Code van goed administratief gedrag

De Europese Commissie hecht aan waarden zoals dienstbaarheid, onafhankelijkheid, verantwoordelijkheid, verantwoordingsplicht, efficiëntie en transparantie. Deze waarden zijn terug te vinden in de bestuurlijke gedragscode, de "Code van goed administratief gedrag", die de Commissie op 13 september 2000 heeft vastgesteld.

De code informeert het publiek over de regels die bij contacten met het publiek als leidraad dienen voor het gedrag van de diensten en medewerkers van de Commissie.

De uitgangspunten zijn:

  • naleving van de wet
  • geen discriminatie en gelijke behandeling
  • evenredigheid (genomen maatregelen moeten in verhouding staan tot het beoogde doel)
  • consequentie

Naar de Code van goed administratief gedrag

Klachtenprocedure

Als u vindt dat de Commissie de Code van goed administratief gedrag heeft geschonden, kunt u een klacht indienen. De Europese Commissie zal de klacht onderzoeken en beantwoorden.

Hoe kunt u een klacht indienen?

U kunt een klacht indienen per post of door het online-formulier in te vullen.

U kunt het klachtenformulier hetzij elektronisch, hetzij op papier indienen. Geeft u de voorkeur aan de papieren versie, druk dan het formulier af en stuur het naar het secretariaat-generaal van de Europese Commissie, dat het aan de betrokken dienst van de Commissie zal doorsturen:

Secretariaat-generaal van de Europese Commissie

Eenheid C.2 – Ethiek, goed bestuur en Betrekkingen met de Europese Ombudsman

B-1049 Brussel

België

Wie behandelt uw klacht?

Het betrokken directoraat-generaal of de betrokken afdeling bekijkt of uw klacht gegrond is. Binnen twee maanden krijgt u schriftelijk antwoord.

Bent u niet tevreden over het antwoord, dan heeft u één maand de tijd (gerekend vanaf de dag waarop u het antwoord op uw klacht heeft ontvangen) om de secretaris-generaal van de Commissie te vragen het antwoord te herzien. De secretaris-generaal beantwoordt dit herzieningsverzoek binnen één maand.

Andere manieren om een klacht in te dienen

U kunt ook direct een klacht indienen bij de Europese Ombudsman. Praktische informatie hierover vindt u op de website van de Europese Ombudsman.