Кодекс за добро административно поведение

Европейската комисия се ръководи в действията си от ценности като служене на хората, независимост, отговорност, отчетност, ефективност и прозрачност. Тези ценности са намерили място в Кодекса за добро административно поведение, приет от Комисията на 13 септември 2000 г.

Чрез кодекса обществеността се информира какви стандарти за поведение трябва да очаква при контакти с Комисията.

В него се определят принципите, които ръководят административното поведение на ведомствата на Комисията:

  • законност
  • недискриминация и равно третиране
  • пропорционалност (предприетите мерки трябва да бъдат пропорционални на преследваната цел)
  • последователност.

Прочетете Кодекса за добро административно поведение

Процедура за подаване на жалби

Ако смятате, че Комисията е нарушила Кодекса за добро административно поведение по отношение на обществеността, можете да подадете жалба. Европейската комисия ще я разгледа и ще ви отговори.

Как да подадете жалба

Можете да подадете жалба по пощата или като попълните този онлайн формуляр.

Формулярът за жалби може да бъде изпратен в електронен формат или на хартиен носител. Ако предпочитате да изпратите формуляра на хартиен носител, моля, разпечатайте формуляр във формат RTF и го изпратете на Генералния секретариат на Европейската комисия, който ще го препрати на съответното ведомство на Комисията:

Secretariat-General of the European Commission

Unit C.2 – Ethics, Good Administration & Relations with the European Ombudsman

B-1049 Bruxelles/Brussels

Belgique//Belgium

Кой ще разгледа вашата жалба

Съответната генерална дирекция или ведомство ще анализира вашата жалба по същество и ще ви отговори писмено в срок от 2 месеца.

Ако не сте доволен от отговора, разполагате с 1 месец, за да поискате от генералния секретар на Комисията да преразгледа резултата от жалбата ви, считано от датата, на която сте получили отговора на Комисията на вашата първоначална жалба. Генералният секретар ще трябва да отговори на тази молба за преразглеждане в срок от един месец.

Други начини за подаване на жалба

Можете да подадете жалба и направо до Европейския омбудсман. Практическа информация как да направите това можете да намерите на уебсайта на Европейския омбудсман