Beneficjenci funduszy

Beneficjenci funduszy

Komisja prowadzi rejestr beneficjentów funduszy UE, który zawiera takie informacje jak dane beneficjentów, przyznane kwoty itp.

Konsultacje

Konsultacje

Na różnych etapach procesu stanowienia prawa obywatele mogą wziąć udział w konsultacjach społecznych i tym samym wnieść swój wkład w ten proces.

Rejestr dokumentów procedury komitetowej

Rejestr dokumentów procedury komitetowej

Komisja prowadzi rejestr komitetów ustanowionych w ramach procedury komitetowej, które nadzorują prace Komisji przy przyjmowaniu aktów wykonawczych. Rejestr zawiera wykaz tych komitetów ustanowionych w ramach procedury komitetowej, a także informacje ogólne i dokumentację dotyczącą ich prac.

Przedstawiciele grup interesu

Przedstawiciele grup interesu

Komisja prowadzi rejestr grup interesu, których celem jest wpływanie na proces kształtowania polityki przez instytucje UE.

Special advisers

Special advisers

List of special advisers to the current European Commission (2014-2019). Includes CV and declaration of honour.

Rejestr inspektora ochrony danych

Rejestr inspektora ochrony danych

W trosce o przejrzystość Komisja zamieściła rejestr online i udostępniła go wszystkim zainteresowanym osobom.

Obywatele UE mają prawo wiedzieć, w jaki sposób instytucje europejskie podejmują decyzje, kto uczestniczy w procesie decyzyjnym, a także jakie dokumenty są opracowywane w procesie przygotowywania i przyjmowania aktów prawnych. Mają oni również prawo dostępu do tych dokumentów oraz do wyrażenia swojego stanowiska. Społeczeństwo ma prawo wiedzieć, kto otrzymuje środki z budżetu UE.

 

Przejrzystość jest jednym z ważniejszych czynników zachęcających obywateli do aktywniejszego udziału w życiu demokratycznym UE.

 

Ta strona zawiera informacje, które pomogą Europejczykom zapoznać się z procesem kształtowania prawa UE i w nim uczestniczyć.