Talousarvioon ja rahoitukseen liittyvät päätehtävät

Euroopan komissio laatii EU:n talousarvioesityksen, panee talousarvion täytäntöön ja hallinnoi EU:n rahoitusohjelmia.

EU:n talousarvioesitys

Euroopan komissio vastaa EU:n talousarvioesityksen laadinnasta. Esitys tehdään seuraavan vuoden talousarvion suuntaviivojen ja voimassa olevan monivuotisen rahoituskehyksen pohjalta.

Monivuotisessa rahoituskehyksessä vahvistetaan vuotuiset enimmäismäärät EU:n menoille eri politiikan aloilla vähintään viideksi vuodeksi. Tämänhetkinen rahoituskehys kattaa seitsenvuotiskauden 2021–2027. 

Komissio toimittaa vuotuisen talousarvioesityksen EU:n neuvoston ja Euroopan parlamentin hyväksyttäväksi 1. syyskuuta. Jokavuotisen budjettimenettelyn mukaan talousarviosta on päästävä sopimukseen 31. joulukuuta mennessä.

EU:n budjettimenettely

EU:n talousarvion hallinnointi

EU:n talousarvion hallinnoinnista vastaa Euroopan komissio. Käytännössä EU-maat hallinnoivat jopa 80:aa prosenttia EU:n talousarviomenoista yhteistyössä komission kanssa. Yhteistyössä hallinnoidaan mm. maataloustukia ja rakennerahastoja, joiden kautta tuetaan kasvua ja työllisyyttä EU:n alueilla.

Kattavalla valvontajärjestelmällä varmistetaan, että varojen yhteinen hallinnointi sujuu asianmukaisesti ja sääntöjä noudattaen.

Talousarvion täytäntöönpano voi tapahtua suoraan (komissio, EU:n edustustot, toimeenpanovirastot), välillisesti (kolmansien maiden tai elinten sekä kansainvälisten järjestöjen kautta) ja yhteistyössä (EU-maiden kanssa).

EU:n talousarvion hallinnointitavat

Rahoitusohjelmien täytäntöönpano

Noin 80 prosenttia EU-rahoituksesta myönnetään Euroopan komission ja EU-maiden kansallisten viranomaisten yhdessä hallinnoimista ohjelmista.

Varoja, joita Euroopan komissio hallinnoi suoraan, jaetaan avustuksina ja tarjouskilpailujen kautta. Komissio hallinnoi myös sellaisten hankkeiden rahoitusta, joiden toteuttamisesta vastaa jokin sen pääosasto, edustusto tai toimeenpanovirasto.

Välillisesti hallinnoitujen rahoitusohjelmien toteuttamisesta vastaavat EU-maat, EU:n ulkopuoliset maat, kansainväliset järjestöt ja EU-maiden kehitysvirastot.

Rahoituksen hallinnointitavasta riippumatta avoimilla menettelyillä varmistetaan, että kaikkia osapuolia kohdellaan tasavertaisesti ja että kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet saada tietoa EU:n rahoitusmenettelyistä.

Lisätietoa EU:n myöntämästä rahoituksesta, hakumenettelystä ja rahoituskelpoisuussäännöistä