EU-komissaarien ammattietiikka

Euroopan unionin perussopimuksissa määrätään, että Euroopan komission jäsenten riippumattomuuden on oltava kiistaton ja että heidän on osoitettava kunniallisuutta ja pidättyvyyttä koko toimikautensa ajan ja sen jälkeen.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa kuvataan näitä periaatteita tarkemmin.

EU:n jäsenvaltiot eivät saa yrittää vaikuttaa komission jäseniin. Komission jäsenet eivät saa toimikautensa aikana harjoittaa muuta ammattitoimintaa, ja heidän on osoitettava kunniallisuutta ja pidättyvyyttä toimikautensa päätyttyä.

EU:n toimielinten koko henkilöstöä koskeva salassapitovelvollisuus koskee myös komissaareja.

Euroopan komission jäsenten toimintasäännöt

Menettelysäännöissä määritellään, mitä riippumattomuus- ja nuhteettomuusvelvoitteiden noudattaminen käytännössä tarkoittaa.

Komissio vahvisti jäsenilleen toimintasäännöt ensi kertaa vuonna 1999. Sääntöjen viimeisin, uudistettu versio tuli voimaan 1.2.2018.

Ilmoitukset sidonnaisuuksista

Yksi keskeisistä toimintasäännöistä koskee sidonnaisuuksista ilmoittamista. Kunkin komission jäsenen on ilmoituksessaan yksilöitävä kaikki taloudelliset sidonnaisuutensa, jotka voivat johtaa eturistiriitaan. Heidän on myös eriteltävä kaikki tehtävät, joita he ovat kymmenen edeltävän vuoden aikana hoitaneet, sekä kaikki elimet, joiden jäseniä he ovat, jos jäsenen tehtävien tarkoitus on vaikuttaa julkisten tehtävien hoitamiseen. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös komission jäsenehdokkaita ja valittua komission puheenjohtajaa ennen kuin he ottavat tehtävänsä vastaan.

Euroopan parlamentti tutkii ilmoitukset komission jäsenehdokkaiden kuulemisten yhteydessä ennen heidän nimittämistään. Ilmoitukset päivitetään vähintään kerran vuodessa, ja ne tutkitaan komission puheenjohtajan alaisuudessa ennen niiden julkaisua. Ilmoitukset julkaistaan myös koneellisesti luettavassa muodossa.

Avoimuus

Komissio pyrkii lisäämään toimintansa avoimuutta myös muutoin kuin sitoumuksia koskevien ilmoitusten avulla. Komissio näyttää esimerkkiä avoimuudesta julkaisemalla tietoa jäsentensä ja edunvalvojien välisistä kokouksista sekä jäsentensä virkamatkojen kustannuksista. Yleisön saatavilla on myös luettelo lahjoista, joita komissaarit ovat virkansa puolesta vastaanottaneet.

Poliittinen rooli

Komission jäsenillä on tärkeä poliittinen rooli ja poliittinen vastuu. He ovat vastuuvelvollisia Euroopan parlamentille. Komissaarien toimintasääntöjen mukaan he voivat näin ollen osallistua demokratian toteuttamiseen unionissa ja sen jäsenvaltioissa niiden julkishallinnon viranhaltijoiden tapaan. EU:n tason politiikkaan ja kansalliseen politiikkaan osallistumiseen sovelletaan kuitenkin tiettyjä ehtoja ja rajoituksia.

Toimikauden jälkeinen toiminta

Komission jäsenillä on oikeus toimikautensa päätyttyä jatkaa ammattitoimintaansa siinä missä muillakin EU-kansalaisilla. Sen varmistamiseksi, että entiset komissaarit noudattavat jatkossakin riippumattomuuden, kunniallisuuden ja pidättyvyyden periaatteita, toimintasäännöissä määrätään kahden vuoden jaksosta, jolloin toimintaa erityisesti valvotaan (komission entisen puheenjohtajan tapauksessa tämä ajanjakso on kolme vuotta). Komissaarien on ilmoitettava etukäteen aikomuksestaan harjoittaa ammattitoimintaa tänä aikana. Jos suunniteltu toiminta liittyy kyseisen komissaarin aiempiin tehtäviin komission jäsenenä, komissio tekee päätöksen vasta kuultuaan riippumatonta eettistä komiteaa.

Komissio tekee päätöksensä saatuaan riippumattoman eettisen komitean lausunnon.

Seuraamukset

Jos entinen komission jäsen rikkoo velvoitteitaan, unionin tuomioistuin voi evätä häneltä oikeuden eläkkeeseen tai muihin etuuksiin. Tällaiset seuraamukset ovat poikkeuksellisia verrattuna useimpiin kansallisiin järjestelmiin, joiden tarkoituksena on varmistaa julkishallinnon viranhaltijoiden sääntöjen noudattaminen. Komissio voi myös riippumattoman eettisen komitean lausunnon huomioon ottaen ja puheenjohtajansa ehdotuksesta päättää esittää varoituksen ja tarvittaessa julkaista sen.

Komission puheenjohtajalla on joka tapauksessa aina valtuudet pyytää yksittäisiä komission jäseniä eroamaan.

Asiakirjat

LataaPDF - 165.5 KB
LataaPDF - 69 KB
LataaPDF - 188.4 KB