Kodeks dobrega ravnanja javnih uslužbencev

Evropska komisija je zavezana načelom storitvene naravnanosti, neodvisnosti, odgovornosti, učinkovitosti in preglednosti. Te vrednote so vključene v Kodeks dobrega ravnanja javnih uslužbencev, ki ga je Komisija sprejela 13. septembra 2000.

Kodeks obvešča javnost o standardih ravnanja, ki se pričakujejo pri stikih s Komisijo.

Kodeks določa načela za dobro upravljanje služb Komisije:

  • zakonitost
  • nediskriminacija in enaka obravnava
  • sorazmernost (sprejeti ukrepi morajo biti sorazmerni z zastavljenim ciljem)
  • doslednost

Kodeks dobrega ravnanja javnih uslužbencev

Pritožbeni postopek

Če menite, da je Komisija v odnosu do javnosti kršila kodeks dobrega ravnanja javnih uslužbencev, lahko vložite pritožbo. Evropska komisija bo preučila pritožbo in nanjo odgovorila.

Kako vložiti pritožbo

Pritožbo vložite po pošti ali izpolnite ta spletni obrazec.

Pritožbo lahko pošljete elektronsko ali v papirni obliki. Če vam je ljubše v papirni obliki, natisnite obrazec v obliki RTF in ga pošljite Generalnemu sekretariatu Evropske komisije, ta pa ga bo posredoval ustreznemu oddelku Komisije:

Secretariat-General of the European Commission

Unit C.2 – Ethics, Good Administration & Relations with the European Ombudsman

B-1049 Bruselj

Belgija

Kdo bo obravnaval vašo pritožbo

Vsebino vaše pritožbe bo obravnavala ustrezna služba generalnega direktorata, ki vam bo pisno odgovorila v dveh mesecih.

Če z odgovorom ne boste zadovoljni, lahko v enem mesecu (od datuma, na katerega ste prejeli odgovor Komisije na vašo prvotno pritožbo) zahtevate, da generalni sekretar Komisije preuči izid vaše pritožbe. Generalni sekretar bo na vašo zahtevo po ponovni preučitvi odgovoril v enem mesecu.

Drugi načini vložitve pritožbe

Pritožbo lahko vložite tudi neposredno pri evropskem varuhu človekovih pravic. Več informacij je na voljo na spletišču evropskega varuha človekovih pravic.