Etika in integriteta evropskih komisarjev

Pogodbi Evropske unije določata, da mora biti neodvisnost članov Evropske komisije nedvomna in da komisarji med in po koncu mandata ravnajo pošteno in diskretno.

V Pogodbi o delovanju Evropske unije so ta načela še nadalje razvita.

Države članice ne smejo vplivati na evropske komisarje. Komisarji se med svojim mandatom ne smejo ukvarjati z drugimi poklicnimi dejavnostmi in morajo tudi po koncu mandata ravnati pošteno in diskretno.

Obveznost varovanja poslovne skrivnosti, ki zavezuje vse uslužbence institucij EU, velja tudi za komisarje.

Kodeks ravnanja članov Evropske komisije

Kodeks ravnanja določa, kako morajo evropski komisarji izpolnjevati svoje obveznosti glede neodvisnosti in integritete v praksi.

Komisija je prvi takšen kodeks sprejela leta 1999. Najnovejši in najcelovitejši kodeks je začel veljati 1. februarja 2018.

Izjava o interesih

Najpomembnejši del kodeksa je izjava o interesih. V izjavi mora vsak član Evropske komisije prijaviti vse zaposlitve v zadnjih desetih letih, finančne interese, ki bi lahko povzročili navzkrižje interesov, in članstvo v organih, ki lahko vplivajo na izvrševanje javnih funkcij. Ta obveznost velja tudi za kandidate za komisarje in novoizvoljenega predsednika, preden začnejo opravljati svoje naloge.

Evropski parlament te izjave preuči v okviru predstavitev kandidatov za komisarje pred njihovim imenovanjem. Izjave se posodobijo in preverijo vsaj enkrat letno pod okriljem predsednika Komisije ter nato objavijo. Na voljo so tudi v strojno berljivi obliki.

Transparentnost

Komisija si z izjavami prizadeva za čim večjo transparentnost. Zgled daje tudi z objavo informacij o sestankih med komisarji in zastopniki interesov ter stroškov posameznih poslovnih potovanj komisarjev. Na voljo je tudi seznam daril, ki jih komisarji prejmejo pri opravljanju uradnih dolžnosti.https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/register-of-gifts-received-by...

Politična vloga

Komisarji imajo pomembno politično vlogo, prevzamejo politično odgovornost in so odgovorni Evropskemu parlamentu. Kodeks ravnanja določa, da lahko sodelujejo v demokratičnem življenju Unije in njenih držav, kot to velja za javne uslužbence v državah članicah. Vendar veljajo nekateri pogoji in omejitve za razlikovanje med političnim udejstvovanjem na ravni EU in v domači politiki.

Dejavnosti komisarjev po koncu mandata

Tako kot vsi drugi državljani EU imajo komisarji pravico opravljati poklicno dejavnost po koncu svojega mandata. Za zagotovitev, da bodo nekdanji komisarji še naprej spoštovali načela neodvisnosti, poštenosti in diskretnosti, kodeks ravnanja določa dveletno obdobje pregledov (tri leta za nekdanjega predsednika Komisije). Komisarji morajo priglasiti poklicne dejavnosti, ki jih nameravajo opravljati v tem obdobju. Če je dejavnost povezana z nekdanjim delovnim področjem komisarja, lahko Komisija dovoli opravljanje te dejavnosti šele po posvetovanju z neodvisnim odborom za etiko.

Komisija sprejme sklep po prejemu mnenja neodvisnega odbora za etiko.

Sankcije

Sodišče EU lahko v primeru kršitve obveznosti nekdanjim komisarjem odvzame pravico do pokojnine ali drugih prejemkov. V primerjavi z večino nacionalnih sistemov za podporo standardov v javnem življenju se takšne sankcije sprejmejo izjemoma. Komisija se lahko, ob upoštevanju mnenja neodvisnega odbora za etiko in na predlog predsednika, odloči, da izda opomin, in ga po potrebi objavi.

V vsakem primeru lahko predsednik Evropske komisije zahteva odstop posameznega komisarja.

Dokumenti

PrenesiPDF - 69 KB
PrenesiZIP - 78.2 KB
PrenesiPDF - 88 KB