Aanpak van de COVID-19-pandemie en begin van het herstel in Europa

In 2021 verdubbelde de Europese Unie haar inspanningen om de COVID-19-pandemie aan te pakken. Zij kocht vaccins aan, voerde de productie ervan op, zorgde voor meer internationale samenwerking tegen de pandemie en haalde Europa uit de economische crisis met NextGenerationEU, het herstelplan van de EU.

 • in het kader van de vaccinatiestrategie van de EU zijn 4,2 miljard doses vaccins besteld
 • 76% van de volwassen EU-bevolking is volledig gevaccineerd
 • “Team Europa” investeerde 46 miljard euro in de wereldwijde respons van de EU op de coronapandemie

 

 • De Europese Commissie lanceerde de Europese autoriteit voor paraatheid en respons inzake noodsituaties op gezondheidsgebied (HERA) die gezondheidscrises moet voorkomen, opsporen en er snel op moet reageren.
 • Team Europa, bestaande uit de EU, de EU-lidstaten en Europese financiële instellingen, is met tot dusver meer dan 3 miljard euro aan subsidies en bankgaranties een van de grootste financiers van Covax, het wereldwijde mechanisme om een gelijke toegang tot COVID-19-vaccins te waarborgen. Team Europa zal bovenop de inspanningen van Covax tot halverwege 2022 minstens 700 miljoen doses delen met landen met een laag of gemiddeld inkomen.
 • Het digitale EU-covidcertificaat is essentieel geweest in de reactie van Europa op de COVID-19-pandemie, omdat het het vrije verkeer in de EU makkelijker maakte. Tot dusver zijn meer dan 710 miljoen certificaten verstrekt. 51 landen, verdeeld over vijf continenten, zijn op het systeem voor de erkenning van certificaten aangesloten, en meer landen zullen volgen.
 • De Commissie en de Raad hebben tot dusver 22 nationale herstel- en veerkrachtsplannen goedgekeurd. De eerste bedragen voor de voorfinanciering in het kader van de faciliteit voor herstel en veerkracht, goed voor meer dan 52 miljard euro, zijn al aan 17 lidstaten uitbetaald.
 • In juni 2021 heeft de Commissie bij haar eerste NextGenerationEU-transactie, via een obligatie met een looptijd van tien jaar, 20 miljard euro opgehaald. In oktober heeft de Commissie de eerste groene obligatie uitgegeven, waarmee zij 12 miljard euro heeft opgehaald, enkel en alleen voor groene en duurzame investeringen in de hele EU. Dit is de grootste uitgifte van groene obligaties ooit.
 • Met meer dan 680 staatssteunbesluiten over meer dan 830 nationale maatregelen heeft de Commissie ervoor gezorgd dat de lidstaten tijdens de coronacrisis bedrijven gericht konden steunen. In totaal werd sinds het begin van de pandemie ongeveer 3,1 biljoen euro aan staatssteun goedgekeurd.

Werk maken van de Europese Green Deal

De groene transitie biedt enorme economische kansen en kan het herstel van Europa aanjagen. De Commissie heeft haar werkzaamheden opgevoerd om de Europese Green Deal te realiseren. De voorgestelde wetgeving moet ervoor zorgen dat het goed blijft gaan met de mensen en de economie in Europa, maar wel met inachtneming van de draagkracht van onze planeet.

On 14 July 2021, the European Commission unveiled its plan to meet 55% emission reduction by 2030, first step of the carbon neutrality set for 2050.

 

 • De verplichting van de EU om uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te worden, is nu in de Europese klimaatwet verankerd.
 • De Commissie heeft voorgesteld om het EU-beleid inzake klimaat, energie, land- en bosgebruik, vervoer en belastingen zo aan te passen dat de netto broeikasgasemissies tegen 2030 met minstens 55% kunnen worden verlaagd in vergelijking met 1990.
 • De Commissie heeft een nieuwe EU-strategie voor aanpassing aan de klimaatverandering aangenomen, waarin wordt aangetoond hoe de EU uiterlijk in 2050 klimaatbestendiger kan worden.
 • Om niet alleen de klimaatverandering maar ook het verlies aan biodiversiteit tegen te gaan, heeft de Commissie een EU-bosstrategie en een verordening voorgesteld om de ontbossing en aantasting van bossen in en buiten Europa aan te pakken en de bossen te herstellen.
 • Met het actieplan om lucht‑, water‑ en bodemverontreiniging tot nul terug te dringen, treedt de Commissie op tegen alle vormen van verontreiniging. Met het oog op een doeltreffende circulaire economie is de Commissie met strengere regels voor de uitvoer van afvalstoffen gekomen. Ze heeft ook een voorstel voor bodemsanering gedaan.
 • In een strategie voor duurzame en slimme mobiliteit en een actieplan met 82 initiatieven is een duidelijk pad uitgestippeld om de uitstoot van broeikasgassen door het vervoer uiterlijk in 2050 met 90% te verminderen.

Europa’s digitale decennium

De digitale infrastructuur van Europa leverde tijdens de pandemie veel voordelen op. De pandemie heeft echter ook aangetoond dat de digitale transformatie verder moet worden versneld.

 • ten minste 20% van elk plan voor herstel en veerkracht moet aan digitale doelen worden besteed
 • 1 miljard euro per jaar, uit de programma´s Digitaal Europa en Horizon Europa, moet in artificiële intelligentie worden geïnvesteerd
 • ten minste 80% van alle volwassenen moet in 2030 over digitale basisvaardigheden beschikken

 

 • In december 2020 heeft de Commissie een ambitieuze hervorming van de digitale ruimte voorgesteld via de wet inzake digitale diensten en de wet inzake digitale markten. In november 2021 heeft de Raad zijn standpunten over de twee dossiers vastgesteld, en zijn de besprekingen in het Europees Parlement ver gevorderd.
 • In maart 2021 heeft de Commissie een nieuwe visie voor de digitale transformatie van Europa in de periode tot 2030 gepresenteerd. In september 2021 is een governancekader voorgesteld om de digitale doelen voor 2030 te verwezenlijken.
 • Om het herstel van Europa een impuls te geven, zijn nieuwe maatregelen opgenomen in de industriestrategie van de EU. Deze maatregelen versterken de interne markt en maken leveranciers minder afhankelijk, en zijn daarmee heel voordelig voor kleine en startende bedrijven.
 • De Commissie heeft een AI-wet voorgesteld om de EU om te vormen tot een mondiale hub voor excellente en betrouwbare artificiële intelligentie.
 • De Commissie heeft een kader voorgesteld voor een veilige en betrouwbare Europese digitale identiteit voor alle burgers, inwoners en bedrijven van de EU.
 • De EU en de VS hebben een raad voor handel en technologie opgericht, die als forum voor de coördinatie van belangrijke mondiale handels-, economische en technologische vraagstukken moet fungeren. De eerste vergadering was in september 2021 in Pittsburgh (VS).

Een economie die werkt voor de mensen

De EU heeft sinds het begin van de pandemie meer dan 2000 maatregelen genomen en alles in het werk gesteld om de economische gevolgen van de wereldwijde gezondheidscrisis op te vangen. De allereerste activering van de algemene ontsnappingsclausule van het stabiliteits- en groeipact gold voor heel 2021, waardoor de lidstaten krachtige maatregelen konden nemen om hun economieën te stimuleren. In 2021 stelden de lidstaten ook hun nationale herstel- en weerbaarheidsplannen in het kader van NextGenerationEU op.

 

 • De Commissie is begonnen met de uitvoering van het grootste pakket dat ooit uit de EU-begroting werd gefinancierd, ter waarde van 2,018 biljoen euro (in lopende prijzen): bestaande uit de meerjarenbegroting en het economisch herstelplan NextGenerationEU.
 • NextGenerationEU kan via de uitgifte van obligaties tot ongeveer 800 miljard euro in lopende prijzen ophalen. Door tot 250 miljard euro aan groene obligaties uit te geven, oftewel 30% van de NextGenerationEU-fondsen, zal de Commissie de grootste emittent van groene obligaties ter wereld worden.
 • Tijdens de sociale top van Porto hebben de EU-leiders, de sociale partners en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld toegezegd de Europese pijler van sociale rechten verder te versterken. Daarmee onderschrijven zij het voorstel van de Commissie om uiterlijk in 2030 een nieuwe reeks meetbare sociale doelen te stellen.
 • De Europese Commissie heeft een ambitieus pakket wetgevingsvoorstellen gepresenteerd om de EU-regels ter bestrijding van witwaspraktijken en terrorismefinanciering te versterken. Zij heeft ook een nieuwe EU-autoriteit voor de bestrijding van het witwassen van geld voorgesteld.
 • De Commissie heeft een nieuw en doeltreffend instrument voorgesteld tegen buitenlandse subsidies die het gelijke speelveld op de interne markt verstoren.
 • In een mededeling over een mededingingsbeleid dat op nieuwe uitdagingen is voorbereid, is de belangrijke rol van het mededingingsbeleid voor het herstel van Europa, de groene en digitale transitie en voor een veerkrachtige interne markt uiteengezet.
 • Om ervoor te zorgen dat de EU-regels voor veiligheid en gezondheid op het werk toekomstbestendig zijn, heeft de Commissie het strategisch EU-kader voor gezondheid en veiligheid op het werk 2021-2027 voorgesteld.

Een sterker Europa in de wereld na corona

Von der Leyen and Biden

De Commissie heeft zich aanhoudend ingezet om verschillende internationale spelers samen te brengen en nieuwe coalities en nieuwe initiatieven te creëren om COVID-19 te bestrijden en een begin te maken met duurzaam wereldwijd herstel.

 • Na afronding van de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk in december 2020, is de EU in haar betrekkingen met het Verenigd Koninkrijk aan een nieuw hoofdstuk begonnen.
 • Op de EU-VS-top hebben de EU-leiders en de Amerikaanse president Joe Biden opnieuw bevestigd na de pandemie samen aan een wereldwijd herstel te willen werken. Er werd een EU-VS-raad voor handel en technologie op hoog niveau opgezet. Beide partijen kwamen verder overeen de douanerechten in verband met de onenigheden over Airbus en Boeing op te schorten.
 • In december 2020 is in beginsel een brede investeringsovereenkomst met China gesloten. Het is op het gebied van markttoegang, een gelijk speelveld en duurzame ontwikkeling de meest ambitieuze overeenkomst die China ooit met een derde land is overeengekomen. Als de overeenkomst wordt geratificeerd, krijgen Europese bedrijven een betere toegang tot de Chinese markt, onder eerlijkere voorwaarden.
 • De Commissie heeft een steunpakket aangekondigd ter waarde van ongeveer 1 miljard euro voor de Afghaanse bevolking en de buurlanden, om aan de meest dringende behoeften in het land en de regio tegemoet te komen.
 • De Commissie zal een nieuwe Global Gateway-strategie uitstippelen om wereldwijd connectiviteitspartnerschappen op te bouwen.
 • Op de mondiale gezondheidstop, die de Commissie en het Italiaanse G20-voorzitterschap organiseerden, beloofden de G20-leiders een reeks maatregelen te nemen om wereldwijd sneller een einde te maken aan de COVID-19-crisis en zich beter voor te bereiden op nieuwe pandemieën.

 

Waarborging van gelijkheid en de rechtsstaat en bescherming van burgers

Woman in a flower shop

Om een Unie van gelijkheid tot stand te brengen, heeft de Commissie beleidsmaatregelen ingevoerd om structurele discriminatie en stereotypen aan te pakken. De Commissie heeft ook het startsein gegeven voor een inclusief debat over de rechtsstatelijke cultuur in de EU.

 

 • In juni 2021 is de allereerste EU-coördinator voor racismebestrijding benoemd.
 • De Commissie heeft een voorstel gepresenteerd om ervoor te zorgen dat vrouwen en mannen in de EU gelijk loon voor gelijk werk krijgen, gelijke kansen hebben om zich te ontplooien en in staat zijn om in gelijke mate deel te nemen aan onze Europese samenleving.
 • Met de strategie voor de rechten van personen met een handicap heeft de Commissie de weg vrijgemaakt voor een onbelemmerd Europa zodat personen met een handicap op voet van gelijkheid met anderen kunnen deelnemen aan de samenleving en de economie.
 • Het tweede EU-brede verslag over de rechtsstaat beschrijft positieve ontwikkelingen, maar ook punten van ernstige zorg.
 • Er is een nieuwe strategie aangenomen om het Schengengebied te versterken. Doel is het effectieve beheer van de buitengrenzen van de EU verder te versterken en de politiële en justitiële samenwerking te intensiveren.

Een nieuwe impuls voor de democratie in Europa

Conference on the future of Europe

Om de Europese democratieën beter te beschermen, heeft de Commissie een reeks voorstellen gedaan om bijvoorbeeld de dreiging van externe inmenging in de Europese verkiezingen aan te pakken en te zorgen voor meer transparantie in betaalde politieke reclame. In 2021 is ook de conferentie over de toekomst van Europa van start gegaan, om burgers meer inspraak in de vormgeving van de toekomstige prioriteiten van de EU te geven.

 

Belangrijke gebeurtenissen

 • November 2021
  • De Commissie stelt in de EU een betere coördinatie voor om veilig te reizen en actualiseert de regels om naar de EU te reizen. (25 november)
  • De EU stelt een zwarte lijst voor van transportondernemingen die betrokken zijn bij het faciliteren van mensensmokkel of mensenhandel. (23 november)
  • De Commissie stelt een nieuwe lijst voor van projecten van gemeenschappelijk belang voor een geïntegreerdere en veerkrachtigere energiemarkt. (19 november)
  • De Europese Unie start een groen Team Europa-initiatief in partnerschap met Zuidoost-Azië. (18 november)
  • De Commissie neemt een mededeling over een mededingingsbeleid dat op nieuwe uitdagingen is voorbereid aan, waarin de belangrijke rol van het mededingingsbeleid voor het herstel van Europa, de groene en de digitale transitie en voor een veerkrachtige interne markt in kaart wordt gebracht. (18 november)
  • De Europese Green Deal: de Commissie presenteert nieuwe voorstellen om de ontbossing een halt toe te roepen, te zorgen voor een innovatief duurzaam afvalbeheer en de bodem gezond te maken voor mens, natuur en klimaat (17 november)
  • De EU investeert 1 miljard euro in innovatieve projecten om de economie koolstofvrij te maken (16 november)
  • COP26: de EU helpt om de doelen van de Overeenkomst van Parijs overeind te houden (13 november)
  • De Commissie keurt het contract met Valneva voor een mogelijk nieuw vaccin goed (10 november)
  • COP26: de Commissie zegt 100 miljoen euro toe voor het aanpassingsfonds (9 november)
  • Frankrijk, Duitsland, het VK, de VS en de EU starten een baanbrekend internationaal partnerschap voor een rechtvaardige energietransitie met Zuid-Afrika (2 november)
  • De Commissie, Breakthrough Energy Catalyst en de Europese Investeringsbank sluiten een partnerschap op het gebied van klimaattechnologieën (2 november)
  • COP26: de Europese Commissie zegt 1 miljard euro toe om bossen wereldwijd te beschermen (2 november)
 • Oktober 2021
  • De EU en de VS komen overeen besprekingen te beginnen over een mondiale regeling inzake duurzaam staal en aluminium en handelsgeschillen over staal en aluminium op te schorten (31 oktober)
  • Bankenpakket 2021: nieuwe EU-regels voor grotere veerkracht van de banken en betere voorbereiding op de toekomst (27 oktober)
  • De EU-civiele bescherming, die wereldwijd bijstand aan mensen in nood verleent, viert haar twintigste verjaardag. (22 oktober)
  • Europese gezondheidsunie: de Commissie stelt een portefeuille van de tien meest veelbelovende behandelingen voor COVID-19 samen. (22 oktober)
  • Digitaal EU-covidcertificaat: uit het eerste verslag blijkt dat het EU-certificaat wereldwijd de toon heeft gezet: er zijn meer dan 40 landen op het systeem aangesloten en 591 miljoen certificaten verstrekt. (18 oktober)
  • De Commissie start de voorbereidingen voor het Europees Jaar van de jeugd 2022. (14 oktober)
  • Energieprijzen: de Commissie presenteert een toolbox van maatregelen om uitzonderlijke situaties en de gevolgen daarvan aan te pakken. (13 oktober)
  • De Commissie stelt een aanpak voor meer betrokkenheid van de EU voor een vreedzaam, duurzaam en welvarend noordpoolgebied voor. (13 oktober)
  • De Commissie stelt op maat gesneden regelingen voor in antwoord op de problemen waarmee de bevolking in Noord-Ierland kampt door de brexit. Doel is het verkeer van goederen van Groot-Brittannië naar Noord-Ierland verder te vergemakkelijken. (13 oktober)
  • NextGenerationEU: de Europese Commissie geeft met succes de eerste groene obligatie uit om duurzaam herstel te financieren (12 oktober)
  • Afghanistan: de Commissie zegt 1 miljard euro steun toe aan Afghanistan (12 oktober)
  • De Commissie presenteert de allereerste EU-strategie ter bestrijding van antisemitisme en ter bevordering van het Joodse leven. (5 oktober)
 • September 2021
  • De Commissie start vijf nieuwe EU-missies, een nieuwe en innovatieve manier om samen te werken en het leven van mensen in Europa en daarbuiten te verbeteren. De EU-missies hebben ambitieuze en inspirerende doelstellingen om grote problemen op het gebied van gezondheid, klimaat en het milieu aan te pakken. (29 september)
  • De eerste vergadering van de EU-VS-raad voor handel en technologie vindt plaats. Het doel is belangrijke wereldwijde technologische, economische en handelsvraagstukken te coördineren en de trans-Atlantische economische en handelsbetrekkingen op basis van gedeelde democratische waarden te verdiepen. (29 september) 
  • Gedaan met e-afval en frustraties voor de consument: de Commissie komt met een voorstel voor een universele oplader voor elektronische apparaten (23 september)
  • De Verenigde Staten en de Europese Commissie starten een gezamenlijke COVID-19-taskforce voor productie en levering (22 september)
  • De Commissie lanceert een Europese autoriteit voor paraatheid en respons inzake noodsituaties op gezondheidsgebied (HERA) die gezondheidscrises moet voorkomen, opsporen en er snel op moet reageren. (16 september)
  • De Commissie presenteert haar allereerste aanbeveling om de veiligheid van journalisten en andere mediaprofessionals te vergroten. (16 september)
  • De EU-strategie voor samenwerking in de Indo-Pacifische regio is aangenomen. (16 september)
  • De Commissie stelt een traject naar een digitaal decennium voor met oog op digitale transformatie van de EU tegen 2030. (15 september)
  • In haar toespraak over de Staat van de Unie kondigt voorzitter Von der Leyen 200 miljoen extra vaccindoses aan voor landen met een laag of gemiddeld inkomen. Deze doses worden in het kader van de gezamenlijke inspanningen van Team Europe uit de EU-begroting gefinancierd (15 september). 
 • Augustus 2021
  • De Commissie keurt een nieuw contract met Novavax voor een mogelijk vaccin tegen COVID-19 goed. (4 augustus)
 • Juli 2021
  • Bestrijding van financiële criminaliteit: de Commissie herziet de regels ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. (20 juli)
  • Rechtsstaat 2021: het EU-verslag toont een positieve evolutie in de lidstaten, maar legt ook ernstige pijnpunten bloot. (20 juli)
  • De nieuwe EU-bosstrategie moet zorgen voor gezonde en veerkrachtige bossen die aanzienlijk bijdragen aan biodiversiteits- en klimaatdoelen. (16 juli)
  • De Commissie stelt voor het EU-beleid inzake klimaat, energie, landgebruik, vervoer en belastingen zo aan te passen dat de netto broeikasgasemissies tegen 2030 met minstens 55% kunnen worden verlaagd in vergelijking met 1990. (14 juli)
  • Om haar ambitieniveau op het gebied van duurzame financiering te verhogen, stelt de Commissie een Europese norm voor groene obligaties voor: een ambitieuze vrijwillige norm voor obligaties ter financiering van duurzame investeringen. (6 juli)
  • Het digitale EU-covidcertificaat wordt door de EU in gebruik genomen. (1 juli)
 • Juni 2021
  • De Commissie presenteert een langetermijnvisie voor plattelandsgebieden van de EU met de uitdagingen en punten van zorg waarmee die gebieden kampen en enkele van de meest veelbelovende kansen voor deze regio’s. (30 juni)
  • Op de top in Brussel nemen de leiders van de EU en de VS zich voor om een einde te maken aan de COVID-19-pandemie en het wereldwijde herstel te stimuleren. Zij richten ook de trans-Atlantische raad voor handel en technologie op. (15 juni)
  • De Commissie haalt bij haar eerste NextGenerationEU-transactie, via een obligatie met een looptijd van tien jaar, 20 miljard euro op. (15 juni)
  • De Commissie komt met een kader voor een veilige en betrouwbare Europese digitale identiteit voor alle burgers, inwoners en bedrijven van de EU. (3 juni)
  • De Commissie presenteert een nieuwe strategie om het Schengengebied, het grootste gebied ter wereld waar mensen vrij kunnen rondreizen, sterker en veerkrachtiger te maken. (2 juni)
  • De Oprichting van het Europees Openbaar Ministerie: een nieuw hoofdstuk in de strijd tegen grensoverschrijdende criminaliteit. (1 juni)
  • Digitaal EU-covidcertificaat: De EU-gateway start in zeven landen een maand eerder dan gepland. (1 juni)
 • Mei 2021
  • Alle lidstaten ratificeren het eigenmiddelenbesluit, waardoor de Commissie leningen kan aangaan om het herstel in het kader van NextGenerationEU te financieren. (31 mei)
  • Circulaire economie: De Commissie brengt richtsnoeren uit voor een geharmoniseerde toepassing van de regels voor kunststofproducten voor eenmalig gebruik en boekt vooruitgang op het gebied van het toezicht op vistuig. (31 mei) 
  • De Commissie stelt met het oog op de zomer een update van de gecoördineerde reismaatregelen voor. (31 mei)
  • De EU stelt een pakket ter waarde van 3 miljard euro voor aan economische steun voor een toekomstig democratisch Belarus. (28 mei)
  • De Commissie presenteert richtsnoeren om de praktijkcode betreffende desinformatie - wereldwijd de eerste in zijn soort - te verbeteren. (26 mei)
  • Op de door Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en de Italiaanse premier Draghi georganiseerde mondiale gezondheidstop beloven de G20-leiders maatregelen te nemen om wereldwijd sneller een einde te maken aan de COVID-19-crisis en zich beter voor te bereiden op nieuwe pandemieën. (21 mei)
  • Commissievoorzitter Ursula von der Leyen kondigt een initiatief van Team Europa ter waarde van 1 miljard euro aan voor de productie van en de toegang tot vaccins, geneesmiddelen en gezondheidstechnologieën in Afrika. (21 mei)
  • De EU-lidstaten spreken af om gevaccineerde reizigers van buiten de EU weer toe te laten. (20 mei)
  • De Commissie ondertekent een derde contract met de farmaceutische bedrijven BioNTech en Pfizer waarin ze namens alle EU-lidstaten een aanvullende 1,8 miljard doses reserveert voor de periode tussen eind 2021 en 2023. (20 mei)
  • Voor een robuust, efficiënt en billijk belastingstelsel voor ondernemingen in de EU is een mededeling over de bedrijfsbelasting voor de 21e eeuw aangenomen. (18 mei)
  • De Europese Green Deal: de Commissie stelt een duurzame blauwe economie in de EU voor, voor alle bedrijfstakken en sectoren die verband houden met de oceaan, de zee en de kust. (17 mei)
  • Tijdens de top over de financiering van Afrikaanse economieën kondigt voorzitter van de Commissie Ursula von der Leyen een initiatief van Team Europa aan ter ondersteuning van het herstel van Afrika na de COVID-19-pandemie. (15 mei)
  • Om te zorgen dat de EU de doelstelling voor 2050 van een gezonde planeet voor gezonde mensen voor elkaar krijgt, stelt de Commissie een EU-actieplan vast om de verontreiniging van lucht, water en bodem tot nul terug te dringen. (12 mei)
  • Op Europadag 2021 vindt het openingsevenement van de Conferentie over de toekomst van Europa in Straatsburg plaats. (9 mei)
  • Op de bijeenkomst van de leiders van de EU en India in Porto en via een videoconferentie sluiten de EU en India een uitgebreid partnerschap. Daarin bevestigen zij vastbesloten te zijn om samen te werken en veerkrachtige en duurzame connectiviteit in India en in andere landen en regio’s te ondersteunen. (8 mei)
  • Op de sociale top in Porto beloven de EU-instellingen, de Europese sociale partners en maatschappelijke organisaties alles in het werk te stellen om een inclusiever en socialer Europa tot stand te brengen. (7-8 mei)
  • De Commissie stelt een nieuw en doeltreffend instrument voor tegen buitenlandse subsidies die het gelijke speelveld op de interne markt verstoren. (5 mei)
  • De industriële strategie van de EU wordt geactualiseerd, zodat in de Europese ambities voor de industrie ten volle rekening wordt gehouden met de nieuwe omstandigheden door de COVID-19-crisis. Daarnaast wordt de overgang naar een duurzamere, digitalere, veerkrachtigere en wereldwijd concurrerendere economie versneld. (5 mei)
 • April 2021
  • Duurzame financiën: de Commissie neemt verdere stappen om geld naar duurzame activiteiten te leiden. (21 april)
  • De Commissie presenteert nieuwe regels en maatregelen voor excellentie en vertrouwen in artificiële intelligentie, om van de EU de mondiale hub voor betrouwbare artificiële intelligentie te maken. (21 april)
  • In de nieuwe partnerschapsovereenkomst tussen de EU en leden van de Organisatie van staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan wordt het kader voor politieke, economische en sectorale samenwerking voor de komende twintig jaar vastgelegd. (15 april)
  • Om de grensoverschrijdende bedrijfsmodellen van criminele organisaties te ontwrichten, presenteert de Commissie een EU-strategie voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit, samen met een nieuwe strategie voor de bestrijding van mensenhandel, die moet helpen misdaad te voorkomen, mensenhandelaars te berechten en de positie van slachtoffers te versterken. (14 april)
 • Maart 2021
  • De Europese Green Deal: de Commissie presenteert een actieplan om de biologische productie te bevorderen. (25 maart)
  • De EU zet een nieuw uitgebreid beleidskader op om te verzekeren dat de rechten van alle kinderen worden beschermd en doet een voorstel voor een Europese kindergarantie. (24 maart)
  • Na een succesvolle proeffase, wordt de Europese Innovatieraad opgericht om wetenschappelijke ideeën in baanbrekende innovaties om te zetten. (18 maart)
  • De Commissie stelt een digitaal certificaat voor om het veilige en vrije verkeer in de EU tijdens de COVID-19-pandemie te vergemakkelijken. (17 maart)
  • Het vierde veilige en doeltreffende vaccin tegen COVID-19 wordt goedgekeurd voor gebruik in de EU. (11 maart)
  • De voorzitter van het Europees Parlement David Sassoli, de premier van Portugal António Costa, namens het voorzitterschap van de Raad, en Commissievoorzitter Von der Leyen ondertekenen de gezamenlijke verklaring over de Conferentie over de toekomst van Europa. (10 maart)
  • Europa’s digitale decennium: de Commissie zet de koers uit voor een digitaal soeverein Europa tegen 2030. (9 maart)
  • Het actieplan voor de Europese pijler van sociale rechten beschrijft de ambities voor een sterk sociaal Europa. (4 maart)
  • Loontransparantie: de Commissie komt met een voorstel over loontransparantie om te waarborgen dat vrouwen en mannen in de EU gelijk loon voor gelijk werk krijgen. (4 maart)
  • Een Unie van gelijkheid: de Commissie presenteert voor de periode 2021-2030 haar strategie voor de rechten van personen met een handicap, zodat zij ten volle kunnen deelnemen aan de samenleving. (3 maart)
 • Februari 2021
  • Op de G7-top kondigt Commissievoorzitter Ursula von der Leyen aan dat de EU haar bijdrage aan Covax, de wereldwijde faciliteit voor universele toegang tot vaccins, verdubbelt van 500 miljoen naar 1 miljard euro. (19 februari)
  • De Commissie stippelt voor de komende jaren de koers uit voor een open, duurzaam en assertief EU-handelsbeleid. (18 februari)
  • De EU komt met een nieuwe strategie om meer bij te dragen aan een op regels gebaseerd multilateralisme. (17 februari)
  • Om Europa voor te bereiden op de dreiging van nieuwe varianten, stelt de Commissie een nieuw biomedisch paraatheidsplan (de HERA Incubator) voor, evenals de oprichting van de taskforce voor industriële opschaling van COVID-19-vaccins. (17 februari)
  • Het Europees Parlement bekrachtigt het politieke akkoord dat is bereikt over de faciliteit voor herstel en veerkracht, het instrument dat de hoeksteen van NextGenerationEU vormt. (10 februari)
  • De EU stelt een nieuwe agenda voor het Middellandse Zeegebied voor om het strategisch partnerschap met haar partners van het Zuidelijk Nabuurschap te versterken. (9 februari)
 • Januari 2021
  • De Europese Commissie keurt het derde veilige en doeltreffende vaccin tegen COVID-19 goed. (29 januari)
  • De Commissie voert een transparantie- en vergunningsmechanisme in voor de export van COVID-19-vaccins. (29 januari)
  • De Commissie begint met de ontwerpfase van het Nieuw Europees Bauhaus, dat als doel heeft om investeringen te combineren met design en duurzaamheid, en zo te helpen de Europese Green Deal te realiseren. (18 januari)
  • Het tweede veilige en doeltreffende vaccin tegen COVID-19 wordt goedgekeurd. (6 januari)
 • December 2020
  • De eerste Europeanen worden tegen COVID-19 gevaccineerd. (27 december)
  • Na intensieve onderhandelingen bereikt de Commissie een overeenkomst met het Verenigd Koninkrijk over de voorwaarden van de toekomstige betrekkingen met de EU. (24 december)
  • De Europese Commissie keurt het eerste veilige en doeltreffende vaccin tegen COVID-19 goed. (21 december)
  • De Raad neemt de langetermijnbegroting van de EU voor 2021-2027 aan, goed voor een totaal van 1,211 biljoen euro in lopende prijzen. (17 december)
  • De wet inzake digitale diensten en de wet inzake digitale markten: er wordt een ambitieuze hervorming van de digitale ruimte voorgesteld, samen met een uitgebreide reeks nieuwe regels voor alle digitale diensten. (15 december)
  • De Europese Green Deal: met het oog op een circulaire en klimaatneutrale economie wordt een verordening over duurzame batterijen voorgesteld. (10 december)
  • De Commissie komt met een actieplan voor Europese democratie dat de burgers mondiger en de democratieën in de hele EU robuuster moet maken. (3 december)
  • Betrekkingen tussen de EU en de VS: de EU stelt een nieuwe, toekomstgerichte trans-Atlantische agenda voor mondiale samenwerking voor. (2 december)