Etické chování a bezúhonnost evropských komisařů

Podle smluv Evropské unie musí být nezávislost členů Evropské komise nade vší pochybnost a komisaři musí v průběhu celého funkčního období i po jeho skončení jednat čestně a uvážlivě.

Tyto zásady dále rozvíjí Smlouva o fungování Evropské unie.

Členské státy se nesmí snažit evropské komisaře ovlivňovat. Komisaři během svého funkčního období nesmějí provozovat žádné jiné povolání a po skončení mandátu musí i nadále jednat čestně a uvážlivě.

Na komisaře se také vztahuje povinnost zachovávat profesní tajemství, kterou jsou vázaní všichni zaměstnanci evropských orgánů.

Kodex chování členů Evropské komise

Kodex chování stanoví, jak mají evropští komisaři uplatňovat své povinnosti týkající se nezávislosti a bezúhonnosti v praxi.

Komise tento kodex zavedla v roce 1999. Nejnovější verze vstoupila v platnost 1. února 2018.

Prohlášení o vyloučení střetu zájmů

Komisaři musí předkládat prohlášení o vyloučení střetu zájmů. V těchto prohlášeních jsou povinni uvést veškerá zaměstnání za posledních deset let, finanční zájmy, které by mohly vést ke střetu, a také členství v subjektech, jejichž úkolem je ovlivňovat výkon veřejných funkcí. Tato povinnost se vztahuje rovněž na kandidáty na komisaře a nově zvoleného předsedu, než se ujmou svých funkcí.

Prohlášení posuzuje Evropský parlament v rámci slyšení kandidátů na komisaře před jejich jmenováním. Prohlášení se aktualizují nejméně jednou ročně a podléhají kontrole předsedy Komise. Poté se zveřejní. Jsou rovněž k dispozici ve strojově čitelném formátu.

Transparentnost

Prohlášení o vyloučení střetu zájmů jsou pouze jedním z aspektů úsilí Komise o větší transparentnost. Komise jde rovněž příkladem, co se týče zveřejňování informací o jednáních mezi komisaři a zástupci zájmových skupin nebo o nákladech na služební cesty komisařů. Veřejnosti je rovněž k dispozici seznam darů, které komisaři v rámci své oficiální funkce obdrží.

Politická úloha

Komisaři mají důležitou politickou úlohu. Nesou politickou odpovědnost a zodpovídají se Evropskému parlamentu. Kodex chování proto stanoví, že se mohou podílet na demokratickém životě Unie a jejích členských států, jak je tomu v případě vnitrostátních veřejných činitelů. Existují však určité podmínky a omezení, které rozlišují mezi účastí na celounijní politice a vnitrostátní politice.

Činnost po skončení funkčního období

Stejně jako všichni ostatní občané EU mají komisaři právo pokračovat v profesní kariéře i po skončení svého mandátu. Aby se však zajistilo, že bývalí komisaři budou i nadále dodržovat zásady nezávislosti, bezúhonnosti a uvážlivosti, stanoví kodex chování dvouletou lhůtu na přezkum (tři roky pro bývalého předsedu Komise). Komisaři jsou povinni informovat o tom, jakou profesní činnost mají v úmyslu během tohoto období vykonávat. Pokud se zamýšlená činnost týká bývalého portfolia komisaře, může Komise udělit souhlas pouze po konzultaci s nezávislým etickým výborem.

Komise přijme rozhodnutí až poté, co obdrží stanovisko nezávislého etického výboru.

Sankce

V případě porušení povinností může Soudní dvůr bývalým komisařům odebrat jejich nárok na důchod nebo jiné dávky. Tyto sankce jsou sice výjimečné, avšak srovnatelné s většinou vnitrostátních systémů, jejichž účelem je dodržování norem ve veřejném životě. Komise může rovněž s ohledem na stanovisko nezávislého etického výboru a na návrh předsedy Komise udělit důtku a v případě potřeby ji zveřejnit.

V každém případě má předseda Evropské komise pravomoc požádat komisaře či komisařku, aby odstoupil(a).

Dokumenty

StáhnoutPDF - 69 KB
StáhnoutZIP - 78.4 KB
StáhnoutPDF - 88 KB