Rejestr służący przejrzystości

Rejestr służący przejrzystości to baza danych zawierająca informacje na temat organizacji, które próbują wpływać na proces wdrażania i kształtowania polityki przez instytucje UE. Rejestr pokazuje, kto reprezentuje jakie interesy i jakim budżetem dysponuje. W ten sposób rejestr umożliwia ogółowi społeczeństwa i innym grupom interesu kontrolowanie działalności lobbingowej.

Przeprowadź wyszukiwanie w rejestrze służącym przejrzystości lub zarejestruj swoją organizację

Zarejestrowane podmioty są zobowiązane do przestrzegania wspólnego kodeksu postępowania.

Spotkania z przedstawicielami grup interesu

Zachowanie przejrzystości ma dla Komisji pierwszorzędne znaczenie. Dlatego komisarze, członkowie ich gabinetów i dyrektorzy generalni muszą publikować informacje o spotkaniach z przedstawicielami organizacji oraz z osobami pracującymi na własny rachunek.

Spotkania dotyczące kształtowania i wdrażania polityki w UE są możliwe wyłącznie, jeżeli przedstawiciele grup interesu są zarejestrowani w rejestrze służącym przejrzystości.

Więcej informacji na ten temat zawierają decyzje Komisji z listopada 2014 r.: