Příjemci finančních prostředků

Komise dále spravuje rejstřík příjemců finančních prostředků EU, které byly daný rok přiděleny. Ten obsahuje například údaje o příjemci, výši finanční podpory atp.

Konzultace

Občané mají také možnost se zúčastnit veřejných konzultací a zaslat své připomínky v různých fázích legislativního procesu.

Rejstřík postupu projednávání ve výborech

Komise spravuje rejstřík výborů (tj. výborů komitologie), které vykonávají dohled při přijímání prováděcích aktů. Rejstřík obsahuje seznam všech těchto výborů a také informace a dokumenty týkající se práce každého výboru.

Zástupci zájmových skupin

Komise spravuje rejstřík zájmových skupin, které u orgánů EU hájí při tvorbě právních předpisů své zájmy.

Special advisers

List of special advisers to the current European Commission (2020-2021). Includes CV and declaration of honour.

Rejstřík zpracování údajů

V zájmu transparentnosti Komise zprovoznila rejstřík online a přístup k němu má každá zainteresovaná osoba.

Schválená zaměstnání bývalých členů Evropské komise

Rozhodnutí Evropské komise a související stanoviska nezávislého etického výboru ohledně zaměstnání bývalých členů Komise

Occupational activities of former senior officials – annual report

The Commission publishes annually a report on the implementation of the Staff Regulations’ prohibition to senior managers to engage in lobbying or advocacy

Inkluzivnost

Jak mohou občané a skupiny ovlivňovat a účastnit se politiky otevřenosti a rozhodovacího procesu.

Evropští občané mají právo vědět, jak orgány a instituce EU rozhodují, kdo se účastní rozhodovacího procesu a jaké dokumenty vznikají během přípravy a přijímání právních aktů. Mají rovněž právo požádat o přístup k těmto dokumentům a následně se k nim vyjádřit. Dále mají právo vědět, kam směřují finanční prostředky z rozpočtu EU.

 

Chceme-li evropské občany motivovat k aktivnímu zapojení do demokratického života EU, je transparentnost naprosto nezbytná.

 

V této části najdou občané, kteří mají zájem o účast na tvorbě právních předpisů, podrobnější informace o jeho fázích.