Noteikumi ES civildienesta darbiniekiem

Uz Eiropas Savienības civildienesta darbiniekiem attiecas vairāki noteikumi, kas regulē, ko viņi var vai nevar darīt, veicot profesionālo darbību.

Šie noteikumi iekļauti Civildienesta noteikumos un Labas administratīvās prakses kodeksā, kas pievienots Komisijas reglamenta pielikumā. Tie attiecas uz potenciāliem interešu konfliktiem, dāvanām un apbalvojumiem, ārēju darbību praktizēšanu, esot darba attiecībās ar ES, un nodarbinātību, kad ir izbeigts darbs ES iestādēs.

Uz Eiropas Komisijas locekļiem attiecas īpaši noteikumi.

Sūdzības

Pilsoņi var iesniegt sūdzības, ja viņi uzskata, ka Eiropas Komisija ir pārkāpusi civildienesta principus, kas noteikti Labas administratīvās prakses kodeksā.

Complaints procedure

Interešu konflikts

ES iestāžu un struktūru darbiniekiem ir jābūt neatkarīgiem, taisnīgiem, objektīviem un lojāliem. Jebkura personiska interese vai intereses kādā uzņēmumā vai organizācijā, kas var negatīvi ietekmēt šo pienākumu ievērošanu, ir nekavējoties jāpaziņo.

Ārējām darbībām neatkarīgi no tā, vai tās ir atalgotas vai ne, vispirms ir jāsaņem atļauja. Darbiniekiem arī ir jāinformē attiecīgā iestāde, kurā viņi strādā, par to, vai:

  • viņu dzīvesbiedrs ir nodarbināts un kur, vai
  • viņiem ir personiska interese, kas var kaitēt viņu neatkarībai, vai kādi citi interešu konflikti, kas rodas, īstenojot viņu pienākumus.

Dāvanu saņemšana

ES iestāžu un struktūru darbinieki nedrīkst pieņemt dāvanas vai citus labumus no trešām personām bez iepriekšējas atļaujas, ja vien dāvanas vērtība nav zemāka par 50 eiro un nav uzkrāšanās.

Pēc aiziešanas no dienesta

Ja ES iestādes vai struktūras darbinieks vēlas pārtraukt darbu iestādē vai struktūrā un sākt strādāt jaunā darbā tuvāko divu gadu laikā, šim darbiniekam par to jāinformē Komisija, lai saņemtu iepriekšēju atļauju.

Ja minētā darbība ir saistīta ar darbu, kas dienestā veikts pēdējo 3 gadu laikā, un ir iespējams konflikts ar Komisijas likumīgajām interesēm, Komisija to var aizliegt vai arī atļaut, izvirzot visus nepieciešamos nosacījumus.

Augstākā līmeņa darbiniekiem ir principā aizliegts pirmajos 12 mēnešos pēc aiziešanas no dienesta piedalīties lobēšanas vai interešu aizstāvības darbībās attiecībā uz savu bijušās darba vietas iestādi jautājumos, par kuriem viņi bija atbildīgi sava dienesta pēdējo 3 gadu laikā.

Dokumenti

LejupielādētPDF - 71.1 KB
LejupielādētPDF - 264.9 KB
LejupielādētZIP - 623.2 KB
LejupielādētPDF - 120.8 KB
LejupielādētPDF - 135.7 KB
LejupielādētPDF - 158.6 KB