Príjemcovia finančných prostriedkov

Komisia vedie register všetkých príjemcov finančných prostriedkov EÚ poskytovaných ročne spolu s informáciami, ako sú napríklad údaje o príjemcovi, udelené sumy atď.

Konzultácie

Občania sa vyzývajú, aby sa zúčastňovali na konzultáciách a v rôznych fázach legislatívneho procesu vyjadrovali svoj názor.

Komitologický register

Komisia vedie register výborov známych ako komitologické výbory, ktoré dohliadajú na Komisiu pri prijímaní vykonávacích aktov. Register obsahuje zoznam týchto výborov, ako aj podkladové informácie a dokumenty týkajúce sa ich práce.

Zástupcovia záujmových skupín

Komisia vedie register záujmových skupín, ktorých cieľom je ovplyvňovať legislatívny proces v inštitúciách EÚ.

Special advisers

List of special advisers to the current European Commission (2020-2021). Includes CV and declaration of honour.

Register týkajúci sa spracúvania osobných údajov

Komisia v záujme transparentnosti uverejnila register na internete a sprístupnila ho všetkým zainteresovaným osobám.

Povolené zamestnania bývalých eurokomisárov

Rozhodnutia Európskej komisie a zápisnice zo schôdzí týkajúcich sa povolených zamestnaní bývalých eurokomisárov.

Occupational activities of former senior officials – annual report

The Commission publishes annually a report on the implementation of the Staff Regulations’ prohibition to senior managers to engage in lobbying or advocacy

Európski občania majú právo vedieť, ako európske inštitúcie prijímajú rozhodnutia, kto sa na nich podieľa a aké dokumenty sa tvoria pri príprave a prijímaní právnych aktov. Majú právo žiadať o prístup k týmto dokumentom a vyjadrovať sa k nim. Občania majú právo vedieť, kto dostáva finančnú pomoc z rozpočtu EÚ.

 

Transparentnosť je kľúčová pri podnecovaní európskych občanov, aby sa aktívnejšie zapájali do demokratického života EÚ.

 

Táto sekcia obsahuje informácie, ktoré pomôžu občanom získať lepšie informácie o tvorbe právnych predpisov EÚ a zúčastňovať sa na nej.