Az uniós köztisztviselőkre vonatkozó szabályok

Az európai uniós közszolgálatban dolgozó tisztviselőknek meghatározott jogai és kötelezettségei vannak a tekintetben, hogy szakmai tevékenységük gyakorlása közben hogyan cselekedhetnek, és milyen magatartást tanúsíthatnak.

A szóban forgó szabályokat a személyzeti szabályzat és a Bizottság eljárási szabályzatának melléklete, a helyes hivatali magatartásra vonatkozó szabályzat tartalmazza. Ezek a szabályok egyebek mellett kitérnek az esetleges összeférhetetlenségeknek, az ajándékok és kitüntetések elfogadásának, az uniós közszolgálati pályafutás során végzett külső tevékenységeknek, valamint a hivatal betöltését követően végzett hivatásszerű tevékenységeknek a kérdésére.

Az európai uniós biztosokra külön szabályok vonatkoznak.

Panasztétel

A polgárok panaszt tehetnek, ha úgy ítélik meg, hogy az Európai Bizottság megsértette a helyes hivatali magatartásra vonatkozó szabályzatban megfogalmazott közszolgálati elveket.

Összeférhetetlenség

Az EU munkatársainak független, pártatlan, tárgyilagos és lojális magatartást kell tanúsítaniuk. Haladéktalanul be kell jelenteniük minden olyan személyes, üzleti vagy egyéb érdekeltséget, mely veszélybe sodorhatná ezeknek a kötelezettségeknek a teljesítését.

A szabályok hatálya alá tartozó külső tevékenységeket a tisztviselőknek először engedélyeztetniük kell, akár fizetett, akár fizetés nélküli tevékenységről van szó. Az EU munkatársainak ezenfelül tájékoztatniuk kell az őket foglalkoztató intézményt arról, hogy:

  • dolgozik-e a házastársuk, és ha igen, hol; és
  • vannak-e olyan személyes érdekeltségeik, amelyek csorbíthatják függetlenségüket, illetve hogy feladataik teljesítése során felmerül-e bármilyen más összeférhetetlenség.

Ajándékok elfogadása

Az EU munkatársai előzetes engedély nélkül nem fogadhatnak el külső személyektől, illetve szervezetektől szívességeket vagy ajándékokat, kivéve ha ezek értéke nem haladja meg az 50 eurót, és ha nincs szó az ajándékok, illetve a szívességek felhalmozásáról.

Az uniós közszolgálati pályafutás lezárulta után

Ha az EU személyi állományának valamely tagja úgy dönt, hogy nem marad tovább az őt foglalkoztató intézményben, és 2 éven belül új munkahelyen kezd el dolgozni, értesítenie kell a Bizottságot, és előzetes engedélyt kell kérnie ehhez.

Ha az új állásban folytatandó tevékenység kapcsolódik ahhoz a munkához, amelyet az illető tisztviselőként végzett szolgálati idejének utolsó 3 évében, és ez sértheti a Bizottság jogos érdekeit, a Bizottság megtagadhatja, illetve szükség esetén feltételekhez kötheti a kérdéses állás betöltésének engedélyezését.

A vezető tisztviselőknek elvileg tilos a szolgálati jogviszonyuk megszűnését követő 12 hónapban lobbitevékenységet vagy más érdekérvényesítési tevékenységet folytatniuk az őket korábban alkalmazó intézménynél olyan ügyekben, amelyekért szolgálati idejük utolsó 3 évében felelősek voltak.

Dokumentumok

LetöltésPDF - 71.1 KB
LetöltésZIP - 623.2 KB
LetöltésPDF - 120.8 KB
LetöltésPDF - 135.7 KB
LetöltésPDF - 158.6 KB