Трите принципа

3 принципа определят как и в какви области ЕС може да предприема действия:

  • принцип на предоставената компетентност — Съюзът разполага единствено с правомощията, които са му предоставени по силата на договорите за ЕС, ратифицирани от всички страни членки
  • принцип на пропорционалност — действията на ЕС не могат да надхвърлят необходимото за постигането на целите на Договорите
  • принцип на субсидиарност — в областите, в които могат да действат както ЕС, така и националните правителства, Съюзът може да се намеси само когато неговите действия са по-ефективни

Само ЕС може да изготвя законодателството

В някои области само ЕС може да приема законодателни актове. Ролята на страните членки се ограничава до прилагането на разпоредбите, освен ако ЕС не им разреши самите те да приемат някои актове. В тези области ЕС разполага с т. нар. в Договорите изключителна компетентност:

Законодателството се изготвя от ЕС или от страните членки

В някои области и ЕС, и страните членки могат да приемат законодателни актове. Страните членки обаче могат да действат само ако ЕС вече не е предложил актове или ако е решил, че няма да приема законодателство в дадена сфера. В тези области ЕС разполага с т. нар. в Договорите споделена компетентност:

Страните членки изготвят законодателството, ЕС оказва съдействие

В някои области ЕС може само да оказва подкрепа, да координира или да допълва действието на страните членки. Той няма правомощия да приема законодателство и не може да се намесва в компетентността на страните членки по този въпрос. В тези области ЕС разполага с т. нар. в Договорите допълваща компетентност:

ЕС има специална роля

Благодарение на определени специални правомощия в някои области ЕС има особена роля или може да направи повече от разрешеното по принцип в Договорите:

  • координация на икономическите политики и политиките по заетостта
  • определяне и провеждане на общата външна политика и политика на сигурност
  • „клаузата за гъвкавост“, която при строго определени условия позволява на ЕС да предприема действия извън обичайните си области на компетентност