Register transparentnosti

Register transparentnosti je databáza organizácií, ktoré sa snažia ovplyvniť proces tvorby právnych predpisov a vykonávania politík v inštitúciách EÚ. Register zviditeľňuje, aké záujmy sa sledujú, kto za nimi stojí a o aké rozpočtové prostriedky ide. Register tak umožňuje kontrolu zo strany verejnosti a občania či iné záujmové skupiny majú možnosť sledovať činnosť lobistov.

Vyhľadávajte v registri transparentnosti alebo zaregistrujte svoju organizáciu.

Na zaregistrované subjekty sa vzťahuje spoločný kódex správania.

Stretnutia so zástupcami záujmových skupín

V rámci záväzku Komisie v oblasti transparentnosti uverejňujú komisári, členovia ich kabinetov a generálni riaditelia informácie o stretnutiach s organizáciami alebo samostatne zárobkovo činnými osobami.

Stretnutia týkajúce sa tvorby a vykonávania politík v EÚ sa môžu uskutočniť, len ak sú zástupcovia záujmových skupín zaregistrovaní v registri transparentnosti EÚ.

Podrobnosti možno nájsť v rozhodnutiach Komisie z novembra 2014: