Zasady obowiązujące urzędników służby cywilnej UE

Pracownicy europejskiej służby cywilnej mają szereg praw i obowiązków regulujących ich działania i zachowanie podczas wykonywania obowiązków zawodowych.

Zasady te zostały zawarte w regulaminie pracowniczym oraz w kodeksie dobrego postępowania administracyjnego, załączonym do regulaminu wewnętrznego Komisji. Dotyczą one potencjalnych konfliktów interesów, przyjmowania prezentów oraz tytułów, odznaczeń i przywilejów, działalności dodatkowej podczas pracy dla UE oraz podejmowania zatrudnienia po zakończeniu pracy w instytucjach unijnych.

Do komisarzy europejskich zastosowanie mają specjalne zasady.

Skargi

Obywatele mogą wnieść skargę, jeżeli uznają, że Komisja Europejska naruszyła zasady działania urzędników służby cywilnej UE określone w Kodeksie dobrego postępowania administracyjnego.

Complaints procedure

Konflikty interesów

Obowiązkiem pracowników instytucji UE jest zachowanie niezależności, bezstronności, obiektywizmu i lojalności. Należy natychmiast zgłaszać wszelkie osobiste interesy lub wszelkie interesy związane z firmą lub organizacją mogące zagrozić wypełnianiu tego obowiązku.

Wszelka działalność dodatkowa, zarobkowa lub niezarobkowa, objęta tymi zasadami musi najpierw zostać zatwierdzona. Pracownicy muszą również poinformować instytucję, dla której pracują:

  • o tym, że ich współmałżonek jest zatrudniony oraz o miejscu jego zatrudnienia
  • o osobistych interesach, które mogą zagrozić ich niezależności lub o jakimkolwiek konflikcie interesów, który wystąpił podczas wykonywania obowiązków zawodowych.

Przyjmowanie prezentów

Pracownikom UE nie wolno przyjmować prezentów lub przywilejów od stron trzecich bez uzyskania wcześniejszego zezwolenia, chyba że wartość upominków nie przekracza 50 euro i otrzymane korzyści się nie kumulują.

Po opuszczeniu stanowiska

Jeżeli pracownik UE ma zamiar opuścić instytucję, w której był zatrudniony, i przed upływem dwóch lat podjąć pracę w innym miejscu, musi poinformować o tym Komisję, aby uprzednio uzyskać pozwolenie.

Jeśli nowa praca jest związana z pracą wykonywaną podczas ostatnich trzech lat służby i mogłaby prowadzić do konfliktu z uzasadnionymi interesami Komisji, Komisja może zakazać podjęcia takiego zatrudnienia albo obwarować zezwolenie pewnymi warunkami.

Wyższym urzędnikom, przez 12 miesięcy od opuszczenia stanowiska, zasadniczo zabrania się podejmowania działalności lobbingowej lub innego rodzaju rzecznictwa względem ich byłej instytucji w kwestiach, za które odpowiadali w ostatnich trzech latach pracy urzędniczej.

Dokumenty

PobierzPDF - 71.1 KB
PobierzZIP - 623.2 KB
PobierzPDF - 120.8 KB
PobierzPDF - 135.7 KB
PobierzPDF - 158.6 KB