Kodeks dobrego postępowania administracyjnego

Komisja Europejska kieruje się takimi wartościami jak: obowiązkowość, niezależność, odpowiedzialność, rozliczalność, skuteczność i przejrzystość. Wartości te zostały zapisane w Kodeksie dobrego postępowania administracyjnego przyjętym przez Komisję 13 września 2000 r.

Kodeks jest informacją publiczną o tym, jakich norm postępowania należy oczekiwać przy współpracy z Komisją.

Określono w nim zasady leżące u podstaw pracy służb Komisji:

  • legalność
  • niedyskryminacja i równość traktowania
  • proporcjonalność (działania powinny być proporcjonalne do celów)
  • spójność.

Tekst Kodeksu dobrego postępowania administracyjnego

Procedura składania skarg

Jeżeli uznasz, że Komisja naruszyła zasady Kodeksu dobrego postępowania administracyjnego w kontaktach z obywatelami, możesz złożyć skargę. Komisja Europejska przeanalizuje skargę i udzieli Ci odpowiedzi.

Jak złożyć skargę?

Skargę można złożyć listownie lub wypełniając formularz online.

Formularz skargi można przesłać drogą elektroniczną lub na papierze. Wersję papierową formularza należy wydrukować w formacie RTF i przesłać na adres Sekretariatu Generalnego Komisji Europejskiej, który przekaże go odpowiedniemu departamentowi w Komisji:

Sekretariat Generalny Komisji Europejskiej

Unit C.2 – Ethics, Good Administration & Relations with the European Ombudsman

B-1049 Bruxelles/Brussels

Belgia

Kto rozpatrzy Twoją skargę?

Skargę rozpatrzy właściwa dyrekcja generalna lub departament. Odpowiedź na piśmie zostanie przesłana w ciągu 2 miesięcy.

Jeżeli odpowiedź nie będzie satysfakcjonująca, masz 1 miesiąc na zwrócenie się do sekretarza generalnego Komisji o kontrolę wyniku rozpatrzenia skargi, licząc od daty otrzymania od Komisji odpowiedzi na pierwotną skargę. Sekretarz generalny odpowiada na taki wniosek w ciągu 1 miesiąca.

Inne sposoby składania skarg

Skargę można również złożyć bezpośrednio do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Praktyczne informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich