Υπηρεσίες και εκτελεστικοί οργανισμοί

Ρόλοι και αρμοδιότητες των υπηρεσιών και των εκτελεστικών οργανισμών της Επιτροπής.

Αρχές και αξίες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιτελεί το έργο της βασιζόμενη σε ορισμένες αρχές: διαφάνεια, γλωσσική κάλυψη, περιβάλλον, ίσες ευκαιρίες και δεοντολογική συμπεριφορά.

Επισκεφτείτε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Επισκεφθείτε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα άλλα θεσμικά όργανα, τις υπηρεσίες και τους οργανισμούς της ΕΕ σε ολόκληρη την Ευρώπη.