Toetuse saajad

Komisjon peab registrit selle kohta, kellele ja kui palju (jne) on igal konkreetsel aastal ELi vahenditest rahalist toetust makstud.

Konsultatsioonid

Kodanikke kutsutakse osalema avalikes konsultatsioonides ning andma tagasisidet õigusloomeprotsessi eri etappides.

Komiteemenetluse register

Komiteemenetluse register annab teavet selle kohta, millised komiteed osalevad koos komisjoniga rakendusaktide vastuvõtmisel. Register sisaldab kõigi menetluses osalevate komiteede nimekirja, taustteavet ja iga komitee tööga seotud dokumente.

Huvirühmade esindajad

Komisjon peab registrit huvirühmadest, kelle eesmärk on mõjutada ELi institutsioonide õigusloomet.

Special advisers

List of special advisers to the current European Commission (2020-2021). Includes CV and declaration of honour.

Andmetöötlusregister

Läbipaistvuse huvides avaldas komisjon registri veebis ja tegi selle kättesaadavaks kõigile huvitatud isikutele.

Euroopa Komisjoni endiste volinike heakskiidetud uued ametikohad

Euroopa Komisjoni otsused ja sõltumatu eetikakomitee asjaomased arvamused endiste Euroopa Komisjoni volinike uute ametikohtade kohta

Occupational activities of former senior officials – annual report

The Commission publishes annually a report on the implementation of the Staff Regulations’ prohibition to senior managers to engage in lobbying or advocacy

Euroopa kodanikel on õigus teada, kuidas Euroopa institutsioonid otsuseid teevad, kes nende tegemisel osaleb ning milliseid dokumente koostatakse õigusaktide ettevalmistamisel ja vastuvõtmisel. Neil on õigus taotleda juurdepääsu dokumentidele ning avaldada oma arvamust. Samuti on kodanikel õigus teada, kes saab ELi eelarvest rahalisi vahendeid.

 

Läbipaistvus on üks olulisemaid tegureid, mis julgustab Euroopa kodanikke aktiivsemalt osalema Euroopa Liidu demokraatias.

 

Siit leiate teavet selle kohta, kuidas kodanikuna Euroopa Liidu õigusloomega kursis olla ning selles osaleda.