Изпълнение на обещанията

След резултата от европейските избори и мандата, получен от Европейския съвет и Европейския парламент, Комисията „Фон дер Лайен“ определи набор от амбициозни цели за бъдещето на Европа: постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г., превръщане на настоящото десетилетие в цифровото десетилетие на Европа и по-силна роля на Европа в света чрез по-геополитически подход.

Откакто светът бе поразен от коронавируса, Комисията работи за организиране на съгласувани и координирани европейски действия в отговор на извънредната ситуация — за осигуряване и разпределяне на предпазни средства, за репатриране на блокираните извън ЕС европейци и за подсигуряване на дози от бъдеща ваксина. Това бе непозната територия за ЕС — реагирахме смело, когато защитата на здравето и безопасността на нашите граждани наложи предприемането на действия на европейско равнище.

В същото време ориентирът ни не се промени. Двойният екологичен и цифров преход сега заема още по-категорично централното място в нашата програма, с нови ресурси за ускоряване на трансформацията. Ние не просто отстраняваме щетите, понесени от нашата икономика. Ние я трансформираме за следващото поколение.

СвалиPDF - 2.1 MB

Действия в отговор на пандемията от коронавирус

recovery plan Комисията работи на всички фронтове за ограничаване на разпространението на коронавируса, подкрепа на националните здравни системи и преодоляване на социално-икономическите последици от пандемията с безпрецедентни мерки на национално и европейско равнище. Бяха мобилизирани публични и частни инвестиции — на европейско и национално равнище — с цел създаване на ваксина за всички хора по света. Бе изготвен план за възстановяване, за да се помогне за преодоляване на икономическите и социалните щети, причинени от пандемията, да се проправи пътят за излизане от кризата и да се поставят основите за по-модерна и по-устойчива Европа.

 

Основни моменти през първата година

Европейски зелен пакт 11 декември: Стартиране на Европейския зелен пакт, с който се определя пътна карта за това как Европа да стане първият неутрален по отношение на климата континент до 2050 г.
book 5 февруари: Нова методология за преговорите за присъединяване към ЕС — за да станат те по-надеждни, предвидими и динамични, като първи елемент от обновената стратегия на Комисията относно разширяването.
human head with digital wires 19 февруари: Публикуване на програмата за изграждане на цифровото бъдеще на Европа, стратегия за данните и бяла книга за изкуствения интелект, с които се откриват нови възможности за предприятията, като същевременно се поставя акцент върху надеждните технологии за гражданите.
gender equality 5 март: Нова стратегия за равенство между половете за периода 2020—2025 г., в която се определят ключови действия за гарантиране на равенството между жените и мъжете в Европа.
9 март: Нова стратегия на ЕС поставя основите за по-силно и по-амбициозно партньорство с Африка.
Industrial strategy 10 март: С нова промишлена стратегия се подготвят екологичната и цифровата трансформация на европейската промишленост.
virus icon 13 март: Комисията призовава за решителни координирани икономически мерки във връзка с кризата с коронавируса и стартира новата Инвестиционна инициатива в отговор на коронавируса, за да помогне на държавите членки да финансират своите ответни действия.
consultation icon 2 април: Стартиране на SURE — новия инструмент за временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства с бюджет от 100 милиарда евро.
coins 4 май: На проявата за набиране на средства за глобални действия срещу коронавируса донори от цял свят поемат ангажименти за предоставяне на 7,4 милиарда евро за всеобщ достъп до ваксини.
hand holding small plant 20 май: Комисията представя всеобхватна нова стратегия за биологичното разнообразие, за да осигури полагащото се място на природата в нашия живот, както и стратегията „От фермата до трапезата“ за справедлива, здравословна и екологосъобразна продоволствена система.
icon 27 май: Комисията представя нов инструмент за възстановяване — NextGenerationEU — включен в силен, модерен и преработен дългосрочен бюджет на ЕС.
virus icon 17 юни: Приета е стратегия на ЕС за ваксините, за да се ускори разработването, производството и използването на ваксини срещу COVID-19.
icon smiling planet 17 септември: Комисията увеличава амбицията в областта на климата и предлага намаляване на емисиите с 55 % до 2030 г.
book 18 септември: Комисията представя план за действие на ЕС срещу расизма за 2020—2025 г.
handshake 23 септември: Нов пакт за миграцията и убежището с цел изграждане на доверие и постигане на нов баланс между отговорност и солидарност.
14 октомври: Стратегия за вълна на саниране: удвояване на процента на саниране с цел намаляване на емисиите, стимулиране на възстановяването и намаляване на енергийната бедност.
coins 28 октомври: Комисията предлага рамка, с която да се гарантира, че работниците в ЕС са защитени чрез адекватни минимални работни заплати, които им позволяват да живеят достойно, независимо къде работят.
icon 11 ноември: Предприети са първи стъпки за изграждането на Европейския здравен съюз с цел подобряване на готовността и реакцията по време на настоящата и на евентуални бъдещи здравни кризи.
СвалиPDF - 1.4 MB

Съобщения в Twitter