Komisjoni tööd juhib 28 volinikust koosnev meeskond – üks igast liikmesriigist. Ametlikult nimetatakse kõiki volinikke koos kolleegiumiks, mida juhatab komisjoni president.

Tutvuge Euroopa Komisjoni praeguse presidendi Jean-Claude Junckeriga.

Volinikud on omakorda jagatud valdkondlikeks meeskondadeks, mida juhivad asepresidendid. Iga meeskond tegeleb kindlate poliitikavaldkondadega.

Volinike roll

Ehkki igast liikmesriigist on komisjonis üks volinik, on nende ülesanne kaitsta Euroopa Liidu kui terviku, mitte oma riigi huve.

Komisjonis teevad otsuseid volinikud. Koos otsustavad nad, millised peaksid olema:

  • komisjoni strateegiad ja poliitikasuunad;

  • õigusaktide ettepanekud, rahastamisprogrammid ja ELi aastaeelarve, mis esitatakse aruteluks ja vastuvõtmiseks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Euroopa Komisjoni roll

Kolleegiumi koosseis

  • president
  • esimene asepresident
  • asepresident ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja
  • 4 asepresidenti
  • 21 volinikku                

Siit leiate lisateavet praeguse volinike kolleegiumi (2014–2019) ning nende poliitikavaldkondade ja meeskondade kohta.

Ametiaeg

Volinike ametiaeg kestab 5 aastat. Praegused volinikud on ametis 31. oktoobrini 2019.   

Kuidas komisjoni liikmed ametisse nimetatakse?

Presidendi valimine

Iga viie aasta tagant esitab ELi liikmesriikide riigipeadest ja valitsusjuhtidest koosnev Euroopa Ülemkogu Euroopa Parlamendile komisjoni presidendi kandidaadi.

Presidendikandidaat valitakse lähtudes Euroopa Parlamendi poliitilisest koosseisust pärast parlamendi valimisi. Üldjuhul valitakse komisjoni presidendi kandidaat Euroopa Parlamendi suurima poliitilise rühmituse hulgast.

Kui parlamendiliikmete absoluutne enamus kandidaati toetab, loetakse ta valituks.       

Meeskonna valimine

Ametisseastuv president valib asepresidendi- ja volinikukandidaadid liikmesriikide ettepanekute põhjal. Kandidaatide nimekirja peavad heaks kiitma kõik ELi riigipead ja valitsusjuhid Euroopa Ülemkogu kohtumisel.

Iga kandidaat peab kohtuma Euroopa Parlamendi komisjoniga, kes tegeleb tema vastutusalaga. Seejärel otsustavad parlamendikomisjoni liikmed hääletusel, kas kandidaat on nende arvates oma ametikohale sobiv. Kui 27 kandidaati on heaks kiidetud, hääletab Euroopa Parlament tervikuna, kas kinnitada kogu kolleegiumi koosseis või mitte. Pärast hääletust Euroopa Parlamendis nimetab Euroopa Ülemkogu volinikud ametisse.

Vastutus

Euroopa Komisjon on demokraatlikult vastutav Euroopa Parlamendi ees, kellel on õigus kinnitada ja ametist vabastada komisjoni kogu poliitiline juhtkond. Samuti peab komisjon parlamendile oma tegevusest korrapäraselt aru andma ning esitama muu hulgas nt iga-aastase koondaruande ja eelarve rakendamise aruande.

Otsuste tegemine

Üksikasjalikku teavet selle kohta, kuidas volinikud koos otsuseid teevad, leiate komisjoni töökorra ülevaatest.

Kõik volinikud on otsuste tegemisel võrdsed ning vastutavad nende otsuste eest samuti võrdselt. Komisjon teeb oma töö kohta otsuseid koos kirjalikus või suulises menetluses.

Siit leiate lisateavet ELi õigusloomeprotsessi kohta.

Dokumendid

Laadi allaPDF - 371.3 KB
Laadi allaPDF - 291.1 KB
Laadi allaPDF - 379.5 KB
Laadi allaPDF - 312.6 KB