Skaidrumo registras

Skaidrumo registras – tai duomenų bazė, kurioje išvardijamos organizacijos, bandančios daryti poveikį ES institucijų teisėkūros ir politikos įgyvendinimo procesui. Registras atskleidžia, kokie interesai yra ginami, kas tai daro ir kokiomis lėšomis. Taigi registras sudaro sąlygas visuomeninei kontrolei – suteikia piliečiams ir kitoms interesų grupėms galimybę stebėti lobistų veiklą.

Atlikite paiešką Skaidrumo registre arba užregistruokite savo organizaciją.

Užsiregistravę subjektai privalo laikytis bendro elgesio kodekso.

Susitikimai su interesų grupių atstovais

Vykdydami Komisijos įsipareigojimą užtikrinti skaidrumą, Komisijos nariai, jų kabinetų nariai ir generaliniai direktoriai skelbia informaciją apie savo susitikimus su organizacijų atstovais arba savarankiškai dirbančiais asmenimis.

Susitikimus, per kuriuos svarstomi politikos formavimo ir įgyvendinimo ES klausimai, galima rengti tik tuomet, jei interesų grupių atstovai yra registruoti ES skaidrumo registre.

Daugiau informacijos apie tai pateikiama 2014 m. lapkričio mėn. Komisijos sprendimuose: