Ведомства и изпълнителни агенции

Роли и отговорности на ведомствата, службите и изпълнителните агенции на Комисията.

Принципи и ценности

В своята работа Комисията се ръководи от определени принципи — прозрачност, използване на различни езици, грижа за околната среда, равни възможности и етично поведение.