Kódex dobrého úradného postupu

Európska komisia presadzuje hodnoty, ktoré predstavuje poskytovanie kvalitnej služby verejnosti, nezávislosť, zodpovednosť, efektívnosť a transparentnosť. Tieto hodnoty sú premietnuté do kódexu dobrého úradného postupu, ktorý Komisia prijala 13. septembra 2000.

Kódex informuje verejnosť o normách správania, ktoré treba očakávať pri kontakte s predstaviteľmi Komisie.

Stanovuje zásady, ktorými sa riadia úradné postupy útvarov Komisie:

  • Zákonnosť
  • Nediskriminujúce a rovnaké zaobchádzanie
  • Proporcionalita (prijaté opatrenia by mali byť primerané sledovanému cieľu)
  • Konzistentnosť

Kódex dobrého úradného postupu

Postup podávania sťažností

Ak sa domnievate, že Komisia porušila pri styku s verejnosťou svoj kódex dobrého úradného postupu, môžete podať sťažnosť. Európska komisia sťažnosť preskúma a odpovie na ňu.

Ako podať sťažnosť

Sťažnosť môžete podať poštou alebo vyplnením tohto elektronického formulára.

Formulár sťažnosti sa môže zaslať elektronicky alebo v papierovej forme. Ak uprednostňujete zaslanie papierovej verzie, vytlačte formulár vo formáte RTF a odošlite Generálnemu sekretariátu Európskej komisie, ktorý ju postúpi príslušnému útvaru Komisie:

Secretariat-General of the European Commission

Unit C.2 – Ethics, Good Administration & Relations with the European Ombudsman

B-1049 Bruxelles/Brussels

Belgique//Belgium

Kto bude vybavovať vašu sťažnosť

Príslušné generálne riaditeľstvo alebo príslušný útvar zanalyzuje podstatu vašej sťažnosti a odpovie na ňu písomne v lehote 2 mesiacov.

Ak nie ste spokojný(-á) s odpoveďou, máte 1 mesiac na to, aby ste požiadali generálneho tajomníka Komisie o preskúmanie výsledku vašej sťažnosti. Uvedená lehota plynie odo dňa prijatia odpovede od Komisie na vašu pôvodnú sťažnosť. Generálny tajomník odpovie na vašu žiadosť o preskúmanie do jedného mesiaca.

Iné spôsoby podania sťažnosti

Sťažnosť môžete podať aj priamo európskemu ombudsmanovi. Praktické informácie o tom, ako postupovať, nájdete na webovom sídle európskeho ombudsmana