Етика и почтеност на европейските комисари

Съгласно Договорите за Европейския съюз независимостта на членовете на Европейската комисия трябва да бъде извън всяко съмнение, а освен това комисарите трябва да действат почтено и въздържано по време на своя мандат и след неговото приключване.

В Договора за функционирането на Европейския съюз тези принципи са доразвити.

Държавите членки не могат да се опитват да оказват влияние върху европейските комисари. По време на своя мандат комисарите не могат да упражняват друга професионална дейност, а след неговото приключване трябва да продължат да действат почтено и въздържано.

Задължението за опазване на професионалната тайна, което се отнася до всички служители на европейските институции, важи и за комисарите.

Кодекс за поведение на членовете на Европейската комисия

В кодекса за поведение е посочено как европейските комисари трябва да изпълняват своите задължения за независимост и почтеност на практика.

Първият подобен кодекс е създаден от Комисията през 1999 г. Последната и най-изчерпателна версия влезе в сила на 1 февруари 2018 г.

Декларации за интереси

Основен елемент е публикуването на декларации за интереси. В тези декларации отделните членове на Европейската комисия са задължени да декларират всички позиции, които са заемали през последните 10 години, своите финансови интереси, които могат да създадат конфликт на интереси, и членството си в органи, чиято цел е да оказват влияние върху упражняването на публични функции. Това задължение важи и за кандидатите за членове на Комисията и за новоизбрания председател на Комисията, преди те да встъпят в длъжност.

Европейският парламент разглежда декларациите в контекста на изслушванията на кандидатите за комисари преди тяхното назначаване. Декларациите се актуализират най-малко всяка година, проверяват се под ръководството на председателя на Комисията и след това се публикуват. Те са достъпни и в машинночетим формат.

Прозрачност

Тези декларации са само един аспект от стремежа на Комисията към по-голяма прозрачност. Комисията дава личен пример и като публикува информация за срещите между комисарите и представителите на интереси, както и за разходите във връзка със служебните пътувания на комисарите. Списък с подаръците, които комисарите получават в качеството си на официални лица, също е достъпен за обществеността.

Политическа роля

Комисарите играят важна политичческа роля. Те носят политическа отговорност и се отчитат пред Европейския парламент. Затова в кодекса за поведение е предвидено, че те могат да участват в демократичния живот на Съюза и държавите членки, какъвто е случаят с националните публични длъжностни лица. Има обаче някои условия и ограничения, чрез които се прави разграничение между участието в европейския политически живот и националния политически живот.

Дейности след края на мандата

Като всички други граждани на ЕС, комисарите имат право на професионална кариера след края на мандата си. За да се гарантира обаче, че бившите комисари продължават да спазват принципите за независимост, почтеност и въздържаност, в кодекса за поведение е предвиден двегодишен период на контрол (3 години за бившите председатели на Комисията). Комисарите са задължени да уведомяват за професионалните дейности, с които смятат да се занимават през този период. Ако тази дейност е свързана с портфейла на бившия комисар, Комисията може да даде своето одобрение само след като се е консултирала с независимия комитет по етика.

Комисията приема решение, след като е получила становището на независимия комитет по етика.

Санкции

В случай на нарушение на техните задължения Съдът на ЕС може да лиши бивши комисари от право на пенсия или други облаги. Подобни санкции се налагат в изключителни случаи в сравнение с повечето национални системи, целящи отстояване на стандартите в обществения живот. Комисията може също така да реши, като вземе предвид становището на независимия комитет по етика и въз основа на предложение на своя председател, да излезе с порицание и когато е целесъобразно, да го направи обществено достояние.

Във всички случаи председателят на Европейската комисия винаги има право да поиска от даден комисар да подаде оставка.

Документи

СвалиPDF - 165.5 KB
СвалиPDF - 69 KB
СвалиPDF - 188.4 KB