Kommissionens arbete leds av 28 kommissionärer – en från varje EU-land – som tillsammans bildar det så kallade kollegiet. En av kommissionärerna är också kommissionens ordförande.

Läs mer om kommissionens nuvarande ordförande Jean-Claude Juncker.

Kommissionärerna deltar i projektgrupper, som leds av en vice ordförande och arbetar med särskilda politikområden.

Kommissionärernas roll

Kommissionärerna arbetar för EU:s intressen som helhet och inte för sina länders intressen.

Deras uppgift är att gemensamt

  • besluta om kommissionens strategier och politik

  • föreslå lagstiftning, finansieringsprogram och den årliga budgeten som Europaparlamentet och rådet sedan diskuterar och beslutar om.

Kommissionens roll

Kollegiets medlemmar

  • En ordförande
  • En förste vice ordförande
  • En vice ordförande som också är EU:s utrikesrepresentant
  • 4 vice ordförande
  • 21 kommissionärer                

Läs mer om de nuvarande kommissionärerna (2014–2019) och deras prioriteringar och projektgrupper.

Mandatperiod

Kommissionärerna tillsätts för fem år. Den nuvarande kommissionens mandat löper till den 31 oktober 2019.   

Hur tillsätts kommissionen?

En ordförande väljs

En ny ordförande väljs vart femte år. Europeiska rådet, dvs. EU-ländernas stats- och regeringschefer, föreslår en kandidat till ordförandeposten som Europaparlamentet ska rösta om.

Förslaget bygger på resultatet i Europaparlamentsvalet. Normalt sett föreslås en kandidat från den största partigruppen i parlamentet.

För att bli vald måste ordförandekandidaten få stöd av en majoritet av ledamöterna i Europaparlamentet.       

Ordföranden utser sina medarbetare

Den tillträdande ordföranden väljer därefter sina vice ordförande och kommissionärer bland EU-ländernas förslag. Listan måste godkännas av EU:s samtliga stats- och regeringschefer vid ett möte i Europeiska rådet.

De nominerade kommissionärerna frågas ut av Europaparlamentets utskott för det tilltänkta ansvarsområdet. Utskotten röstar sedan om kandidaternas lämplighet. Om alla 27 kommissionärskandidater godkänns efter utfrågningen röstar Europaparlamentet om de ska godkänna kommissionen som helhet. Därefter utses kommissionärerna formellt av Europeiska rådet.

Ansvarighet

Kommissionen är demokratiskt ansvarig inför Europaparlamentet, som måste godkänna kommissionen och har rätt att avsätta den. Kommissionen måste också rapportera om sin verksamhet till parlamentet och varje år lämna en sammanfattande rapport och en rapport om budgetens genomförande.

Hur fattas besluten?

Läs mer om hur kommissionärerna fattar beslut i arbetsordningen (sammanfattning).

Alla kommissionärer har samma roll och ansvar i beslutsprocessen. Kommissionen fattar beslut gemensamt i skriftliga eller muntliga förfaranden.

Läs mer om EU:s lagstiftningsprocess

Dokument

Ladda nerPDF - 371.3 KB
Ladda nerPDF - 291.1 KB
Ladda nerPDF - 379.5 KB
Ladda nerPDF - 312.6 KB