Ekspertide kasutamine pakkumuste hindamiseks

Euroopa Komisjon kasutab pakkumuste hindamiseks ja Euroopa Liidu vahenditest rahastatavate programmide jälgimiseks sõltumatuid ja erapooletuid eksperte.

Teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 2020“ kontekstis avaldab komisjon igal aastal ekspertide nimekirja (selles ei ole siiski kirjas, millise konkreetse ettepanekuga konkreetne ekspert tegeles).

Eksperdiga sõlmitakse leping, milles on kindlaks määratud poolte õigused, kohustused ja tingimused. Ekspertidele makstakse tihti nende teenuste eest tasu. 

Komisjoni eksperdiks saamine

Ekspertide käitumisjuhend

Olenevalt osalemiskutsest võib eksperdilt nõuda, et ta kinnitaks spetsiaalses avalduses käitumisjuhendist kinnipidamist. Sellise avalduse näidis on olemas osalejate portaalis 1. lisas – eksperdi tüüpleping.

Huvide konflikt

Eksperdid peavad kinnitama, et nende puhul ei esine huvide konflikti ja et nad teatavad komisjonile, kui nende ülesannete täitmise käigus peaks selline konflikt tekkima.

Vajaduse korral võib Euroopa Komisjon eksperdi hindamis- ja jälgimisülesannete täitmise lõpetada.

Näide huvide konflikti kohta on esitatud osalejate portaalis olevas „Horisont 2020“ käsiraamatus. Reeglid võivad eri osalemiskutsete puhul erineda. Kontrollige seda kindlasti iga osalemiskutse eeskirjadest ja tingimustest.

Ekspertidelt laekuvad teadusuuringute ettepanekud

Teatavate programmide ja meetmete puhul (nt „Horisont 2020“) võivad eksperdid hindamisülesannete täitmisega samal ajal esitada teadusuuringute tegemiseks oma ettepanekuid tingimusel, et puudub huvide konflikt. Eksperti ei määrata hindama tema enda ettepanekut või sellega konkureerivaid ettepanekuid.

Vastutus

Euroopa Komisjon võib eksperdilt nõuda tõendeid selle kohta, et leping täideti nõuetekohaselt ja kõik kulunõuded on ehtsad.