Komisja wierzy, że różnorodność kulturowa jest znakiem rozpoznawczym UE oraz że języki używane w państwach członkowskich stanowią zasadniczą część europejskiego dziedzictwa kulturowego. W związku z tym UE w swoich programach i pracach swoich instytucji wspiera wielojęzyczność.

Użycie języków i poszanowanie różnorodności językowej mają kluczowe znaczenie od czasu utworzenia instytucji europejskich. Pierwszym aktem przyjętym przez Radę było rozporządzenie nr 1 z 1958 r., w którym określono języki stosowane przez instytucje europejskie.

Na tej stronie opisano, w jaki sposób Komisja posługuje się różnymi językami, aby udzielać informacji społeczeństwu, organizacjom i państwom członkowskim oraz kontaktować się z nimi.

Języki urzędowe

Językami urzędowymi i roboczymi instytucji UE (zwanymi dalej również „językami urzędowymi UE”) są:

 • bułgarski
 • hiszpański
 • czeski
 • duński
 • niemiecki
 • estoński
 • grecki
 • angielski
 • francuski
 • irlandzki
 • chorwacki
 • włoski
 • łotewski
 • litewski
 • węgierski
 • maltański
 • niderlandzki
 • polski
 • portugalski
 • rumuński
 • słowacki
 • słoweński
 • fiński
 • szwedzki

Przepisy UE

Akty prawne i ich streszczenia dostępne są we wszystkich językach urzędowych UE. Wnioski Komisji dotyczące aktów prawnych są również dostępne we wszystkich tych językach.

Niektóre rodzaje aktów nie są dostępne we wszystkich językach urzędowych UE, ponieważ nie mają ogólnego zastosowania (tj. decyzje Komisji skierowane do państwa członkowskiego lub podmiotu prywatnego) lub dlatego, że są to dokumenty czysto faktograficzne i nie są przyjmowane przez Komisję (tj. dokumenty robocze służb Komisji).

Komunikacja z osobami fizycznymi i organizacjami

Korespondencja z Komisją

Osoby fizyczne i organizacje mogą kontaktować się z instytucjami UE w wielu różnych kwestiach. Mogą na przykład:

Niezależnie od tematu, w jakim osoby fizyczne i organizacje kontaktują się z UE, mogą one zwracać się do instytucji w dowolnym języku urzędowym UE i mają prawo otrzymać odpowiedź w tym samym języku.

Poznanie poglądów obywateli

Obywatele mogą uczestniczyć w „dialogach obywatelskich” (organizowanych we wszystkich językach urzędowych UE). Dialogi te, prowadzone w formie debat publicznych z obywatelami, a także na platformach mediów społecznościowych, odbywają się w całej UE, zazwyczaj z udziałem co najmniej jednego komisarza lub urzędnika wysokiego szczebla. Organizowane są w języku urzędowym UE (lub językach urzędowych) państwa lub regionu goszczącego dialog, ewentualnie z tłumaczeniem symultanicznym na jeden lub kilka dodatkowych języków.

Dialogi prowadzone w mediach społecznościowych zazwyczaj odbywają się w języku angielskim, francuskim i niemieckim. Coraz częściej podczas wydarzeń używa się jednak również dodatkowych języków urzędowych, które są tłumaczone symultanicznie.

Platforma konferencji w sprawie przyszłości Europy jest w pełni wielojęzyczna, a obywatele mogą zgłaszać pomysły i uwagi oraz rejestrować wydarzenia we wszystkich językach urzędowych UE, a także we wszystkich językach urzędowych Hiszpanii (katalońskim, baskijskim, galicyjskim).

Badania Eurobarometru, które sondują opinię publiczną na wiele różnych tematów, są prowadzone we wszystkich państwach członkowskich w języku urzędowym UE danego kraju.

Konsultacje publiczne

Aby ułatwić Europejczykom udział w procesie kształtowania polityki i stanowienia prawa w UE, Komisja regularnie ogłasza konsultacje publiczne, w formie ankiet online. Ankiety te są zawsze dostępne przynajmniej w języku angielskim, francuskim i niemieckim, a często także w innych językach urzędowych UE. Ankiety konsultacji publicznych dotyczące nowych inicjatyw wymienionych w programie prac Komisji są z zasady dostępne we wszystkich językach urzędowych UE.

Odpowiedzi na konsultacje publiczne można zawsze udzielać w dowolnym języku urzędowym UE.

Zawartość stron internetowych

Strony domeny internetowej europa.eu Komisji są zasadniczo dostępne w 24 językach urzędowych UE.

Więcej informacji na temat używania przez Komisję różnych języków na jej stronach internetowych.

Aktywność w mediach społecznościowych

EU używa wszystkich języków urzędowych w mediach społecznościowych na głównych profilach Komisji, profilach przedstawicielstw Komisji w państwach członkowskich oraz profilach członków kolegium komisarzy. Dotyczy to treści w mediach społecznościowych, kampanii i kontaktów z obywatelami.

Materiały prasowe

Materiały prasowe służb Komisji Europejskiej (takie jak komunikaty prasowe, pytania i odpowiedzi, zestawienia informacji) są zawsze publikowane w języku angielskim, francuskim i niemieckim. Są one często tłumaczone na konkretne języki lub w niektórych przypadkach nawet na wszystkie języki urzędowe UE. Wszelkie materiały prasowe związane z posiedzeniem kolegium komisarzy, mające szczególne znaczenie lub ważne dla ogółu społeczeństwa, są tłumaczone na wszystkie języki urzędowe UE.

„Daily News” (Aktualności) – zbiór krótkich wiadomości sygnalizujących najważniejsze wydarzenia dnia przedstawiane przez służby rzecznika prasowego Komisji i odsyłających do dalszych informacji – jest zawsze publikowany w języku angielskim i francuskim. Na mocy porozumienia między służbami rzecznika prasowego Komisji a Stowarzyszeniem Prasy Międzynarodowej (IPA) tłumaczenie ustne na język angielski i francuski jest dostępne na każdym briefingu w południe, z wyjątkiem środy (cotygodniowy dzień posiedzenia kolegium), kiedy to tłumaczenie ustne jest dostępne w 23 językach urzędowych UE (z wyjątkiem irlandzkiego).

Przedstawicielstwa Komisji w państwach członkowskich

Na stronach internetowych i portalach społecznościowych przedstawicielstw Komisji w każdym państwie członkowskim używa się języka (lub języków) UE danego państwa członkowskiego.

Tłumaczenia pisemne i ustne

Komisja korzysta z pracy wysoko wykwalifikowanych tłumaczy pisemnych i ustnych, dbając o to, aby instytucje mogły używać wszystkich języków.

Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Ustnych zapewnia instytucjom UE usługi tłumaczeń ustnych na potrzeby posiedzeń i konferencji.

Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych tłumaczy dokumenty z 24 języków urzędowych Komisji oraz na wszystkie te języki.

 

Tłumaczenie automatyczne

eTranslation to internetowa usługa tłumaczenia maszynowego, opracowana i stworzona przez Komisję w oparciu o dziesiątki lat wysokiej jakości tłumaczeń wewnętrznych.

Serwis eTranslation obsługuje przede wszystkim 24 języki urzędowe UE. Usługa ta jest dostępna w formie strony internetowej, gdzie można wprowadzić tekst do tłumaczenia. Może być ona również zintegrowana z innymi aplikacjami informatycznymi, na przykład można ją wykorzystać do tłumaczenia automatycznego stron internetowych i platformy Komisji „Europa”, gdy tłumaczenie przez tłumacza nie jest dostępne.

Celem takiego tłumaczenia jest jedynie przybliżenie użytkownikowi w ogólnym zarysie treści strony opublikowanej w języku, którego nie zna. System jest w pełni zautomatyzowany i działa bez udziału profesjonalnych tłumaczy. Dlatego w zależności od rodzaju tekstu i kombinacji językowej mogą występować duże różnice pod względem jakości i dokładności tłumaczenia.

Usługa eTranslation jest wykorzystywana przez instytucje UE i jest dostępna dla administracji publicznych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Przepisy UE w zakresie języków

Zasady dotyczące stosowania języków przez instytucje UE są ustanawiane przez Radę działającą jednomyślnie w drodze rozporządzeń przyjmowanych na podstawie art. 342 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Zasady te zostały ustanowione zmienionym rozporządzeniem nr 1 z 1958 r., które przewiduje, że instytucje posługują się 24 językami urzędowymi i roboczymi.

Wśród tych języków znajduje się język angielski, nawet po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE. Język angielski pozostaje bowiem językiem urzędowym i roboczym instytucji Unii, dopóki jest wymieniony jako taki w rozporządzeniu nr 1 z 1958 r. Język angielski jest również jednym z języków urzędowych w Irlandii i na Malcie.

Wspomniane rozporządzenie określa również zasady dotyczące języków, w których należy sporządzać i publikować akty prawne oraz języki dokumentów przesyłanych między instytucjami a obywatelami lub między instytucjami a państwami członkowskimi. Na mocy tego samego rozporządzenia nr 1 z 1958 r. Komisja może sama określić system językowy, który będzie stosować do celów swojego funkcjonowania.