Κύριοι ρόλοι στις διεθνείς σχέσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαδραματίζει καίριο ρόλο στον σχεδιασμό της αναπτυξιακής πολιτικής και στην παροχή βοήθειας σε όλο τον κόσμο. Σε διεθνές επίπεδο, συμβάλλει στη διαπραγμάτευση συμφωνιών αναπτυξιακής συνεργασίας και εκπροσωπείται επί τόπου από τις αντιπροσωπείες της ΕΕ σε όλο τον κόσμο.

Ανάπτυξη και βοήθεια σε διεθνές επίπεδο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη χάραξη της ευρωπαϊκής αναπτυξιακής πολιτικής και την παροχή βοήθειας σε όλον τον κόσμο με όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Εξασφαλίζει επίσης ότι η ΕΕ εκπροσωπείται διεθνώς σε θέματα αναπτυξιακής πολιτικής, καθώς και στις διαπραγματεύσεις για συμφωνίες σε αυτόν τον τομέα. Για τον σκοπό αυτό, συνεργάζεται στενά με διεθνείς οργανισμούς, όπως ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης ή εργάζεται στο πλαίσιο αυτών των οργανισμών, και συμμετέχει σε άτυπες ομάδες, όπως η Ομάδα των Επτά (G7) και η Ομάδα των Είκοσι (G20).

Μάθετε περισσότερα για το πώς η Επιτροπή σχεδιάζει την αναπτυξιακή βοήθεια και θέτει τις προτεραιότητες.

Αντιπροσωπείες

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκπροσωπείται από τις αντιπροσωπείες και τα γραφεία της ΕΕ σε όλο τον κόσμο. Οι αντιπροσωπείες είναι διπλωματικές αποστολές και είναι συνήθως υπεύθυνες για μία χώρα, παρόλο που ορισμένες από αυτές εκπροσωπούν την ΕΕ σε διάφορες χώρες. Μέσω των αντιπροσωπειών και των γραφείων της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικοινωνεί με τις τοπικές αρχές και τους πολίτες σε όλο τον κόσμο.

Αντιπροσωπείες της ΕΕ

Αποστολές άλλων χωρών στην ΕΕ

Χώρες όλου του κόσμου εκπροσωπούνται στην ΕΕ μέσω διπλωματικών αποστολών διαπιστευμένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κατάλογος των διπλωματικών αποστολών στην ΕΕ