Μητρώο διαφάνειας

Το Μητρώο Διαφάνειας είναι μια βάση δεδομένων που περιλαμβάνει τις οργανώσεις οι οποίες προσπαθούν να επηρεάσουν την νομοθετική διαδικασία και τη διαδικασία εφαρμογής πολιτικών των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Το μητρώο δείχνει καθαρά ποια συμφέροντα προωθούνται, από ποιον και με τι προϋπολογισμό. Με τον τρόπο αυτό, το μητρώο παρέχει τη δυνατότητα δημοσίου ελέγχου, ώστε οι πολίτες και άλλες ομάδες συμφερόντων να μπορούν να παρακολουθούν τις δραστηριότητες των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων.

Αναζήτηση στο μητρώο διαφάνειας, ή εγγραφή της οργάνωσής σας.

Οι εγγεγραμμένες οργανώσεις δεσμεύονται από έναν κοινό κώδικα δεοντολογίας.

Συναντήσεις με εκπροσώπους συμφερόντων

Στο πλαίσιο της δέσμευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για διαφάνεια, οι επίτροποι, τα μέλη του γραφείου τους και οι γενικοί διευθυντές δημοσιεύουν πληροφορίες σχετικά με τις συνεδριάσεις που πραγματοποιούν με οργανώσεις ή αυτοαπασχολούμενα άτομα.

Συνεδριάσεις που σχετίζονται με τη χάραξη και την εφαρμογή πολιτικών στην ΕΕ μπορούν να πραγματοποιούνται μόνο εάν οι εκπρόσωποι συμφερόντων είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο διαφάνειας της ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στις αποφάσεις της Επιτροπής του Νοεμβρίου 2014: