Håndtering af covid-19-pandemien og iværksættelse af Europas genopretning

I 2021 øgede Den Europæiske Union sin indsats for at tackle covid-19-pandemien. Den sørgede for at indkøbe vacciner, øge deres produktion, styrke det internationale samarbejde om at bekæmpe pandemien og lede Europa ud af den økonomiske krise med NextGenerationEU, EU's genopretningsplan.

 • op til 4,2 mia.vaccinedoser er blevet sikret takket være EU's vaccinestrategi
 • 76 % af den voksne befolkning i EU er nu færdigvaccineret
 • 46 mia. eurofra Team Europe er gået til EU's globale indsats

 

 • Kommissionen oprettede EU's Myndighed for Kriseberedskab og ‑indsats på Sundhedsområdet (HERA) for at forebygge, opdage og hurtigt sætte ind over for sundhedskriser.
 • Team Europe – der består af EU-institutionerne, medlemslandene og europæiske finansielle institutioner – er fortsat en af de største bidragydere til COVAX, den globale mekanisme til sikring af lige adgang til covid-19-vacciner, og har indtil videre ydet over 3 mia. euro i tilskud og bankgarantier. Som supplement til COVAX' indsats har Team Europe forpligtet sig til at dele mindst 700 mio. doser med lav- og mellemindkomstlande inden midten af 2022.
 • EU's digitale covidcertifikat har været et afgørende element i Europas reaktion på covid-19-pandemien og har fremmet den frie bevægelighed i EU. Der er indtil videre blevet genereret mere end 710 mio. certifikater. 51 lande på fem kontinenter er med i systemet for anerkendelse af certifikater, og flere forventes at tilslutte sig.
 • Kommissionen og Rådet har indtil videre godkendt 22 nationale genopretnings- og resiliensplaner. De første forfinansieringsmidler under genopretnings- og resiliensfaciliteten til en værdi af over 52 mia. euro er allerede nået ud til 17 medlemslande.
 • I juni 2021 tilvejebragte Kommissionen i sin første NextGenerationEU-transaktion 20 mia. euro via en 10-årig obligation. I oktober udstedte Kommissionen den første grønne obligation og rejste dermed 12 mia. euro, som udelukkende skal bruges til grønne og bæredygtige investeringer i hele EU. Det er verdens største udstedelse af grønne obligationer nogensinde.
 • Kommissionen fortsatte med at gøre det muligt for medlemslandene at yde målrettet støtte til virksomheder under coronaviruskrisen ved at vedtage over 680 statsstøtteafgørelser om mere end 830 nationale foranstaltninger. Det svarer til et beløb på i alt ca. 3,1 bio. euro i godkendt statsstøtte siden pandemiens begyndelse.

Konkret udmøntning af den europæiske grønne pagt

Den grønne omstilling giver enorme økonomiske muligheder og kan være drivkraften i Europas genopretning. Kommissionen har optrappet sin indsats for at føre den europæiske grønne pagt ud i livet ved at foreslå lovgivning, der vil gøre det muligt for borgerne og økonomien fortsat at trives, mens vi lærer at leve på en måde, der er bæredygtig for vores klode.

Den 14. juli 2021 fremlagde Europa-Kommissionen sin plan for at nå målet om at reducere drivhusgasemissionerne med 55 % senest i 2030 – det første skridt på vejen mod kulstofneutralitet i 2050.

 

 • EU's tilsagn om at opnå klimaneutralitet inden 2050 er nu nedfældet i EU-lovgivningen takket være den europæiske klimalov.
 • Kommissionen vedtog en pakke af forslag, der skal gøre, at vi med EU's politikker inden for klima, energi, arealanvendelse, transport og beskatning når målet om senest i 2030 at reducere nettoemissionerne af drivhusgasser med mindst 55 % i forhold til 1990-niveauet.
 • Kommissionen vedtog desuden en ny EU-strategi for tilpasning til klimaændringer, der viser, hvordan EU kan blive mere modstandsdygtigt over for klimaændringer senest i 2050.
 • I sine bestræbelser på at bekæmpe ikke blot klimaændringer, men også tab af biodiversitet, har Kommissionen taget fat på skovrydning, skovforringelse og genopretning i og uden for EU med sin EU-skovstrategi og sit forslag til en forordning om skovrydning.
 • Kommissionen bekæmper forurening i alle dens former takket være handlingsplanen for nulforurening af luft, vand og jord. Den har også stillet forslag om strammere regler for eksport af affald, som skal bidrage til en effektiv cirkulær økonomi, og om en strategi for en sundere jordbund.
 • Strategien for bæredygtig og intelligent mobilitet udstikker sammen med en handlingsplan med 82 initiativer en klar kurs hen imod en reduktion af transportrelaterede drivhusgasemissioner med 90 % inden 2050.

Europas digitale årti

Europas digitale infrastruktur har givet store fordele under pandemien. Pandemien har imidlertid også vist, at der er behov for at fremskynde den digitale omstilling yderligere.

 • mindst 20 % af hver genopretnings- og resiliensplan skal bruges på det digitale område
 • 1 mia. euro fra programmet for et digitalt Europa og Horisont Europa-programmet skal årligt investeres i kunstig intelligens
 • mindst 80 % af alle voksne skal have grundlæggende digitale færdigheder senest i 2030

 

 • I december 2020 foreslog Kommissionen en ambitiøs reform af det digitale rum med retsakten om digitale tjenester og retsakten om digitale markeder. I november 2021 vedtog Rådet sine generelle indstillinger til de to sager, og drøftelserne i Europa-Parlamentet skrider også frem.
 • I marts 2021 fremlagde Kommissionen en ny vision for Europas digitale omstilling frem mod 2030, og i september 2021 foreslog den en ny forvaltningsramme for at nå de digitale mål for 2030.
 • For at sætte skub i genopretningen i Europa er EU's industristrategi blevet opdateret med nye foranstaltninger, som i høj grad vil gavne små og nystartede virksomheder gennem et styrket indre marked og mindsket forsyningsafhængighed.
 • Kommissionen har foreslået en retsakt om kunstig intelligens, som har til formål at gøre EU til det globale centrum for pålidelig kunstig intelligens af høj kvalitet.
 • Den har også fremlagt et forslag om en ramme for et pålideligt og sikkert europæisk digitalt identitetskort, der kan benyttes af alle borgere, indbyggere og virksomheder i EU.
 • EU og USA har oprettet et handels- og teknologiråd, der skal fungere som et forum, hvor de koordinerer håndteringen af centrale globale handelsmæssige, økonomiske og teknologiske spørgsmål. I september 2021 fandt det konstituerende møde sted i Pittsburgh, USA.

En økonomi, der tjener alle

Med sine over 2.000 foranstaltninger siden pandemiens begyndelse har EU gjort, hvad der overhovedet var muligt, for at afbøde de økonomiske konsekvenser af den globale sundhedskrise. Stabilitets- og vækstpagtens generelle undtagelsesklausul er blevet aktiveret for første gang nogensinde og har været gældende gennem hele 2021. Det har gjort det muligt for medlemslandene at understøtte deres økonomier på en effektiv måde. I løbet af 2021 har medlemslandene også udarbejdet deres nationale genopretnings- og resiliensplaner under NextGenerationEU.

 

 • Kommissionen er begyndt at gennemføre den største pakke, der nogensinde er finansieret over EU-budgettet, til en værdi af 2,018 bio. euro i løbende priser: det flerårige budget og den økonomiske genopretningsplan under NextGenerationEU.
 • NextGenerationEU kan rejse op til ca. 800 mia. euro i løbende priser gennem udstedelse af obligationer. Ved at udstede grønne obligationer til en værdi af op til 250 mia. euro, eller 30 % af NextGenerationEU-midlerne, bliver Kommissionen verdens største udsteder af grønne obligationer.
 • På det sociale topmøde i Porto forpligtede EU's ledere, arbejdsmarkedets parter og repræsentanter for civilsamfundet sig til at gå videre med at gennemføre den europæiske søjle for sociale rettigheder ved at tilslutte sig Kommissionens forslag om at fastsætte nye målbare sociale mål, der skal nås inden 2030.
 • Kommissionen har fremlagt en ambitiøs pakke af lovgivningsforslag for at styrke EU's regler om bekæmpelse af hvidvaskning af penge og bekæmpelse af finansiering af terrorisme. Den har også foreslået en ny EU-myndighed til bekæmpelse af hvidvaskning af penge.
 • Kommissionen har foreslået et nyt redskab til effektivt at modarbejde udenlandske subsidier, der forårsager konkurrenceforvridning og medfører ulige vilkår på det indre marked.
 • Med en meddelelse om en konkurrencepolitik, der er egnet til nye udfordringer, har Kommissionen redegjort for den vigtige rolle, som konkurrencepolitikken spiller for Europas vej mod genopretning og en grøn og digital omstilling samt for et modstandsdygtigt indre marked.
 • For at sikre, at EU's regler om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen er fremtidssikrede, har Kommissionen foreslået EU's strategiske ramme for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 2021-2027.

Et stærkere Europa i verden efter covid-19

Von der Leyen og Biden

Kommissionen har arbejdet uafbrudt på at samle forskellige internationale aktører og opbygge nye koalitioner og nye samarbejdsinitiativer for at bekæmpe covid-19 og sætte en bæredygtig global genopretning i gang.

 • EU indledte et nyt kapitel i sit partnerskab med Det Forenede Kongerige efter færdiggørelsen af handels- og samarbejdsaftalen mellem de to parter i december 2020.
 • topmødet mellem EU og USA bekræftede EU's ledere og USA's præsident, Joe Biden, den transatlantiske vilje til at arbejde sammen om at hjælpe verden med at komme sig efter pandemien. Der blev ved den lejlighed oprettet et fælles handels- og teknologiråd på højt plan mellem EU og USA. De to parter blev også enige om at suspendere al told i striden mellem Airbus og Boeing.
 • Forhandlingerne om en omfattende investeringsaftale med Kina blev afsluttet i princippet i december 2020. Det er den mest ambitiøse aftale om markedsadgang, lige vilkår og bæredygtig udvikling, som Kina nogensinde har indgået med et tredjeland. Hvis den ratificeres, vil den sikre, at europæiske virksomheder har bedre adgang til og mere retfærdige regler for deltagelse på det kinesiske marked.
 • Kommissionen har bebudet en støttepakke til en værdi af ca. 1 mia. euro til det afghanske folk og Afghanistans nabolande til dækning af de mest presserende behov i landet og regionen.
 • Kommissionen vil fastlægge en ny "Global Gateway"-strategi for at opbygge konnektivitetspartnerskaber over hele verden.
 • det globale topmøde om sundhed, arrangeret i fællesskab af Kommissionen og det italienske formandskab, gav G20-lederne tilsagn om en række tiltag, der skal fremskynde afslutningen på covid-19-krisen i alle lande og ruste os bedre til fremtidige pandemier.

 

Sikring af lighed og retsstatsprincippet og beskyttelse af vores borgere

Kvinde i en blomsterbutik

Som led i opbygningen af en Union med lige muligheder har Kommissionen indført politikker og foranstaltninger, der modarbejder strukturel forskelsbehandling og adfærd, der bygger på stereotyper. Den har også indledt en inkluderende debat om retsstatskulturen i hele EU.

 

Nyt skub i europæisk demokrati

Konferencen om Europas fremtid

For at beskytte de europæiske demokratier har Kommissionen fremsat en række forslag, som bl.a. skal bekæmpe truslen om ekstern indblanding i valg til Europa-Parlamentet og føre til større gennemsigtighed i betalte politiske reklamer. Konferencen om Europas fremtid, som giver borgerne større indflydelse på udformningen af EU's fremtidige prioriteter, blev også indledt i 2021.

 

 • Konferencen om Europas fremtid imødekommer borgernes krav om større indflydelse på, hvad EU gør, og hvordan det påvirker dem.
 • Med handlingsplanen for europæisk demokrati er der indført foranstaltninger til opretholdelse af frie og retfærdige valg i EU, styrkelse af mediefriheden og bekæmpelse af desinformation.
 • Kommissionen har foreslået at styrke adfærdskodeksen om desinformation – den første af sin slags på verdensplan – ved at udstikke yderligere retningslinjer for operatørerne bag onlineplatforme og sociale medieplatforme for at gøre kodeksen til et mere effektivt redskab til at bekæmpe desinformation og skabe tillid til onlineinformation.
 • Kommissionen har foreslået lovgivning om politisk reklame for at øge gennemsigtigheden omkring sponsorer af betalt indhold samt indføre strenge betingelser for politisk målrettede reklamer. Den har desuden anbefalet initiativer til forbedring af journalisters sikkerhed.
 • Kommissionen har fremlagt en ny omfattende EU-strategi for børns rettigheder, der skal støtte og styrke børn og sikre, at deres rettigheder overholdes, beskyttes og fremmes både i EU og globalt.
 • Kommissionen har foreslået foranstaltninger til at digitalisere retssystemerne i EU og gøre dem mere tilgængelige og effektive.

Vigtige øjeblikke

 • November 2021
  • Kommissionen foreslår at styrke koordineringen af sikre rejser inden for EU og ajourføre reglerne for rejser fra lande uden for EU. (25. november)
  • EU foreslår, at transportvirksomheder, der letter menneskehandel og -smugling, sortlistes. (23. november)
  • Kommissionen foreslår en ny liste over projekter af fælles interesse for et mere integreret og modstandsdygtigt energimarked. (19. november)
  • EU lancerer et grønt Team Europe-initiativ i partnerskab med Sydøstasien. (18. november)
  • Kommissionen vedtager en meddelelse om en konkurrencepolitik, som er egnet til nye udfordringer, hvori der redegøres for den vigtige rolle, som konkurrencepolitikken spiller for Europas vej mod genopretning og en grøn og digital omstilling samt for skabelsen af et modstandsdygtigt indre marked. (18. november)
  • Den europæiske grønne pagt: Kommissionen vedtager nye forslag for at standse skovrydning, udvikle en bæredygtig affaldshåndtering og skabe en sund jordbund for mennesker, natur og klima (17. november)
  • EU investerer over 1 mia. euro i innovative projekter for at dekarbonisere økonomien (16. november)
  • COP26: EU bidrager til et resultat, der holder Parisaftalens mål i live (13. november)
  • Kommissionen godkender kontrakt med Valneva om en ny potentiel vaccine (10. november)
  • COP26: Kommissionen giver tilsagn om 100 mio. euro til Tilpasningsfonden (9. november)
  • Frankrig, Tyskland, Storbritannien, USA og EU lancerer et banebrydende internationalt partnerskab om retfærdig energiomstilling med Sydafrika (2. november)
  • Kommissionen, Breakthrough Energy Catalyst og Den Europæiske Investeringsbank indgår partnerskab om klimateknologier (2. november)
  • COP26: Europa-Kommissionen giver tilsagn om 1 mia. euro til beskyttelse af klodens skove (2. november)
 • Oktober 2021
  • EU og USA enes om at indlede drøftelser om en global ordning for bæredygtigt stål og aluminium og stiller striden om stål- og aluminiumhandel i bero (31. oktober)
  • Bankpakken 2021: nye EU-regler skal sikre øget modstandsdygtighed blandt banker og bedre forberedelse på fremtiden (27. oktober)
  • EU's civilbeskyttelsesmekanisme fejrer 20 års arbejde med at yde bistand til mennesker i nød. (22. oktober)
  • Den europæiske sundhedsunion: Kommissionen fastlægger en portefølje på 10 af de mest lovende covid-19-behandlinger. (22. oktober)
  • EU's digitale covidcertifikat: den første rapport viser, at EU's certifikat har sat en global standard, med over 40 lande koblet på systemet, som har genereret 591 mio. certifikater. (18. oktober)
  • Kommissionen kickstarter arbejdet med at gøre 2022 til det europæiske år for unge. (14. oktober)
  • Energipriser: Kommissionen fremlægger en værktøjskasse med foranstaltninger til håndtering af den ekstraordinære situation og dens konsekvenser. (13. oktober)
  • Kommissionen foreslår en tilgang til et stærkere EU-engagement i retning af et fredeligt, bæredygtigt og fremgangsrigt Arktis. (13. oktober)
  • Kommissionen foreslår skræddersyede ordninger til at afhjælpe de problemer, som befolkningen i Nordirland har været konfronteret med pga. brexit, ved at lette varebevægelser fra Storbritannien til Nordirland yderligere. (13. oktober)
  • NextGenerationEU: Europa-Kommissionen udsteder den første grønne obligation til finansiering af en bæredygtig genopretning (12. oktober)
  • Afghanistan: Kommissionen offentliggør støttepakke på 1 mia. euro til gavn for afghanerne (12. oktober)
  • Kommissionen fremlægger den første EU-strategi for bekæmpelse af antisemitisme og fremme af jødisk liv. (5. oktober)
 • September 2021
  • Kommissionen iværksætter fem nye EU-missioner, som udgør en ny og innovativ måde at arbejde sammen og forbedre tilværelsen for mennesker i og uden for Europa på. EU-missionerne sigter mod at håndtere store udfordringer på sundheds-, klima- og miljøområdet og nå ambitiøse og inspirerende mål på disse områder. (29. september)
  • Det konstituerende møde i handels- og teknologirådet mellem EU og USA finder sted. Målet er at koordinere tilgange til vigtige globale teknologiske, økonomiske og handelsmæssige spørgsmål og styrke de transatlantiske handelsmæssige og økonomiske forbindelser gennem politikker baseret på fælles demokratiske værdier. (29. september) 
  • Stop for forbrugerfrustration og e-affald: Kommissionen foreslår en universaloplader til elektronisk udstyr (23. september)
  • USA og Europa-Kommissionen opretter den fælles taskforce om covidrelaterede produktions- og forsyningskæder (22. september)
  • Kommissionen opretter EU's Myndighed for Kriseberedskab og ‑indsats på Sundhedsområdet (HERA) for at forebygge, opdage og hurtigt sætte ind over for sundhedskriser. (16. september)
  • Kommissionen fremlægger sin første henstilling nogensinde om at styrke journalisters og andre mediefolks sikkerhed. (16. september)
  • EU's strategi for samarbejdet i Indo-Stillehavsregionen vedtages. (16. september)
  • Kommissionen foreslår en vej mod det digitale årti, som skal bidrage til realiseringen af EU's digitale omstilling inden 2030. (15. september)
  • I sin tale om Unionens tilstand bebuder kommissionsformand Ursula von der Leyen yderligere 200 mio. vaccinedoser til lav- og mellemindkomstlande finansieret over EU-budgettet som led i Team Europe's fælles indsats (15. september). 
 • August 2021
  • Kommissionen godkender ny kontrakt vedrørende en potentiel covid-19-vaccine med Novavax. (4. august)
 • Juli 2021
  • Bekæmpelse af økonomisk kriminalitet: Kommissionen gennemgår reglerne for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. (20. juli)
  • Retsstatsrapporten 2021: Ifølge EU's rapport er der en positiv udvikling i gang i medlemslandene, men der påpeges også alvorlige bekymringer. (20. juli)
  • EU's nye skovstrategi har til formål at sikre sunde og modstandsdygtige skove, der udgør et væsentligt bidrag til biodiversitets- og klimamålene. (16. juli)
  • Kommissionen vedtager en pakke af forslag med henblik på at gøre EU's politikker inden for klima, energi, arealanvendelse, transport og beskatning klar til senest i 2030 at reducere nettoemissionerne af drivhusgasser med mindst 55 % i forhold til 1990-niveauet. (14. juli)
  • For at øge sit ambitionsniveau med hensyn til bæredygtig finansiering vedtager Kommissionen forslaget om en europæisk standard for grønne obligationer, som opretter en frivillig standard af høj kvalitet for obligationer, der finansierer bæredygtige investeringer. (6. juli)
  • EU’s digitale covidcertifikat træder i kraft i EU. (1. juli)
 • Juni 2021
  • Kommissionen præsenterer en langsigtet vision for EU's landdistrikter, hvori den beskriver de udfordringer og problemer, som landdistrikterne står over for, og sætter fokus på nogle af de mest lovende muligheder, der findes i disse regioner. (30. juni)
  • På topmødet i Bruxelles forpligter EU's og USA's ledere sig til at sætte en stopper for covid-19-pandemien og fremme den globale genopretning. De opretter også det transatlantiske handels- og teknologiråd. (15. juni)
  • Kommissionen rejser i sin første NextGenerationEU-transaktion 20 mia. euro via en 10-årig obligation. (15. juni)
  • Kommissionen fremlægger forslag om en ramme for en pålidelig og sikker europæisk digital identitet, der kan benyttes af alle borgere, indbyggere og virksomheder i EU. (3. juni)
  • Kommissionen fremlægger en ny strategi for, hvordan det største område i verden, hvor borgerne kan rejse frit – Schengenområdet – gøres stærkere og mere modstandsdygtigt. (2. juni)
  • Med oprettelsen af Den Europæiske Anklagemyndighed indledes et nyt kapitel i bekæmpelsen af grænseoverskridende kriminalitet. (1. juni)
  • EU's digitale covidcertifikat: EU-portal tages i brug med syv lande en måned tidligere end planlagt. (1. juni)
 • Maj 2021
  • Alle medlemslandene har ratificeret afgørelsen om egne indtægter, hvilket gør det muligt for Kommissionen at begynde at låne til at finansiere genopretningen under NextGenerationEU. (31. maj)
  • Den cirkulære økonomi: Kommissionen offentliggør vejledning om harmoniseret anvendelse af reglerne for engangsplast og præsenterer fremskridt inden for overvågningen af fiskeredskaber. (31. maj) 
  • Kommissionen foreslår en ajourføring af de koordinerede rejserestriktioner forud for sommeren. (31. maj)
  • EU fremlægger et udkast til en økonomisk støttepakke på 3 mia. euro til et fremtidigt demokratisk Belarus. (28. maj)
  • Kommissionen fremlægger vejledning for, hvordan adfærdskodeksen om desinformation, som er den første af sin art i verden, bør styrkes. (26. maj)
  • På det globale topmøde om sundhed, arrangeret i fællesskab af Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, og den italienske premierminister, Mario Draghi, giver G20-lederne tilsagn om en række tiltag, der skal fremskynde afslutningen på covid-19-krisen i alle lande og ruste os bedre til fremtidige pandemier. (21. maj)
  • Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, bebuder et Team Europe-initiativ på 1 mia. euro om fremstilling af og adgang til vacciner, lægemidler og sundhedsteknologier i Afrika. (21. maj)
  • EU's medlemslande enes om at genåbne EU for vaccinerede rejsende fra lande uden for EU. (20. maj)
  • Kommissionen indgår en tredje kontrakt med medicinalvirksomhederne BioNTech og Pfizer om på vegne af alle EU's medlemslande at reservere yderligere 1,8 mia. doser af virksomhedernes vaccine mellem udgangen af 2021 og 2023. (20. maj)
  • Der vedtages en meddelelse om erhvervsbeskatning i det 21. århundrede for at fremme et robust, effektivt og retfærdigt erhvervsskattesystem i EU. (18. maj)
  • Den europæiske grønne pagt: Kommissionen foreslår en bæredygtig blå økonomi i EU for industrier og sektorer, der er knyttet til hav- og kystområderne. (17. maj)
  • På topmødet om finansiering af de afrikanske økonomier bebuder Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, et Team Europe-initiativ til støtte for Afrikas genopretning efter covid-19-pandemien. (15. maj)
  • For at lede EU i retning af 2050-målet om en sund planet for sunde mennesker vedtager Kommissionen EU's handlingsplan "Mod nulforurening af vand, luft og jord". (12. maj)
  • Åbningsarrangementet for konferencen om Europas fremtid afholdes på Europadagen 2021 i Strasbourg. (9. maj)
  • mødet mellem EU's og Indiens ledere i Porto og via videokonference indgår EU og Indien et omfattende konnektivitetspartnerskab, hvori de bekræfter deres tilsagn om at samarbejde om at støtte modstandsdygtig og bæredygtig konnektivitet i både Indien og andre lande og regioner uden for EU. (8. maj)
  • EU-institutionerne og de europæiske arbejdsmarkedsparter og civilsamfundsorganisationer giver på det sociale topmøde i Porto tilsagn om at gøre deres yderste for at opbygge et mere inklusivt og mere socialt Europa. (7.-8. maj)
  • Kommissionen foreslår et nyt redskab til effektivt at modarbejde udenlandske subsidier, der forårsager konkurrenceforvridning og medfører ulige vilkår på det indre marked. (5. maj)
  • EU's industristrategi ajourføres for at sikre, at Europas industrielle ambitioner fuldt ud tager hensyn til de nye omstændigheder efter covid-19-krisen og bidrager til at skabe fremdrift i omstillingen til en mere bæredygtig, digital, modstandsdygtig og globalt konkurrencedygtig økonomi. (5. maj)
 • April 2021
  • Bæredygtig finansiering og EU-klassificeringssystemet: Kommissionen tager yderligere skridt til at kanalisere penge i retning af bæredygtige aktiviteter. (21. april)
  • Kommissionen foreslår nye regler og tiltag for ekspertise inden for og tillid til kunstig intelligens med det sigte at gøre EU til globalt knudepunkt for pålidelig kunstig intelligens. (21. april)
  • I den nye partnerskabsaftale mellem EU og medlemmerne af Organisationen af Stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet fastlægges rammerne for det politiske, økonomiske og sektorspecifikke samarbejde i de næste 20 år. (15. april)
  • For at nedbryde de forretningsmodeller, som kriminelle organisationer benytter på tværs af landegrænser, fremlægger Kommissionen en EU-strategi for bekæmpelse af organiseret kriminalitet sammen med en ny strategi for bekæmpelse af menneskehandel, der har til formål at forhindre kriminalitet, retsforfølge menneskehandlerne og styrke ofrene. (14. april)
 • Marts 2021
  • Den europæiske grønne pagt: Kommissionen fremlægger tiltag til fremme af økologisk produktion. (25. marts)
  • EU fremlægger en ny samlet politisk ramme, der skal sikre beskyttelse af alle børns rettigheder, og foreslår oprettelsen af en europæisk børnegaranti. (24. marts)
  • Efter en vellykket pilotfase oprettes Det Europæiske Innovationsråd med henblik på at omsætte videnskabelige idéer til banebrydende innovationer. (18. marts)
  • Kommissionen foreslår, at der indføres et digitalt certifikat, som skal gøre det lettere at bevæge sig frit og sikkert rundt i EU under covid-19-pandemien. (17. marts)
  • En fjerde sikker og effektiv covid-19-vaccine godkendes til anvendelse i EU. (11. marts)
  • Europa-Parlamentets formand, David Sassoli, Portugals premierminister, António Costa (på vegne af formandskabet for Rådet), og Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, undertegner den fælles erklæring om konferencen om Europas fremtid. (10. marts)
  • Europas digitale årti: Kommissionen sætter kurs mod et digitalt styrket Europa inden 2030. (9. marts)
  • Med handlingsplanen for den europæiske søjle for sociale rettigheder fremsættes en ambition om et stærkt socialt Europa. (4. marts)
  • Løngennemsigtighed: Kommissionen fremlægger et forslag om løngennemsigtighed, der skal sikre, at kvinder og mænd i EU får lige løn for lige arbejde. (4. marts)
  • En Union med lighed: Kommissionen fremlægger sin strategi for rettigheder for personer med handicap 2021-2030, der skal sikre deres fulde deltagelse i samfundslivet. (3. marts)
 • Februar 2021
  • G7-topmødet bebuder Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, at EU's bidrag til COVAX, en verdensomspændende facilitet, der skal sikre universel adgang til vacciner, fordobles fra 500 mio. euro til 1 mia. euro. (19. februar)
  • Kommissionen udstikker kursen for en åben, bæredygtig og determineret EU-handelspolitik for de kommende år. (18. februar)
  • Der fremlægges en ny strategi, der skal styrke EU's bidrag til regelbaseret multilateralisme. (17. februar)
  • For at ruste Europa mod truslen fra nye covid-19-varianter foreslår Kommissionen en ny beredskabsplan for biologisk forsvar, "HERA Incubator", og oprettelsen af taskforcen for industriel opskalering af covid-19-vacciner. (17. februar)
  • Europa-Parlamentet bekræfter den politiske enighed, der er opnået om genopretnings- og resiliensfaciliteten, det centrale instrument i NextGenerationEU. (10. februar)
  • EU foreslår en ny dagsorden for Middelhavsområdet for at styrke det strategiske partnerskab med partnerne i de sydlige nabolande. (9. februar)
 • Januar 2021
  • Kommissionen godkender en tredje sikker og effektiv vaccine mod covid-19. (29. januar)
  • Kommissionen indfører en gennemsigtigheds- og godkendelsesmekanisme for eksport af covid-19-vacciner. (29. januar)
  • Kommissionen indleder designfasen af initiativet "Det nye europæiske Bauhaus", der har til formål at kombinere design, bæredygtighed og investeringer som et element i realiseringen af den europæiske grønne pagt. (18. januar)
  • Endnu en sikker og effektiv vaccine mod covid-19 godkendes. (6. januar)
 • December 2020
  • De første europæere vaccineres mod covid-19. (27. december)
  • Efter intensive forhandlinger når Kommissionen til enighed med Det Forenede Kongerige om vilkårene for dets fremtidige forbindelser med EU. (24. december)
  • Kommissionen godkender den første sikre og effektive vaccine mod covid-19. (21. december)
  • Rådet vedtager EU's langsigtede budget for 2021-2027, der beløber sig til 1,211 bio. euro i løbende priser. (17. december)
  • Retsakten om digitale tjenester og retsakten om digitale markeder: der foreslås en ambitiøs reform af det digitale rum sammen med et omfattende nyt regelsæt for alle digitale tjenester. (15. december)
  • Den europæiske grønne pagt: der fremsættes et forslag til en forordning om bæredygtige batterier med henblik på en cirkulær og klimaneutral økonomi. (10. december)
  • Kommissionen fremlægger en handlingsplan for europæisk demokrati for at give borgerne mere indflydelse og opbygge mere modstandsdygtige demokratier i hele EU. (3. december)
  • Forbindelserne mellem EU og USA: EU foreslår en ny, fremadrettet transatlantisk dagsorden for globalt samarbejde. (2. december)