Преглед

Прозрачността спомага за по-ефективно развитие и може да подобри предвидимостта, координацията и отчетността. Поради тази причина Европейската комисия се ангажира да оповестява публично цялата информация за програмите за подпомагане, за да бъде тя по-лесно достъпна, споделяна и публикувана.

Международно сътрудничество в областта на прозрачността

На Четвъртия форум на високо равнище за ефективността на помощите в Пусан през 2011 г. бе поет сериозен международен ангажимент за прозрачност. 

В ангажимента се предвижда разработване и използване на общ отворен стандарт за електронно публикуване на навременна, изчерпателна и ориентирана към бъдещето информация за финансовата помощ за трети държави до декември 2015 г.

При изготвянето на този общ стандарт трябва да се вземат предвид статистическите доклади на Комитета за подпомагане на развитието към ОИСР, както и да се използват усилията в тази област на Инициативата за прозрачност на международната помощ и други.

Данни за прозрачността

Европейската комисия предоставя данни на ОИСР всяка година, а от октомври 2011 г. предоставя месечни данни и на Инициативата за прозрачност. Оттогава Комисията непрекъснато подобрява публикуваните данни чрез включване на бюджети, данни за географското местоположение и дати.

Планове за подобряване на прозрачността в бъдеще ще намерите в графика на EuropeAid за въвеждане на общия стандарт за прозрачност.

Резултатите на ключови донори по света се оценяват чрез:

EU aid explorer

Приложението EU aid explorer (Изследовател на помощта на ЕС) позволява лесно търсене в информацията за помощи, която е обществено достояние. Приложението предоставя средства за визуализация, като карти, таблици и графики.