Glavne naloge na področju proračuna in financiranja

Evropska komisija predlaga in izvršuje proračun EU ter upravlja programe financiranja EU.

Predlog proračuna EU

Evropska komisija pripravi in predlaga osnutek proračuna za celotno Evropsko unijo. Proračun temelji na proračunskih smernicah za naslednje leto in je v skladu z veljavno uredbo o večletnem finančnem okviru.

Večletni finančni okvir določa najvišje zneske (zgornje meje), ki jih lahko EU porabi na različnih področjih politike v obdobju najmanj 5 let. Sedanji večletni finančni okvir zajema sedem let (2014–2020). 

Osnutek proračuna predloži Komisija v odobritev Svetu Evropske unije in Evropskemu parlamentu 1. septembra. V skladu z letnim proračunskim postopkom je treba dogovor o proračunu doseči do 31. decembra.

Sprejetje proračuna

Upravljanje proračuna EU

Evropska komisija nosi končno odgovornost za upravljanje proračuna EU. V praksi do 80 odstotkov proračunskih odhodkov upravljajo države članice v okviru deljenega upravljanja, zlasti na področju kmetijstva, gospodarske rasti in zaposlovanja v regijah EU.

Različne oblike medsebojnega nadzora zagotavljajo, da se odhodki v okviru deljenega upravljanja upravljajo na primeren način in v skladu z veljavnimi predpisi.

Izvrševanje proračuna je lahko neposredno (Komisija, delegacije Unije, izvajalske agencije), posredno (prek tretjih držav ali organov in mednarodnih organizacij) in deljeno (države EU).

Kdo upravlja denar

Izvajanje programov financiranja

Približno 80 odstotkov finančnih sredstev EU v okviru programov skupaj upravljajo Evropska komisija in nacionalni organi v državah EU.

Evropska komisija upravlja financiranje neposredno, tako da dodeljuje nepovratna sredstva in izvaja postopke javnih naročil. Komisija tudi upravlja proračun za projekte, ki jih izvajajo njene službe bodisi na sedežu, v delegacijah EU ali prek izvajalskih agencij EU.

Nekatere programe financiranja izvajajo nacionalni organi bodisi v ali zunaj EU, mednarodne organizacije in razvojne agencije držav EU.

Ne glede na to, kako se upravlja financiranje, pregledni postopki zagotavljajo enako obravnavo in enak dostop do informacij o postopkih financiranja EU.

Kako poteka financiranje s sredstvi EU, kako pridobiti sredstva EU in pravila o upravičenosti do financiranja