Keskeiset roolit lainsäädännössä

Euroopan komissio ehdottaa ja panee täytäntöön lainsäädäntöä, joka on EU:n perussopimusten tavoitteiden mukaista. Komissio kannustaa yrityksiä ja kansalaisia osallistumaan lainsäädäntöprosesseihin ja varmistaa, että lakeja sovelletaan asianmukaisesti ja että niitä arvioidaan ja päivitetään tarvittaessa.

Alat, joilla EU voi antaa lainsäädäntöä

Kaikki, mitä EU tekee, perustuu perussopimuksiin, jotka EU:n jäsenmaat ovat demokraattisesti hyväksyneet. Näissä EU-maita sitovissa sopimuksissa vahvistetaan EU:n tavoitteet, sen toimielinten säännöt, päätöksentekomenettelyt sekä suhteet EU:n ja sen jäsenmaiden välillä. Perussopimukset ovat EU-lainsäädännön lähtökohta.

EU voi toimia vain sellaisilla aloilla, joilla jäsenmaat ovat valtuuttaneet sen toimimaan EU:n perussopimuksilla. Perussopimuksissa määritetään eri alojen osalta, mitkä tahot voivat säätää lakeja: EU, jäsenmaiden hallitukset vai molemmat.

EU-lainsäädännön tyypit 

EU:n toimivalta 

Lakialoitteet

Euroopan komissio on vastuussa uuden EU-lainsäädännön suunnittelusta, valmistelusta ja ehdottamisesta. Sillä on oikeus tehdä niin omasta aloitteestaan. Lakialoitteiden on ajettava koko EU:n ja sen kaikkien kansalaisten etuja. EU:n lainsäädäntömenettely käynnistyy, kun Euroopan komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle lainsäädäntöehdotuksen. Kun ne ovat hyväksyneet ehdotuksen, siitä tulee EU-säädös.

Lainsäädännön valmistelu ja ehdottaminen

Parempaa sääntelyä

Kansalaiset, yritykset, kansalaisyhteiskunnan edustajat, viranomaiset ja muut sidosryhmät voivat saada äänensä kuuluviin EU:n lainsäädäntöprosessissa. Tätä kutsutaan paremman sääntelyn periaatteeksi.

Komission ehdottama uusi lainsäädäntö perustuu tutkittuun tietoon, ja sen valmistelussa otetaan huomioon kansalaisten ja sidosryhmien näkemykset.

Parempaa sääntelyä: miksi ja miten

Täytäntöönpanoa koskevat säännöt

Kun EU-säädös on tullut voimaan, Euroopan unionin neuvosto tai Euroopan parlamentti voi valtuuttaa komission antamaan sitä koskevia täytäntöönpanosäädöksiä tai delegoituja säädöksiä, joita ei tarvitse hyväksyä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. Täytäntöönpanosäädöksillä varmistetaan, että lainsäädäntö pannaan asianmukaisesti täytäntöön, ja delegoiduilla säädöksillä ajantasaistetaan lainsäädäntöä vastaamaan teknistä kehitystä.

Täytäntöönpanosäädökset ja delegoidut säädökset 

Asianmukaisen täytäntöönpanon varmistaminen

Euroopan komission tehtävänä on valvoa, että EU-lainsäädäntöä sovelletaan asianmukaisesti ja määräaikoja noudattaen. Tässä ominaisuudessa komissiota kuvataan "perussopimusten valvojaksi".

Komissio ryhtyy toimiin, jos EU:n jäsenmaa ei täysin sisällytä direktiiviä kansalliseen lainsäädäntöönsä määräaikaan mennessä tai ei ole soveltanut EU-lainsäädäntöä asianmukaisesti.

Jos kansalliset viranomaiset eivät pane EU-lainsäädäntöä täytäntöön, komissio voi aloittaa virallisen rikkomusmenettelyn kyseistä maata vastaan.

EU-direktiivien täytäntöönpanon valvonta 

Rikkomusmenettely

Lainsäädännön arviointi ja päivittäminen

Euroopan komissio arvioi säännöllisesti, vastaako EU-lainsäädäntö EU:n kansalaisten ja yritysten tarpeita.

Arvioinnin tulosten perusteella komission on helpompi päättää, mitä EU:n toimia olisi jatkettava tai mitä muutettava.

Arviointien ja toimivuustarkastusten (useiden toisiinsa liittyvien toimien arvioinnin) lisäksi komission REFIT-ohjelman avulla yksinkertaistetaan voimassa olevaa EU-lainsäädäntöä ja alennetaan sen soveltamiskustannuksia.

Paremman sääntelyn periaatteen mukaisesti kuka tahansa voi antaa palautetta arviointien ja toimivuustarkastusten suunnitelmista ja osallistua arviointeihin liittyviin julkisiin kuulemisiin.

Lainsäädännön arviointi