Lubaduse täitmine

Pärast Euroopa Parlamendi valimiste tulemuste selgumist ning mandaadi saamist Euroopa Ülemkogult ja Euroopa Parlamendilt esitas von der Leyeni komisjon Euroopa tulevikku silmas pidades kaugeleulatuvad eesmärgid: kliimaneutraalsuse saavutamine 2050. aastaks, 2020ndatest aastatest Euroopa digikümnendi kujundamine ning Euroopa positsiooni tugevdamine maailmas geopoliitilisema lähenemisviisiga.

Kui maailmas tekkis koroonaviiruse pandeemia, töötas komisjon selle nimel, et Euroopa reageeriks hädaolukorrale kooskõlastatult ja koordineeritult: hangiti ja jagati isikukaitsevahendeid ning toodi eurooplasi koju tagasi ja kindlustati tulevase vaktsiini kättesaadavus. See oli Euroopa Liidule samm tundmatusse: reageerisime julgelt, kui kodanike tervis ja ohutus nõudsid ELi meetmeid.

Selle käigus on meie eesmärgid jäänud siiski samaks. Nn kaksiküleminek ehk samaaegne rohe- ja digipööre on veelgi kindlamalt meie tööprogrammi keskmes ning ülemineku kiirendamiseks on nähtud ette uued vahendid. Me ei tegele ainult majanduskahjude kõrvaldamisega, vaid kujundame järgmise põlvkonna jaoks paremat tulevikku.

Laadi allaPDF - 2 MB

Koroonaviiruse pandeemia vastased meetmed

recovery plan Euroopa Komisjon on teinud tööd kõigis valdkondades, et piirata koroonaviiruse levikut, toetada riikide tervishoiusüsteeme ning leevendada pandeemia sotsiaal-majanduslikku mõju, tagades selleks enneolematute meetmete võtmise nii riiklikul kui ka ELi tasandil. Nii Euroopa kui ka liikmesriikide tasandil on kaasatud avaliku ja erasektori investeeringuid, et töötada kõigi jaoks kogu maailmas välja vaktsiin. Pandeemia tekitatud majanduslikust ja sotsiaalsest mõjust taastumiseks, kriisist väljumiseks ning nüüdisaegse ja kestliku Euroopa jaoks vajalike eelduste tagamiseks on loodud taastekava.

 

Esimese aasta põhisündmused

Euroopa roheline kokkulepe 11. detsember: avaldatakse Euroopa roheline kokkulepe, mis sisaldab tegevuskava, et muuta Euroopa 2050. aastaks esimeseks kliimaneutraalseks maailmajaoks
book 5. veebruar: uus metoodika ELiga ühinemisläbirääkimiste pidamiseks, et muuta protsess usaldusväärsemaks, prognoositavamaks ja dünaamilisemaks. See on komisjoni uuendatud laienemisstrateegia esimene element
human head with digital wires 19 veebruar: avaldatakse Euroopa digituleviku kujundamise tegevuskava, andmestrateegia ja valge raamat tehisintellekti kohta, mille kaudu pakutakse ettevõtjatele uusi võimalusi, keskendudes samal ajal kodanike jaoks usaldusväärsele tehnoloogiale
gender equality 5. märts: uus soolise võrdõiguslikkuse strateegia aastateks 2020–2025, millega nähakse ette peamised meetmed Euroopas naiste ja meeste võrdõiguslikkuse tagamiseks
9. märts: EL sillutab uue strateegiaga teed tugevamale ja ambitsioonikamale partnerlusele Aafrikaga
Industrial strategy 10. märts: uus tööstusstrateegia, et valmistada ette Euroopa tööstuse rohe- ja digipööret
virus icon 13. märts: komisjon kutsub üles võtma koroonaviiruse kriisile reageerimisel otsustavaid koordineeritud majandusmeetmeid ning käivitab uue koroonaviirusele reageerimise investeerimisalgatuse, et aidata liikmesriikidel oma meetmeid rahastada
consultation icon 2. aprill: käivitatakse eriolukorras töötuseriski leevendamiseks pakutava ajutise toetuse Euroopa rahastu (TERA), mille maht on 100 miljardit eurot
coins 4. mai: koroonaviirusele ülemaailmse reageerimise rahastamiskonverentsil kaasatakse rahastajatelt kõikjal maailmas 7,4 miljardit eurot vaktsiinide üldise kättesaadavuse tagamiseks
hand holding small plant 20. mai: Euroopa Komisjon esitab uue tervikliku bioloogilise mitmekesisuse strateegia, et tuua loodus meie ellu tagasi, ning strateegia „Talust taldrikule“, et luua õiglane, tervislik ja keskkonnahoidlik toidusüsteem
icon 27. mai: komisjon tutvustab uut taasterahastut „NextGenerationEU“, mis on osa ELi uuendatud, võimsast ja ajakohasest pikaajalisest eelarvest
virus icon 17. juuni: võetakse vastu ELi vaktsiinistrateegia, et kiirendada COVID-19 vastaste vaktsiinide väljatöötamist, tootmist ja kasutuselevõttu
icon smiling planet 17 september: komisjon suurendab kliimaeesmärke ning teeb ettepaneku vähendada heitkoguseid 2030. aastaks 55 % võrra
book 18 september: komisjon tutvustab ELi rassismivastast tegevuskava aastateks 2020–2025
handshake 23 september: uus rände- ja varjupaigalepe, mille eesmärk on suurendada usaldust ning saavutada uus tasakaal vastutuse ja solidaarsuse vahel
14. oktoober: renoveerimislaine strateegia – hoonete renoveerimise määra kahekordistatakse, et kärpida heitkoguseid, hoogustada majanduse taastumist ning vähendada energiaostuvõimetust
coins 28. oktoober: komisjon teeb ettepaneku võtta vastu raamistik, millega tagatakse ELi töötajatele piisav miinimumpalk, mis võimaldaks inimväärset elu olenemata sellest, kus inimene töötab
icon 11. november: astutakse esimesed sammud Euroopa terviseliidu loomise suunas, et tagada suurem valmisolek ja tõhusam reageerimine nii praegustes kui ka tulevastes tervishoiukriisides
Laadi allaPDF - 1.4 MB

Twitteri voog