Hlavné úlohy v stratégii a politike

Európska komisia zohráva aktívnu úlohu pri rozvoji celkovej stratégie EÚ a navrhovaní a vykonávaní politík EÚ. Pravidelne vyhodnocuje svoje politiky a predkladá o nich správy.

Stanovovanie strategických priorít

Európska komisia spolu s ďalšími hlavnými inštitúciami tvorí celkovú stratégiu a politické smerovanie EÚ.

Každých päť rokov na začiatku funkčného obdobia novej Komisie určuje jej predseda politické priority na nadchádzajúce funkčné obdobie.

Komisia každoročne transformuje tieto priority do konkrétnych opatrení prostredníctvom ročného pracovného programu, v ktorom sa stanovuje akčný plán na ďalších dvanásť mesiacov.

Ďalšie informácie o strategických prioritách a cieľoch a medzinárodných stratégiách Európskej komisie a o jej vzťahoch s krajinami mimo EÚ.

Vypracúvanie a vykonávanie politík

Európska komisia vypracúva a vykonáva politiky EÚ prostredníctvom viacerých činností:

  • podáva návrhy právnych predpisov Európskemu parlamentu a Rade Európskej únie,
  • pomáha krajinám EÚ vykonávať právne predpisy EÚ,
  • riadi rozpočet EÚ a prideľuje finančné prostriedky,
  • spolu so Súdnym dvorom zabezpečuje dodržiavanie právnych predpisov EÚ,
  • zastupuje EÚ mimo Európy v spolupráci s diplomatickou službou EÚ, ktorá sa nazýva Európska služba pre vonkajšiu činnosť.

Politiky EÚ sa navrhujú tak, aby boli prínosom pre občanov, podniky a iné zainteresované strany v EÚ. Iniciatívy Komisie týkajúce sa nových politík musia byť podľa stanoveného postupu interne schválené.

Nástrojmi lepšej právnej regulácie sa zabezpečuje, aby bola každá nová politika založená na dôkazoch a najlepších dostupných postupoch.

Ako Európska komisia prijíma rozhodnutia o politikách.

Podávanie správ

Európska Komisia pripravuje plány a predkladá správy o činnosti v ročnom cykle známom ako cyklus strategického plánovania a programovania. Pravidelne uverejňuje správy vyplývajúce z jednotlivých cyklov.

Prístup ku kľúčovým strategickým dokumentom Komisie.

Hodnotenie

Komisia priebežne vyhodnocuje, či politiky EÚ zodpovedajú potrebám európskych podnikov a občanov. Hodnoteniami sa posudzuje účinnosť, efektívnosť, relevantnosť, koherentnosť a pridaná hodnota politík zo strany EÚ. Hodnotenia sa oznamujú verejnosti prostredníctvom plánov hodnotenia.

Hodnotenia politík