Činnosť Komisie riadi tím 28 komisárov, jeden z každej krajiny EÚ. Tento tím, oficiálne známy ako kolégium, riadi predseda Komisie.

Viac informácií o súčasnom predsedovi Komisie, ktorým je Jean-Claude Juncker.

Komisári sú členmi projektových tímov, ktoré vedú podpredsedovia. Tieto tímy sa zameriavajú na špecifické oblasti politiky.

Úloha komisárov

Hoci má každá krajina EÚ jedného komisára, ich úlohou je ochrana záujmov EÚ ako celku, a nie národných záujmov.

Komisári majú v rámci Komisie rozhodovaciu právomoc. Napríklad ako celok:

  • prijímajú rozhodnutia o stratégiách a politikách Komisie,

  • navrhujú právne predpisy, programy financovania a ročný rozpočet na diskusiu a prijatie v Parlamente a Rade.

Úloha Európskej komisie

Zloženie kolégia

  • Predseda
  • Prvý podpredseda
  • Podpredsedníčka Komisie a vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
  • 4 podpredsedov
  • 21 komisárov                

Ďalšie informácie o súčasnom kolégiu komisárov na obdobie rokov 2014 – 2019, ich prioritách a projektových tímoch.

Trvanie mandátu

Nový tím komisárov sa menuje každých 5 rokov. Funkčné obdobie súčasného kolégia končí 31. októbra 2019.   

Ako sa vymenúva Komisia

Voľba predsedu

Každých päť rokov Európska rada – tvorená z vedúcich predstaviteľov štátov a vlád – navrhuje kandidáta na predsedu Komisie Európskemu parlamentu.

Tento kandidát na predsedu je navrhnutý na základe politického zloženia Parlamentu po voľbách do Európskeho parlamentu. Zvyčajne sa vyberá spomedzi zástupcov najväčšej politickej skupiny v Parlamente.

Kandidát je zvolený, ak získa podporu absolútnej väčšiny poslancov EP.       

Výber tímu

Zvolený predseda vyberá potenciálnych podpredsedov a komisárov na základe návrhov členských štátov EÚ. Zoznam kandidátov musia schváliť najvyšší štátni predstavitelia krajín EÚ na stretnutí Európskej rady.

Každý kandidát musí byť vypočutý pred parlamentným výborom, ktorý obsahovo zodpovedá za portfólio kandidáta. Po vypočutí kandidáta členovia výboru hlasujú o jeho vhodnosti na danú pozíciu. Po vyjadrení podpory 27 kandidátom hlasuje Parlament ako celok o tom, či schváli celý tím. Po hlasovaní v Parlamente komisárov vymenúva Európska rada.

Zodpovednosť

Demokratickú kontrolu Európskej komisie vykonáva Európsky parlament, ktorý má právo schváliť a odvolať celé politické vedenie Komisie. Komisia musí pravidelne predkladať správy Parlamentu vrátane výročnej súhrnnej správy a správy o plnení rozpočtu.

Rozhodovanie

Rokovací poriadok – zhrnutie obsahuje viac informácií o kolektívnom rozhodovacom procese komisárov.

V rozhodovacom procese majú všetci komisári rovnaký hlas a za tieto rozhodnutia nesú rovnakú zodpovednosť. Kolektívne rozhodnutia o činnosti Komisie sa prijímajú prostredníctvom písomného alebo ústneho postupu.

Viac o tvorbe právnych predpisov EÚ.

Dokumenty

StiahnuťPDF - 371.3 KB
StiahnuťPDF - 273.5 KB
StiahnuťPDF - 240.3 KB