Základné úlohy v oblasti rozpočtu a financovania

Európska komisia navrhuje a plní rozpočet EÚ a riadi programy financovania EÚ.

Európska komisia zodpovedá za prípravu a návrh rozpočtu Európskej únie ako celku. Vychádza pritom z rozpočtových usmernení na nasledujúci rok a z platného nariadenia o viacročnom finančnom rámci.

Vo viacročnom finančnom rámci (VFR) sa stanovujú maximálne ročné sumy (stropy), ktoré môže EÚ každý rok vynaložiť na jednotlivé politické oblasti počas obdobia najmenej piatich rokov. Súčasný VFR sa vzťahuje na sedem rokov: 2021 až 2027 

Komisia predkladá návrh rozpočtu Rade Európskej únie a Európskemu parlamentu na schválenie 1. septembra. Dohoda o rozpočte sa v súlade s ročným rozpočtovým postupom musí dosiahnuť do 31. decembra.

Ako sa rozhoduje o rozpočte

Správa rozpočtu EÚ

Európska komisia nesie konečnú zodpovednosti za správu rozpočtu EÚ. V skutočnosti takmer 80 percent rozpočtových výdavkov spravujú na základe takzvaného zdieľaného hospodárenia jednotlivé krajiny EÚ, a to najmä v takých oblastiach, ako je poľnohospodárstvo, rast a zamestnanosť a pomoc regiónom EÚ na podporu zamestnanosti.

Zaviedol sa systém kontrolných postupov s cieľom zabezpečiť, aby sa s výdavkami v rámci zdieľaného hospodárenia nakladalo správne, v súlade s pravidlami.

Plnenie rozpočtu môže byť priame (Komisia, delegácie EÚ, výkonné agentúry), nepriame (prostredníctvom tretích krajín alebo orgánov a medzinárodných organizácií) a zdieľané (krajiny EÚ).

Druhy rozpočtového riadenia EÚ

Vykonávanie programov financovania

Približne 80 % finančných prostriedkov EÚ sa spravuje v rámci spoločných programov Európskej komisie a vnútroštátnych orgánov v krajinách EÚ.

Keď finančné prostriedky spravuje priamo Európska komisia, realizuje to formou udeľovania grantov a verejným obstarávaním. Spravuje rozpočet na projekty, ktoré vykonávajú jej útvary v ústredí, v delegáciách alebo vo výkonných agentúrach EÚ.

Niektoré programy financovania vykonávajú vnútroštátne orgány v rámci EÚ alebo mimo nej, medzinárodné organizácie alebo rozvojové agentúry krajín EÚ.

Nezávisle od toho, akým spôsobom je financovanie riadené, transparentné postupy zabezpečujú rovnaké zaobchádzanie s každým subjektom a rovnaký prístup k informáciám o postupoch financovania v rámci EÚ.

Ako funguje financovanie v EÚ, ako požiadať o financovanie z EÚ a pravidlá oprávnenosti na financovanie