Kommissionens roll

Kommissionen föreslår och genomför rättsakter i linje med målen i EU-fördragen. Under lagstiftningsprocessen uppmuntrar kommissionen företag och enskilda att komma med synpunkter. Kommissionen ser också till att lagarna genomförs på rätt sätt och att de utvärderas och vid behov uppdateras.

Områden där EU kan anta rättsakter

EU får bara vidta åtgärder som har stöd i de fördrag som medlemsländerna har godkänt på demokratisk väg. Fördragen är bindande avtal mellan länderna där man fastställer EU:s mål, regler för unionens institutioner, hur besluten ska fattas och förbindelserna mellan EU och dess medlemsländer. Fördragen utgör grunden för EU-rätten.

EU kan bara agera på de områden där unionen har befogenhet enligt fördragen. I fördragen anges vem som får stifta lagar på olika områden: EU, medlemsländerna eller båda.

Typer av EU-rättsakter 

EU:s befogenheter 

Lagförslag

Kommissionen ansvarar för att planera, utarbeta och föreslå nya EU-rättsakter, även på eget initiativ. Förslagen måste främja EU:s och medborgarnas intressen som helhet. Kommissionen lägger fram sina lagförslag inför Europaparlamentet och ministerrådet, som måste godkänna texten innan den kan bli en lag.

Planera och föreslå lagstiftning

Bättre lagstiftning

Allmänheten, företag, civilsamhället, nationella myndigheter och andra aktörer kan lämna synpunkter under EU:s lagstiftningsprocess. Det bidrar till bättre lagstiftning.

Kommissionens förslag bygger på olika typer av underlag och synpunkterna från allmänheten och berörda parter.

Bättre lagstiftning – varför och hur

Regler för hur lagarna ska genomföras

Parlamentet och ministerrådet kan ge kommissionen befogenhet att anta särskilda icke-lagstiftningsakter, så att EU:s lagar genomförs på rätt sätt (genomförandeakter) eller uppdateras och anpassas till utvecklingen inom en viss sektor (delegerade akter).

Genomförandeakter och delegerade akter 

Korrekt genomförande

Kommissionen ska kontrollera att EU-lagstiftningen tillämpas korrekt och i tid. Därför kallas kommissionen för ”fördragets väktare”.

Kommissionen vidtar åtgärder om ett EU-land inte helt har införlivat ett direktiv i sin nationella lagstiftning vid utsatt datum eller inte har tillämpat EU-lagstiftningen korrekt.

Om myndigheterna i ett land inte tillämpar EU-lagstiftningen kan kommissionen inleda ett formellt överträdelseförfarande mot landet.

Kontroll av att EU-direktiven genomförs 

Överträdelseförfarande

Utvärdering och uppdatering av lagstiftning

Kommissionen utvärderar regelbundet EU-lagstiftningen för att se om den har förbättrat villkoren för EU:s företag och invånare.

På så sätt kan kommissionen avgöra om EU:s åtgärder ska behållas eller ändras.

Kommissionens Refitprogram, utvärderingar och kontroller av ändamålsenligheten (kontroll av flera åtgärder inom ett politikområde) bidrar till enklare EU-lagstiftning och lägre kostnader för att tillämpa den.

Ett viktigt inslag i arbetet för bättre lagstiftning är att vem som helst kan lämna synpunkter på planerna för utvärderingar och kontroller av ändamålsenligheten och delta i samråd om pågående utvärderingar.

Utvärdering av lagstiftning