Komisijas locekļu ētikas un profesionālās godprātības principi

Eiropas Savienības Līgumi nosaka, ka Eiropas Komisijas locekļu neatkarībai jābūt neapšaubāmai un ka viņiem jāizturas godīgi un apdomīgi gan visā savu pilnvaru laikā, gan vēlāk.

Ar Līgumu par Eiropas Savienības darbību šie principi tiek attīstīti tālāk.

Dalībvalstis nedrīkst mēģināt Eiropas Komisijas locekļus ietekmēt. Komisijas locekļi savu pilnvaru laikā nedrīkst uzņemties nekādu citu darbu, un viņiem jāturpina izturēties godīgi un apdomīgi arī tad, kad viņu pilnvaras ir beigušās.

Uz Komisijas locekļiem attiecas arī visu Eiropas Savienības iestāžu darbinieku pienākums glabāt dienesta noslēpumus.

Eiropas Komisijas locekļu rīcības kodekss

Rīcības kodeksā ir izklāstīts, kā Eiropas Komisijas locekļiem neatkarības un godīguma pienākumi jāīsteno praksē.

Pirmais šāds Komisijas kodekss sāka darboties 1999. gadā. Pēdējais un vispusīgākais izdevums stājās spēkā 2018. gada 1. februārī.

Interešu deklarācijas

Viena no svarīgākajām kodeksa prasībām ir deklarēt intereses. Interešu deklarācijā katram Eiropas Komisijas loceklim jādeklarē pēdējo 10 gadu laikā ieņemtie amati, finansiālās intereses, kas varētu radīt interešu konfliktu, un dalība struktūrās, kas vērsta uz valstisko funkciju izpildes ietekmēšanu, ja tāda bijusi. Šis pienākums attiecas arī uz komisāru amata kandidātiem un ievēlēto Komisijas priekšsēdētāju, iekams viņi sāk pildīt savas funkcijas.

Eiropas Parlaments deklarācijas pārbauda, kad tiek rīkota komisāru amata kandidātu uzklausīšana pirms iecelšanas. Deklarācijas vismaz reizi gadā tiek atjauninātas, Komisijas priekšsēdētāja vadībā rūpīgi pārbaudītas, pēc tam publicētas. Tās ir pieejamas arī mašīnlasāmā formātā.

Pārredzamība

Minētās deklarācijas ir tikai viens aspekts, kā Komisija cenšas panākt lielāku pārredzamību. Komisija arī rāda priekšzīmi, publicēdama informāciju par sanāksmēm starp Komisijas locekļiem un interešu pārstāvjiem un par katra Komisijas locekļa komandējuma izmaksām. Atklātībai ir pieejams arī saraksts ar dāvanām, kuras Komisijas locekļi saņēmuši, pildot amata pienākumus.

Politiskā loma

Komisijas locekļiem ir nozīmīga politiskā loma. Viņi ir politiski atbildīgi un atskaitās Eiropas Parlamentam. Rīcības kodeksā tālab noteikts, ka viņi var piedalīties Savienības un tās dalībvalstu demokrātiskajā dzīvē, tāpat kā valsts amatpersonas. Tomēr ir daži nosacījumi un ierobežojumi, ar kuriem dalība ES mēroga politikā atšķiras no dalības valsts politikā.

Darbība pēc pilnvaru beigām

Komisijas locekļiem tāpat kā citiem ES pilsoņiem pēc pilnvaru termiņa beigām ir tiesības turpināt profesionālo darbību. Tomēr, lai nodrošinātu, ka bijušie Komisijas locekļi turpina ievērot neatkarības, godīguma un apdomības principus, rīcības kodeksā ir noteikts divu gadu pārbaudes periods (bijušajam Komisijas priekšsēdētājam tie ir trīs gadi). Komisijas locekļiem ir pienākums paziņot par profesionālo darbību, ko viņi plāno šajā periodā veikt. Ja iecerētā darbība ir saistīta ar Komisijas locekļa iepriekšējo atbildības jomu, Komisija apstiprinājumu var dot tikai pēc apspriešanās ar neatkarīgo ētikas komiteju.

Saņēmusi neatkarīgās ētikas komitejas atzinumu, Komisija pieņem lēmumu.

Sankcijas

Ja bijušais Komisijas loceklis neievēro savus pienākumus, ES Tiesa var viņam vai viņai atņemt tiesības uz pensiju vai citiem pabalstiem. Valstu sistēmās, kuras paredzētas standartu uzturēšanai sabiedriskajā dzīvē, tādas sankcijas parasti nav raksturīgas. Ņemot vērā neatkarīgās ētikas komitejas atzinumu un pēc priekšsēdētāja priekšlikuma Komisija var arī nolemt izteikt rājienu un attiecīgā gadījumā to publiskot.

Katrā ziņā Eiropas Komisijas priekšsēdētājs vienmēr var aicināt Komisijas locekli demisionēt.

Dokumenti

LejupielādētPDF - 165.5 KB
LejupielādētPDF - 69 KB
LejupielādētPDF - 217 KB