Οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν δικαίωμα να ζητήσουν πρόσβαση σε έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για να μπορούν οι πολίτες να ασκήσουν αυτό το δικαίωμα, η Επιτροπή διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα μεγάλου αριθμού εγγράφων στο διαδίκτυο.

Διαθέσιμα είδη εγγράφων

Μητρώο εγγράφων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Το μητρώο περιέχει διάφορα είδη εγγράφων, αλλά κυρίως νομοθετικά έγγραφα, καθώς και τις ημερήσιες διατάξεις και τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Περιλαμβάνει τα έγγραφα που εκδόθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2001 και μετά.

Αναζήτηση στο μητρώο εγγράφων

Πρακτικά των συνεδριάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Πρόσβαση στο μητρώο με τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Νομικά έγγραφα

Εάν αναζητάτε έγγραφα που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την κατάρτιση της ενωσιακής νομοθεσίας, μπορείτε επίσης να συμβουλεύεστε τη βάση δεδομένων EurLex.

Επίσημα έγγραφα και εκδόσεις

Μπορείτε επίσης να αναζητάτε επίσημα έγγραφα που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (και άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ), ή να έχετε πρόσβαση στις εκδόσεις της ΕΕ.

Έγγραφα που αφορούν το προσωπικό και τις προσλήψεις

Η πρόσβαση σε αρχεία της EPSO που αφορούν προσλήψεις ή στους προσωπικούς φακέλους των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διέπεται από ειδικά δικαιώματα πρόσβασης. Οι αιτούντες που επιθυμούν να αποκτήσουν πρόσβαση στον προσωπικό τους φάκελο πρέπει να επικοινωνούν απευθείας με την EPSO ή την ΓΔ HR.

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO)

Ανθρώπινοι Πόροι και Ασφάλεια

Δημόσια δεδομένα

Μπορείτε επίσης να βρείτε αυτό που αναζητάτε στην Πύλη Δημόσιων Δεδομένων.

Αίτηση πρόσβασης σε έγγραφο

Επισημαίνεται ότι το δικαίωμα πρόσβασης σε έγγραφα δεν περιορίζεται μόνο σε αυτή τη βάση δεδομένων.

Μερικές φορές, τα έγγραφα απαριθμούνται στο μητρώο αλλά δεν έχουν δημοσιευθεί. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το ηλεκτρονικό δελτίο για να υποβάλετε αίτηση πρόσβασης σε έγγραφο.

Το γεγονός ότι ένα έγγραφο περιλαμβάνεται στο μητρώο δεν σημαίνει κατ’ ανάγκην ότι η πρόσβαση θα επιτραπεί. Είναι δυνατόν να μην επιτραπεί η πρόσβαση σε έγγραφα των οποίων η δημοσιοποίηση θα μπορούσε να βλάψει δημόσια ή ιδιωτικά συμφέροντα - π.χ. έγγραφα που αφορούν τη δημόσια ασφάλεια, το ιδιωτικό απόρρητο, εμπορικά συμφέροντα, δικαστικές διαδικασίες, τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και έρευνες. Δεν παρέχεται κατά γενικό τεκμήριο πρόσβαση σε έγγραφα που αφορούν τις (εν εξελίξει) υποθέσεις «EU pilot», παραβάσεις, κρατικές ενισχύσεις, υποθέσεις ανταγωνισμού, συγχωνεύσεις, υποθέσεις της OLAF και δικαστικές υποθέσεις.

Δήλωση περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής - πρόσβαση σε έγγραφα

Έγγραφα