Pověřenec pro ochranu osobních údajů má za povinnost vést rejstřík všech operací, které Komise v rámci zpracování osobních údajů provádí. Rejstřík je přístupný všem zainteresovaným osobám a musí v něm být uvedeny informace o účelu a podmínkách všech těchto operací.

Záznamy v databázi musí obsahovat alespoň tyto informace:

a) jméno a kontaktní údaje správce, pověřence pro ochranu osobních údajů a případného zpracovatele a společného správce

b) účely zpracování údajů

c) popis kategorií subjektů údajů a kategorií osobních údajů

d) kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny, včetně příjemců v členských státech, třetích zemích nebo mezinárodních organizacích

e) informace o případném předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, včetně identifikace této třetí země či mezinárodní organizace, a doložení vhodných záruk

f) je-li to možné, předpokládané lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií údajů

g) je-li to možné, obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření uvedených v článku 33.

Přístup do rejstříku