Kommissionen lægger stor vægt på EU's kulturelle og sproglige mangfoldighed og betragter de sprog, der tales i medlemslandene, som en væsentlig del af Europas kulturarv. EU støtter derfor flersprogethed i sine programmer og i sine institutioners arbejde.

Brugen af sprog og respekten for den sproglige mangfoldighed har været af afgørende betydning lige siden oprettelsen af de europæiske institutioner. Den allerførste retsakt, som Rådet vedtog, var forordning nr. 1 fra 1958, som fastsatte, hvilke sprog der skulle bruges af EU-institutionerne.

Dette website beskriver, hvordan Kommissionen bruger de forskellige sprog til at formidle information og kommunikere med offentligheden, organisationer og medlemslandene.

Officielle sprog

EU-institutionernes officielle sprog og arbejdssprog (i det følgende benævnt "EU's officielle sprog") er:

 • Bulgarsk
 • Spansk
 • Tjekkisk
 • Dansk
 • Tysk
 • Estisk
 • Græsk
 • Engelsk
 • Fransk
 • Irsk
 • Kroatisk
 • Italiensk
 • Lettisk
 • Litauisk
 • Ungarsk
 • Maltesisk
 • Hollandsk
 • Polsk
 • Portugisisk
 • Rumænsk
 • Slovakisk
 • Slovensk
 • Finsk
 • Svensk

EU-lovgivning

Retsakter og resuméer heraf findes på alle EU's officielle sprog. Kommissionens forslag til retsakter er også tilgængelige på alle disse sprog.

Nogle typer retsakter er ikke tilgængelige på alle EU's officielle sprog, fordi de ikke er almengyldige (som f.eks. Kommissionens beslutninger rettet til et medlemsland eller en privat part) eller fordi de er rent faktuelle dokumenter og ikke vedtages af Kommissionen (som f.eks. arbejdsdokumenter fra Kommissionens tjenestegrene).

Kommunikation med enkeltpersoner og organisationer

Skriftlige henvendelser til Kommissionen

Enkeltpersoner og organisationer kan kontakte EU-institutionerne om en lang række emner. De kan f.eks.

Uanset hvilket emne de kontakter EU om, kan enkeltpersoner og organisationer skrive til institutionerne på et hvilket som helst af EU's officielle sprog, og de har ret til at modtage svar på samme sprog.

Høring af borgerne

Borgerne kan deltage i "borgerdialoger" (tilgængelige på alle officielle EU-sprog). Borgerdialogerne, der både foregår som fysiske borgermøder og på de sociale medier, finder sted i hele EU, typisk med deltagelse af en eller flere kommissærer eller højtstående embedsmænd. De afholdes på det eller de officielle EU-sprog i værtslandet eller -regionen, eventuelt med simultantolkning til yderligere et eller flere sprog.

Borgerdialoger afholdt på de sociale medier er typisk på engelsk, fransk og tysk. Et stigende antal arrangementer benytter imidlertid også andre officielle sprog via simultantolkning.

Platformen for konferencen om Europas fremtid er fuldt flersproget, og borgerne kan indsende deres idéer og kommentarer og registrere arrangementer på alle EU's officielle sprog samt på catalansk, baskisk og galicisk (sidestillede officielle sprog i Spanien).

Eurobarometers spørgeundersøgelser om borgernes holdninger til en bred vifte af spørgsmål, gennemføres i alle medlemslande på det enkelte lands officielle EU-sprog.

Offentlige høringer

For at gøre det lettere for borgerne at deltage i EU's politikudformnings- og lovgivningsproces iværksætter Kommissionen regelmæssigt offentlige høringer i form af onlinespørgeskemaer. Disse spørgeskemaer findes som minimum altid på engelsk, fransk og tysk, og ofte også på andre officielle EU-sprog. Høringsspørgeskemaer, der drejer sig om nye initiativer, som indgår i Kommissionens arbejdsprogram, findes for det meste på alle officielle EU-sprog.

Svar på offentlige høringer kan altid indsendes på et hvilket som helst officielt EU-sprog.

Webindhold

Kommissionens websites på europa.eu-domænet er for det meste tilgængelige på alle 24 officielle EU-sprog.

Læs mere om Kommissionens brug af forskellige sprog på sine websites.

Aktiviteter på de sociale medier

Alle officielle EU-sprog benyttes på de sociale medier – på Kommissionens centrale sider, på de sider, der styres af Kommissionens repræsentationer i medlemslandene og på kommissærernes egne sider. Ud over indholdet på de sociale medier gælder det også kampagner og initiativer, der skal inddrage borgerne.

Pressemateriale

Europa-Kommissionens talsmandstjenestes pressemateriale (såsom pressemeddelelser, ofte stillede spørgsmål og faktablade) offentliggøres altid på engelsk, fransk og tysk. De oversættes ofte også til bestemte sprog eller til alle officielle EU-sprog, afhængigt af emnet. Alt pressemateriale, der vedrører møder i kommissærkollegiet, eller som er af særlig betydning eller almen interesse, oversættes til alle officielle EU-sprog.

De "daglige nyheder" er altid på en kombination af engelsk og fransk. Det er en samling af korte nyhedsartikler med fokus på dagens vigtigste nyheder, som præsenteres af Kommissionens talsmandstjeneste og har links til yderligere information. I henhold til aftalen mellem talsmandstjenesten og Den Internationale Pressesammenslutning er tolkning på engelsk og fransk tilgængelig i forbindelse med den daglige middagsbriefing, undtagen om onsdagen (kommissærkollegiets ugentlige mødedag), hvor der er tolkning på alle officielle EU-sprog bortset fra irsk.

Kommissionens repræsentationer i medlemslandene

Repræsentationernes egne websites og sider på de sociale medier bruger det pågældende medlemslands officielle EU-sprog.

Oversættelse og tolkning

Kommissionen har en pulje af højt kvalificerede oversættere og tolke til rådighed, som sikrer, at alle EU's officielle sprog kan anvendes i og af institutionerne.

Generaldirektoratet for Tolkning leverer tolketjenester til EU's institutioner i forbindelse med møder og konferencer.

Generaldirektoratet for Oversættelse oversætter Kommissionens dokumenter fra og til de 24 officielle sprog.

 

eTranslation

eTranslation er en onlinemaskinoversættelsestjeneste, som er udviklet og oprettet af Kommissionen på basis af årtiers interne oversættelser af høj kvalitet.

Det primære fokus for eTranslation er de 24 officielle EU-sprog. Tjenesten tilbyder en webside til manuel brug og kan også integreres med andre IT-applikationer, så den f.eks. kan levere maskinoversættelse til Kommissionens websites og platforme på Europa-serveren, når der ikke er oversættere til rådighed.

Maskinoversættelse kan give dig en grundlæggende idé om indholdet i en tekst på et sprog, du forstår. Den er fuldt automatiseret og foretages uden menneskelig indblanding. Kvaliteten og korrektheden af maskinoversættelse kan variere betydeligt fra tekst til tekst og fra sprog til sprog.

eTranslation anvendes af EU-institutionerne og er tilgængelig for offentlige forvaltninger og små og mellemstore virksomheder.

EU's lovgivning om sprog

Reglerne for EU-institutionernes brug af sprog fastsættes af Rådet i forordninger, der er vedtaget med enstemmighed i henhold til artikel 342 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Disse regler er fastsat i forordning nr. 1 fra 1958, med senere ændringer, som bestemmer, at institutionerne har 24 officielle sprog og arbejdssprog.

Engelsk er fortsat blandt disse sprog, også efter UK's udtræden af EU. Engelsk forbliver faktisk et af EU-institutionernes officielle sprog og arbejdssprog, så længe det står opført som sådan i forordning nr. 1 fra 1958. Engelsk er også et af de officielle sprog i Irland og Malta.

Forordningen fastsætter også regler om, på hvilke sprog lovgivningen skal affattes og offentliggøres, og om de sprog, som dokumenter, der sendes mellem institutionerne og offentligheden eller mellem institutionerne og medlemslandene, skal foreligge på. Kommissionen har i henhold til samme forordning ret til at bestemme, hvordan sprogordningen skal gennemføres internt i institutionen.