Γλωσσική πολιτική

Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE) μπορούν να επικοινωνούν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε οποιαδήποτε από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ

Βασικές αρχές

Οι πολίτες της ΕΕ θα πρέπει

  • να έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με το τι κάνει η ΕΕ
  • να έχουν πρόσβαση στη νομοθεσία της Ένωσης σε μια γλώσσα που γνωρίζουν
  • να μπορούν να συμμετέχουν στη νομοθετική διαδικασία της ΕΕ.

Οι Ευρωπαίοι έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν τι γίνεται για λογαριασμό τους. Πρέπει επίσης να είναι σε θέση να συμμετέχουν ενεργά, χωρίς να χρειάζεται να μάθουν άλλες γλώσσες. 

Χρησιμοποιώντας όσο το δυνατόν περισσότερες εθνικές γλώσσες, η ΕΕ και τα θεσμικά της όργανα αποκτούν μεγαλύτερη διαφάνεια και αποτελεσματικότητα.

Γλωσσικά τμήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Γενική Διεύθυνση Διερμηνείας εξασφαλίζει τη διερμηνεία στις συνεδριάσεις και τις συνδιασκέψεις που πραγματοποιούνται στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης είναι υπεύθυνη για τη μετάφραση από και προς τις 24 επίσημες γλώσσες της Ένωσης και μερικές άλλες.

Έγγραφα

  • Brochure27 April 2018Translation

    Interpreting and translating for Europe

    Where to look for translator or interpreter jobs — all the links you need to find out about working for the EU institutions.