Κανόνες για τους δημόσιους υπαλλήλους της ΕΕ

Τα μέλη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Διοίκησης υπόκεινται σε ορισμένα δικαιώματα και υποχρεώσεις που πρέπει να διέπουν τις ενέργειες και τη συμπεριφορά τους κατά την άσκηση των επαγγελματικών τους καθηκόντων.

Οι κανόνες αυτοί εμπεριέχονται στον Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης και στον Κώδικα Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς, που επισυνάπτονται στον εσωτερικό κανονισμό της Επιτροπής. Ρυθμίζουν πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων, την αποδοχή δώρων και τιμών, τις εξωτερικές δραστηριότητες ενόσω οι υπάλληλοι εργάζονται για την ΕΕ, καθώς και την απασχόλησή τους όταν πάψουν να εργάζονται στην ΕΕ.

Για τους επιτρόπους ισχύουν ειδικοί κανόνες.

Καταγγελίες

Οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν καταγγελία εάν θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέβη τις θεμελιώδεις αρχές της δημόσιας διοίκησης που καθορίζονται στον Κώδικα Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς.

Συγκρούσεις συμφερόντων

Το προσωπικό της ΕΕ υποχρεούται να είναι ανεξάρτητο, αμερόληπτο, αντικειμενικό και έντιμο. Τυχόν προσωπικά συμφέροντα ή συμφέροντα που ενδεχομένως υπάρχουν σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή οργανισμό και θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την τήρηση των υποχρεώσεων αυτών πρέπει να δηλώνονται αμέσως.

Για εξωτερικές δραστηριότητες, αμειβόμενες ή μη, που καλύπτονται από τους κανόνες αυτούς πρέπει πρώτα να λαμβάνεται σχετική έγκριση. Τα μέλη του προσωπικού οφείλουν να ενημερώνουν σχετικά το όργανο στο οποίο εργάζονται:

  • εάν ο/η σύζυγός τους εργάζεται και πού ή
  • εάν οποιοδήποτε προσωπικό συμφέρον θα μπορούσε να υπονομεύσει την ανεξαρτησία τους ή εάν υπάρχει οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Δώρα

Τα μέλη του προσωπικού της ΕΕ δεν επιτρέπεται να δέχονται δώρα ή διευκολύνσεις από τρίτους χωρίς να λαμβάνουν προηγουμένως σχετική έγκριση, εκτός εάν η αξία αυτών δεν υπερβαίνει τα 50 ευρώ και δεν υπάρχει συσσώρευση αυτών.

Δραστηριότητες μετά τη λήξη των καθηκόντων

Εάν μέλος του προσωπικού της ΕΕ επιθυμεί να αποχωρήσει από το θεσμικό όργανο στο οποίο εργάζεται και να αναλάβει νέα θέση εργασίας εντός 2 ετών, οφείλει να ενημερώσει την Επιτροπή προκειμένου να λάβει προηγούμενη έγκριση.

Αν η νέα αυτή δραστηριότητα σχετίζεται με την εργασία που εκτελούσε κατά τα τρία τελευταία έτη υπηρεσίας του και ενδέχεται να αντιβαίνει στα νόμιμα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η τελευταία μπορεί να την απαγορεύσει ή να την εγκρίνει υπό ορισμένους αναγκαίους όρους.

Οι ανώτεροι υπάλληλοι απαγορεύεται κατ’ αρχήν, μέσα στους 12 μήνες από τη λήξη των καθηκόντων τους, να συμμετέχουν σε ομάδες συμφερόντων ή να παρέχουν άλλες υπηρεσίες εκπροσώπησης συμφερόντων έναντι του οργάνου στο οποίο εργάζονταν, για θέματα για τα οποία ήταν υπεύθυνοι κατά τα τελευταία 3 έτη που ήταν εν υπηρεσία.

Έγγραφα

ΤηλεφόρτωσηPDF - 71.1 KB
ΤηλεφόρτωσηZIP - 623.2 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 120.8 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 135.7 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 158.6 KB