Υπηρεσίες και εκτελεστικοί οργανισμοί

Ρόλοι και αρμοδιότητες των υπηρεσιών και των εκτελεστικών οργανισμών της Επιτροπής.

Αρχές και αξίες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιτελεί το έργο της βασιζόμενη σε ορισμένες αρχές: διαφάνεια, γλωσσική κάλυψη, περιβάλλον, ίσες ευκαιρίες και δεοντολογική συμπεριφορά.