Het werk van de Commissie wordt geleid door een team van 28 commissarissen, een uit elk land van de Europese Unie. Aan het hoofd van dit team, officieel het "college" genoemd, staat de voorzitter van de Commissie.

Lees meer over de huidige voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker.

De commissarissen maken deel uit van projectteams, die worden geleid door een vicevoorzitter. Die teams richten zich op bepaalde beleidsprioriteiten.

Rol van de commissarissen

Hoewel elk EU-land een commissaris afvaardigt, verdedigt iedere commissaris de belangen van de EU als geheel, en dus geen nationale belangen.

Binnen de Commissie nemen zij de beslissingen. Zo beslissen zij gezamenlijk over:

  • de strategieën en het beleid van de Commissie

  • wetsvoorstellen, financieringsprogramma’s en de jaarlijkse begroting, voordat die door het Europees Parlement en de Raad worden besproken en (al dan niet) goedgekeurd

Rol van de Europese Commissie

Samenstelling van het college

  • voorzitter
  • eerste vicevoorzitter
  • vicevoorzitter en hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid
  • 4 vicevoorzitters
  • 21 commissarissen                

Lees meer over het huidige college van commissarissen 2014-2019, hun prioriteiten en de projectteams.

Ambtstermijn

Om de vijf jaar wordt, op voordracht van de lidstaten, een nieuw college van commissarissen benoemd. De huidige Commissie blijft aan tot en met 31 oktober 2019.   

Benoeming

Een voorzitter kiezen

De Europese Raad, die bestaat uit de staatshoofden en regeringsleiders van alle EU-landen, stelt om de vijf jaar een kandidaat-voorzitter voor aan het Europees Parlement.

Deze voordracht is gebaseerd op het politieke evenwicht in het Parlement na de verkiezingen voor het Europees Parlement; meestal komt de kandidaat uit de grootste politieke familie in het Parlement.

Krijgt de kandidaat een absolute meerderheid van de leden van het Parlement, dan wordt hij of zij benoemd.       

Het team samenstellen

De kandidaat-voorzitter selecteert potentiële vicevoorzitters en andere leden van de Commissie aan de hand van voorstellen van de EU-landen. De voordrachten moeten door alle staatshoofden en regeringsleiders in de Europese Raad worden goedgekeurd.

Elke voorgedragen kandidaat moet verschijnen voor de parlementaire commissie die bevoegd is voor de desbetreffende portefeuille. De leden van die commissie beslissen dan of de kandidaat geschikt is. Als alle 27 kandidaten individueel zijn goedgekeurd, stemt het voltallige Parlement over het team als geheel. Na een gunstige stemming in het Parlement, worden de commissarissen benoemd door de Europese Raad.

Verantwoordingsplicht

De Europese Commissie moet democratische verantwoording afleggen aan het Europees Parlement, dat het recht heeft om de Commissie als geheel naar huis te sturen. De Commissie moet regelmatig verslag uitbrengen aan het Parlement, onder andere met een jaarlijks syntheseverslag en verslag over de uitvoering van de begroting.

Besluitvorming

Meer informatie over de collectieve besluitvorming door de commissarissen staat in het reglement van orde (samenvatting).

De stemmen van alle commissarissen wegen in die besluitvorming even zwaar en de commissarissen zijn ook gezamenlijk aansprakelijk voor de genomen besluiten. De Commissie neemt beslissingen in een schriftelijke of mondelinge procedure.

Lees meer over het wetgevingsproces van de EU.

Documenten

DownloadenPDF - 371.3 KB
DownloadenPDF - 291.1 KB
DownloadenPDF - 379.5 KB
DownloadenPDF - 312.6 KB