Prístup verejnosti k dokumentom

S cieľom pomôcť občanom, aby získali informácie o činnosti Európskej komisie a mali prístup k jej dokumentom, sprístupňuje Komisia množstvo dokumentov online.

Typy dostupných dokumentov

Úradné dokumenty a publikácie

Takisto môžete vyhľadávať úradné dokumenty, ktoré vypracovala Komisia (a ďalšie inštitúcie EÚ), alebo získať prístup k publikáciám EÚ.

Legislatívne dokumenty

Ak hľadáte dokumenty, ktoré vypracovala Komisia v rámci prípravy právnych predpisov EÚ, môžete nahliadnuť do databáz EUR-Lex a Pre-Lex

Dokumenty o inštitucionálnych otázkach EÚ

Databáza DORIE obsahuje dokumenty od roku 1946 až po súčasnosť. Nachádzajú sa v nej aj dokumenty, ktoré sa týkajú inštitucionálnych otázok a medzivládnych konferencií, na ktorých sa dohodli zmeny zakladajúcich zmlúv.

Vyhľadávanie v databáze DORIE

Register dokumentov Komisie

Tento register obsahuje množstvo dokumentov, osobitne sa zameriava na legislatívne dokumenty, ako aj na programy zasadnutí Komisie a zápisnice z nich. Obsahuje dokumenty vytvorené po 1. januári 2001.

Vyhľadávanie v registri dokumentov Komisie

Register dokumentov Parlamentu a Rady

Prístup k svojim registrom dokumentov poskytujú pre verejnosť aj ďalšie inštitúcie:

Vyhľadávanie v registri dokumentov Parlamentu

Vyhľadávanie v registri dokumentov Rady

Dokumenty staršie ako 30 rokov

Historický archív obsahuje dokumenty z obdobia spred viac ako 30 rokov. 

Vyhľadávanie v historickom archíve 

Ďalšie informácie o politike Komisie v oblasti archivácie dokumentov

Otvorené dáta

Informácie, ktoré vás zaujímajú, môžete hľadať aj na Portáli otvorených dát.

Dokumenty týkajúce sa zamestnancov a ich prijímania

Prístup k spisom EPSO o prijímaní zamestnancov alebo k osobným spisom pracovníkov Komisie sa riadi špecifickými právami na prístup. Uchádzačom, ktorí chcú získať prístup k svojim vlastným spisom v týchto oblastiach, sa odporúča kontaktovať priamo EPSO alebo GR HR.

Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO)

Ľudské zdroje a bezpečnosť

Všeobecné informácie

Ak hľadáte všeobecné informácie o Európskej komisii, Europe Direct vám pri tom rýchlo pomôže. 

Služba Europe Direct je dostupná z ktorejkoľvek krajiny EÚ na bezplatnom telefónnom čísle: 00 800 6 7 8 9 10 11. Táto telefónna linka je vám k dispozícii od 9.00 hod do 18.00 hod. 

Napíšte nám e-mail a my vám odpovieme do 3 pracovných dní.

Podať žiadosť o dokument

Európski občania majú právo požiadať o prístup k dokumentom európskych inštitúcií. Aby Európska komisia pomohla občanom uplatniť si toto právo, sprístupňuje množstvo dokumentov online v registri Komisie.

Niekedy sú dokumenty uvedené v registri, ale nie sú uverejnené. Žiadosť o dokument môžete predložiť prostredníctvom tohto elektronického formulára.

Žiadosť o dokument Komisie

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Kedy možno žiadosť zamietnuť?

Komisia má právo odmietnuť prístup k dokumentom, ktorých zverejnenie by poškodilo jeden alebo viacero verejných alebo súkromných záujmov uvedených v nariadení č. 1049/2001.

Upozorňujeme, že na niektoré dokumenty Komisie sa môžu úplne alebo čiastočne vzťahovať výnimky, pokiaľ ide o prístup verejnosti vymedzený v tomto nariadení.

Podľa Súdneho dvora sa všeobecná domnienka nezverejňovania uplatňuje na dokumenty týkajúce sa:

  • prebiehajúcich postupov v rámci projektu EU Pilot,
  • konaní v prípade nesplnenia povinnosti a v súvislosti s projektom EU Pilot,
  • vecí štátnej pomoci,
  • vecí hospodárskej súťaže, ďalej na dokumenty predložené vnútroštátnymi orgánmi na ochranu hospodárskej súťaže,
  • fúzií,
  • týkajúce sa: vyšetrovaní podvodov (OLAF),
  • súdnych konaní,
  • ponúk iných uchádzačov v priebehu postupu obstarávania,
  • návrhov na granty predložených inými účastníkmi,
  • písomných otázok položených vo výberových konaniach zamestnancov.

Dokumenty