U registru komitologije nalaze se i:

  • dnevni red sastanaka odbora
  • nacrti provedbenih akata koji su podneseni odborima (ako još nisu objavljeni, navodi se samo upućivanje na njih)
  • rezultati glasovanja
  • sažeci zapisnika sa sastanaka, dokumenti s pisanih savjetovanja i popisi nadležnih tijela koja predstavljaju svaku državu članicu
  • pravna osnova i poslovnik odbora
  • prema potrebi, ostali povezani dokumenti o kojima se raspravlja na sastancima odbora

Registar sadržava sve dokumente proslijeđene Parlamentu EU-a radi informiranja ili kontrole.

Dokumenti koji su dostupni u registru omogućuju vam da pratite različite faze provedbenog akta tijekom njegova čitavog životnog vijeka. Većina dokumenata može se preuzeti. Dokumenti koji se ne mogu preuzeti mogu se zatražiti od odgovarajuće službe Komisije. Ta će vas služba kontaktirati putem elektroničke pošte i obično priložiti taj dokument.

Dokumenti koji su nastali prije travnja 2008. dostupni su u starom registru komitologije.