Rahoituksen saajat

Komissio ylläpitää rekisteriä EU:n budjettirahoituksen saajista. Rekisteri sisältää tiedot saajista, rahoituksen määrästä jne.

Kuulemiset ja kansalaispalaute

Kansalaiset voivat osallistua kuulemisiin ja antaa palautetta lainsäädäntömenettelyn eri vaiheissa.

Komiteamenettelyrekisteri

Komissio pitää rekisteriä komiteamenettelyyn osallistuvista komiteoista. Komiteat valvovat täytäntöönpanosäädösten antamista komissiossa. Komiteamenettelyrekisterissä on luettelo kaikista komiteoista sekä taustatietoa ja asiakirjoja kunkin komitean toiminnasta.

Edunvalvojat

Avoimuusrekisterissä on tietoa edunvalvojista ja eturyhmistä, jotka pyrkivät vaikuttamaan lainlaadintaan ja päätöksentekoon EU:n toimielimissä.

Special advisers

List of special advisers to the current European Commission (2020-2021). Includes CV and declaration of honour.

Tietojenkäsittelyrekisteri

Komission tietosuojavastaavan rekisteriin kirjataan tiedot henkilötietojen käsittelystä komissiossa. Rekisteri on vapaasti käytettävissä verkossa.

Entisten komissaarien hyväksytyt tehtävät

EU-komissaarien toimikauden jälkeistä toimintaa koskevat Euroopan komission päätökset ja niihin liittyvät riippumattoman eettisen komitean lausunnot

Occupational activities of former senior officials – annual report

The Commission publishes annually a report on the implementation of the Staff Regulations’ prohibition to senior managers to engage in lobbying or advocacy

EU:n kansalaisilla on oikeus tietää, miten päätökset valmistellaan EU-toimielimissä, ketkä valmisteluun osallistuvat ja mitä asiakirjoja EU:n lainsäädäntötyössä laaditaan ja hyväksytään. Heidän pitää saada tutustua asiakirjoihin ja esittää näkökantansa. Heillä on myös oikeus tietää, mitkä tahot saavat EU:lta rahoitusta.

 

Avoimuus kannustaa EU-kansalaisia osallistumaan aktiivisemmin demokratian toteuttamiseen EU:ssa.

 

Tässä osiossa on tietoa EU:n lainsäädäntömenettelystä. Sen avulla voi perehtyä EU:n lainvalmisteluun ja osallistua siihen.